Home Page    First Sutta    Next Vagga

Udānapàḷi 5: Soṇavaggo

       

Table of Contents

 

5-1: Rājasuttaṃ

5-2: Appāyukasuttaṃ

5-3: Suppabuddhakuṭñhisuttaṃ

5-4: Kumārakasuttaṃ

5-5: Uposathasuttaṃ

5-6: Soṇasuttaṃ

5-7: Revatasuttaṃ

5-8: Ānandasuttaṃ

5-9: Saddhāyamànasuttaṃ

5-10: Panthakasuttaṃ

 

[PTS Page 047] [\q 47/]

 

Soṇavaggo 1 pa┬ñcamo

 

5-1: Rājasuttaṃ (41)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena ràjà Pasenadi Kosalo Mallikàya deviyà saddhiü uparipàsàdavaragato hoti. Atha kho ràjà Pasenadi Kosalo Mallikaü deviü etad-avoca: “atthi nu kho te Mallike koca┬ñ┬ño attanà piyataro?"-ti. ßNatthi kho me mahàràja koca┬ñ┬ño attanà piyataro” ti. ßTuyhaü pana mahàràja attha┬ñ┬ño koci attanà piyataro?"-ti. ßMayham-pi kho Mallike nattha┬ñ┬ño koci attanà piyataroû ti.

2. Atha kho rājà Pasenadi Kosalo pàsàdà orohitvà yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaïkamitvà Bhagavantaṃ abhivàdetvà ekamantaü nisīdi. Ekamantaü nisinno kho ràjà Pasenadi Kosalo Bhagavantaü etad-avoca: “Idhàhaü bhante Mallikàya deviyà saddhiü uparipàsàdavaragato Mallikàdeviü etad-avocaü: ßatthi nu kho te Mallike koca┬ñ┬ño attanà piyataro?"-ti. Evaü vutte Mallikàdevã maü etad-avoca: ßnatthi kho me mahàràja koca┬ñ┬ño attanà piyataro” ti. ßTuyhaü pana mahàràja attha┬ñ┬ño koci 2 attanà piyataro?"-ti. Evaü vutte ahaü bhante Mallikaü deviü etad-avocaü: ßmayham-pi kho Mallike nattha┬ñ┬ño koci attanà piyataroû ti.

3. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Sabbā disà anuparigamma cetasà
Nevajjhagā piyataramattanà kvaci.
Evaṃ piyo puthu attā paresaü
Tasmā na hiṃse paramattakàmo” ti.

 

5-2: Appāyukasuttaṃ (42)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Atha kho àyasmà [PTS Page 048] [\q 48/] Ānando sàyanhasamayaü patisallànà vuṭñhito yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà ânando Bhagavantaü etad-avoca: “acchariyaü bhante, abbhutaü bhante, yàva appàyukà hi bhante Bhagavato màtà ahosi. Sattàhajàte Bhagavati Bhagavato màtà kàlam-akàsi. Tusitaü kàyaü upapajjã”-ti. 3 ßEvam-etaü ânanda appàyukà hi ânanda bodhisattamàtaro honti, sattàhajàtesu bodhisattesu bodhisattamàtaro kàlaü karonti, Tusitaü kàyaü upapajjantãû-ti.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Ye keci bhūtā bhavissanti ye vàpi
Sabbe gamissanti pahāya dehaṃ.
Taṃ sabbaü jāniü kusalo viditvà
Ātāpiyo brahmacariyaṃ careyyà”-ti.

 

5-3: Suppabuddhakuṭñhisuttaṃ (43)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Ràjagahe viharati Veḷuvane Kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena Ràjagahe Suppabuddho nàma kuṭñhi ahosi, manussadaëiddo manussakapaṇo manussavaