Home Page    First Sutta    Next Vagga

Udānapàḷi 7: Cullavaggo

     

Table of Contents

 

7-1: Paṭhamabhaddiyasuttaṃ

7-2: Dutiyabhaddiyasuttaṃ

7-3: Sattasuttaṃ

7-4: Dutiyasattasuttaṃ

7-5: Lakuṇṭakabhaddiyasuttaṃ

7-6: Taṇhākkhayasuttaṃ

7-7: Papa¬ñcakkhayasuttaṃ

7-8: Kaccānasuttaṃ

7-9: Udapānasuttaṃ

7-10: Udenasuttaṃ

 

[BJT Page 278] [\x 278/]
[PTS Page 074] [\q 74/]

 

Cullavaggo sattamo.

 

7-1: Paṭhamabhaddiyasuttaṃ (61)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Sàriputto àyasmantaü Lakuõṭakabhaddiyaü anekapariyàyena dhammiyà kathàya sandasseti samàdapeti samuttejeti sampahaüseti. Atha kho àyasmato Lakuõñakabhaddiyassa àyasmatà Sàriputtena anekapariyàyena dhammiyà kathàya sandassiyamànassa samàdapiyamànassa samuttejiyamànassa sampahaüsiyamànassa anupàdàya àsavehi cittaü vimucci. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü Lakuõñakabhaddiyaü àyasmatà Sàriputtena anekapariyàyena dhammiyà kathàya sandassiyamànaü samàdapiyamànaü samuttejiyamànaü sampahaüsiyamànaü, anupàdàya àsavehi cittaü vimu¬ñcamànaü. 1

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Uddhaṃ adho 2 sabbadhi vippamutto
Ayam-aham-asmī-ti 3 anānupassã
Evaṃ vimutto udatāri oghaü
Atiṇõapubbaṃ apunabbhavāyà” ti.

 

7-2: Dutiyabhaddiyasuttaṃ (62)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Sàriputto àyasmantaü Lakuõṭakabhaddiyaü sekkhaü ma¬ñ¬ñamàno bhiyyosomattàya anekapariyàyena dhammiyà kathàya sandasseti samàdapeti samuttejeti sampahaseti. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü Sàriputtaü àyasmantaü Lakuõñakabhaddiyaü sekkhaü ma¬ñ¬ñamànaü 4 bhiyyosomattàya [PTS Page 075] [\q 75/] anekapariyàyena dhammiyà kathàya sandassentaü samàdapentaü samuttejentaü sampahaüsentaü.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Acchecchi 5 vaṭñaṃ byāgà niràsaü
visukkhā sarità na sandati.
Jinnaṃ vaṭñaü na vattati
esevanto dukkhassā”-ti.

[BJT Page 280] [\x 280/]

 

7-3: Sattasuttaṃ (63)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena Sàvatthiyà manussà yebhuyyena kàmesu ativelaü sattà 6 rattà giddhà gathità 7 mucchità ajjhopannà sammattakajàtà 8 kàmesu viharanti. Atha kho sambahulà bhikkhū pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacīvaram-àdàya Sàvatthiü piõḍàya pavisiüsu. Sàvatthiyaü piõḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkantà yena Bhagavà tenupasaṅkamiüsu, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu, ekamantaü nisinnà kho te bhikkhå Bhagavantaü etad-avocuü: “idha bhante Sàvatthiyà manussà yebhuyyena kàmesu ativelaü sattà rattà giddhà gathità mucchità ajjhopannà sammattakajàtà kàmesu viharantã”-ti.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

Kāmesu sattà kàmasaṅgasattà 9
Sa¬ñ¬ñojane vajjam-apassamānà,
Na hi jātu sa¬ñ¬ñojanasaṅgasattà
Oghaṃ tareyyuü vipulaü mahantan”-ti.

 

7-4: Dutiyasattasuttaṃ (64)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena Sàvatthiyà manussà yebhuyyena kàmesu sattà rattà giddhà gathità mucchità ajjhopannà andhīkatà sammattakajàtà kàmesu viharanti. Atha kho Bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaram-àdàya Sàvatthiü piõḍàya pàvisi. Addasà kho Bhagavà Sàvatthiyà te manusse [PTS Page 076] [\q 76/] yebhuyyena kàmesu satte giddhe gathite mucchite ajjhopanne andhãkate sammattakajàte kàmesu viharante.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Kāmandhà jàlasa¬ñchannà ~ tanhàchadanachàdità,
Pamattabandhunā baddhà ~ macchà va kuminàmukhe,
Jarāmaraṇaṃ gacchanti ~ vaccho khīrūpako va màtaran”-ti.

[BJT Page 282] [\x 282/]

 

7-5: Lakuṇṭakabhaddiyasuttaṃ (65)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Lakuõṭakabhaddiyo sambahulànaü bhikkhūnaü piññhito piññhito yena Bhagavà tenupasaṅkami. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü Lakuõñakabhaddiyaü dårato va sambahulànaü bhikkhånaü piññhito piññhito àgacchantaü dubbaõõaü duddasikaü okoñimakaü yebhuyyena bhikkhånaü paribhåtaråpaü. Disvàna bhikkhå àmantesi: “passatha no tumhe bhikkhave etaü bhikkhuü dårato va sambahulànaü bhikkhånaü piññhito piññhito àgacchantaü dubbaõõaü duddasikaü okoñimakaü yebhuyyena bhikkhånaü paribhåtaråpan?”-ti.

2. “Evaṃ bhante” ti. ßEso bhikkhave bhikkhu mahiddhiko mahānubhavo. Na ca sà samàpatti sulabharūpà yà tena bhikkhunà asamàpannapubbà. Yassatthàya kulaputtà sammad-eva agàrasmà anagàriyaü pabbajanti. Tad-anuttaraü brahmacariyapariyosànaü diṭñheva dhamme sayaü abhi¬ñ¬ñà sacchikatvà upasampajja viharatīû-ti.

3. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Nelaggo setapacchādo ~ ekàro vattatī 10 ratho,
Anīghaṃ passa āyantaü ~ chinnasotaü abandhanan”-ti.

 

7-6: Taṇhākkhayasuttaṃ (66)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana [PTS Page 077] [\q 77/] samayena àyasmà A¬ñ¬ñàtakoõḍa¬ñ¬ño Bhagavato avidūre nisinno hoti, pallaṅkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya tanhàsaïkhayavimuttiü paccavekkhamàno. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü A¬ñ¬ñàtakoõḍa¬ñ¬ñaü 11 avidåre nisinnaü pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya taõhàsaïkhayavimuttiü paccavekkhamànaü.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Yassa mūlā 12 chamà natthi ~ paṇõà natthi kuto latà.
Taṃ dhīraü bandhanā muttaü ~ ko taü ninditum-arahati?
Devā pi naṃ pasaüsanti ~ brahmunà pi pasaüsito” ti.

 

7-7: Papa¬ñcakkhayasuttaṃ (67)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthpiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena Bhagavà attano papa¬ñcasa¬ñ¬ñàsaṅkhàpahàõaü paccavekkhamàno nisinno hoti.

2. Atha kho Bhagavā attano papa¬ñcasa¬ñ¬ñàsaṅkhàpahàṇaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Yassa papa¬ñcā ṭhiti ca natthi
Sandānaṃ 13 paligha¬ñ-ca vītivatto,
Taṃ taü nittaṇhaü muniü carantaü
Nāvajànàti sadevako pi loko” ti.

 

7-8: Kaccānasuttaṃ (68)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Mahàkaccàno Bhagavato avidūre nisinno hoti pallaṅkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya kàyagatàya satiyà ajjhattaü parimukhaü såpaṭñhitàya. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü Mahàkaccànaü avidåre nisinnaü pallaïkaü àbhujitvà 14 ujuü kàyaü paõidhàya kàyagatàya satiyà ajjhattaü parimukhaü supaññhitàya.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Yassa siyā sabbadà sati
Satataṃ kāyagatà upaṭñhità,
No cassa no ca me siyā
Na bhavissati na ca me bhavissati
Anupubbavihārī tattha so
Kāleneva tare visattikan”-ti.

[BJT Page 286] [\x 286/]

 

7-9: Udapānasuttaṃ (69)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Mallesu càrikaü caramàno mahatà bhikkhusaṅghena saddhiü yena Thūnaü 15 nàma Mallànaü bràhmaṇagàmo tad-avasari. Assosuü kho Thåneyyakà bràhmaõagahapatikà “samaõo khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakulà pabbajito Mallesu càrikaü caramàno mahatà bhikkhusaïghena saddhiü Thånaü anuppatto” ti. Udapànaü tiõassa ca bhusassa 16 ca yàva mukhato påresuü: ßmà te muõḍakà samaõakà pànīyaü apaüsåû-ti.

2. Atha kho Bhagavā maggà okkamma yena a¬ñ¬ñataraṃ rukkhamūlaü tenupasaṅkami, upasaïkamitvà pa¬ñ¬ñatte àsane nisīdi. Nisajja kho Bhagavà àyasmantaü Ānandaü àmantesi: “iïgha me tvaü ânanda etamhà udapànà pànãyaü àharà”-ti. Evaü vutte àyasmà ânando Bhagavantaü etad-avoca: ßidàni so bhante udapàno Thåneyyakehi bràhmaṇagahapatikehi tiõassa ca bhusassa ca yàva mukhato purito: ßmà te muõḍakà samaõakà pànãyaü apaüsåû-ti. Dutiyam-pi kho Bhagavà àyasmantaü ânandaü àmantesi: ßiïgha me tvaü ânanda etamhà udapànà pànãyaü àharàû-ti. Evaü vutte àyasmà ânando Bhagavantaü etad-avoca: ßidàni so bhante udapàno Thåneyyakehi bràhmaõagahapatikehi tiõassa ca bhusassa ca yàva mukhato pårito: ßmà te muõḍakà samaõakà pànãyaü apaüsåû-ti. Tatiyam-pi kho Bhagavà àyasmantaü ânandaü àmantesi: ßiïgha me tvaü ânanda etamhà udapànà pànãyaü àharàû-ti. ßEvaü bhanteû ti kho àyasmà ânando Bhagavato paṭissutvà pattaü gahetvà yena so udapàno tenupasaïkami.

3. Atha kho so udapāno àyasmante Ānande upasaṅkamante sabbaṃ taü tiṇa¬ñ-ca bhusa¬ñ-ca mukhato ovamitvà acchassa udakassa anàvilassa vippasannassa yàva mukhato pūruto vissandento ma¬ñ¬ñe aṭñhàsi. Atha kho àyasmato ânandassa etad-ahosi: “acchariyaü vata bho, abbhutaü vata bho, Tathàgatassa mahiddhikatà mahànubhàvatà. Ayaü hi so udapàno mayi upasaïkamante sabbaü taü tiõa¬ñ-ca bhusa¬ñ-ca mukhato ovamitvà acchassa udakassa anàvilassa vippasannassa yàva mukhato påruto vissandento ma¬ñ¬ñe aññhàsī”-ti. Pattena pànãyaü àdàya [PTS Page 079] [\q 79/] yena Bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà Bhagavantaü etad-avoca: ßacchariyaü bhante, abbhåtaü bhante, Tathàgatassa mahiddhikatà mahànubhàvatà. Ayaü hi so bhante udapàno mayi upasaïkamante sabbaü taü tiõa¬ñ-ca bhusa¬ñ-ca mukhato ovamitvà acchassa udakassa anàvilassa vippannassa yàva mukhato pårato vissandento ma¬ñ¬ñe aññhàsi. Pivatu Bhagavà pànãyaü, pivatu Sugato pànãyanû-ti.

4. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Kiṃ kayirā udapànena ~ àpà ce 17 sabbadà siyuü,
Taṇhāya mūlato chetvà ~ kissa pariyesanaṃ care” ti 18

[BJT Page 288] [\x 288/]

 

7-10: Udenasuttaṃ (70)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Kosambiyaü viharati Ghositàràme. Tena kho pana samayena ra¬ñ¬ño Udenassa uyyànagatassa antepuraü daḍḍhaü hoti, pa¬ñca ca itthisatàni kàlaṅkatàni honti Sàmàvatippamukhàni. Atha kho sambahulà bhikkhū pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacīvaram-àdàya Kosambiü piṇḍàya pavisiüsu. Kosambiyaü piõḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkantà yena Bhagavà tenupasaïkamiüsu, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te bhikkhå Bhagavantaü etad-avocuü: “idha bhante ra¬ñ¬ño Udenassa uyyànagatassa antepuraü daḍḍhaü, pa¬ñca va itthisatàni kàlaïkatàni honti Sàmàvatippamukhàni. Tàsaü bhante upàsikànaü kà gati, ko abhisamparàyo” ti.

2. Santettha bhikkhave upāsikàyo sotàpannà, santi sakadàgàminiyo, santi anàgàminiyo, sabbà 19 tà bhikkhave upàsikàyo anipphalà kàlaṅkatà”-ti. 20

3. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Mohasambandhano loko ~ bhabbarūpo va dussati,
Upadhisambandhano bālo ~ tamasà parivàrito,
Sassati viya khāyati ~ passato natthi ki¬ñcanan”-ti. 21

Cullavaggo sattamo

Tassuddānaṃ:

Duve Bhaddiyā duve ca sattà ~ Lakuṇṭako taõhàkkhayo,
Papa¬ñcakhayo ca Kaccāno ~ udapàna¬ñ-ca Udeno ti.

 

End Notes

 

1 BJT note: Vimuttaṃ - palm leaf book, here and also below.

2 BJT note: Adho ca - palm leaf book.

3 BJT note: Ayaṃ aham-asmi - palm leaf book; also seen somewhere else. Editor’s note: BJT, asmi, by mistake.

4 BJT note: Ma¬ñ¬ñamāno - palm leaf book.

5 BJT note: Acchejji - palm leaf book, printed book.

6 BJT note: Sattā honti - everywhere else, here and also below.

7 BJT note: Gadhitā - ChS, here and also below.

8 BJT note: Sampattakajātà - palm leaf book, here and also below.

9 BJT note: Kāmesu saṅgà - palm leaf book.

10 Editor’s note: BJT, vattati, printer’s error.

11 BJT note: A¬ñ¬ñāsīkoṇḍa¬ñ¬ño - Saddanãti.

12 BJT note: Mūlaṃ - palm leaf book.

13 BJT note: Bandhānaṃ - printed edition of the commentary.

14 Editor’s note: BJT, ābhūjitvà, printer’s error.

15 BJT note: Thuṇaṃ - ChS.

16 Editor’s note: BJT; bhūsassa, but cf. elsewhere.

17 BJT note: āpà ca - palm leaf book - printed book.

18 BJT note:

Kiṃ kuryādudapànena ~ àpa√∑vet sarvato yadi
Chitetvāha mūlaṃ tṛṣṇàyà— ~ kasya paryeùaõàü caret (Divyàvadàna 3. 3).

19 BJT note: Saddhā - palm leaf book.

20 BJT note: Anipphalāni kàlaṅkatà-ti - palm leaf book.

21 BJT note:

Mohasaṃvardhano loko ~ bhavyarūpa iva dṛ√∑yate
upadhibandhanā bàlà ~ stamasà parivàrità—
Sat saditi pa√∑yanti ~ pa√∑yatāṃ nàsti ki¬ñcana
(Divyāvadàna 36. 24).

 

Home Page    Next Vagga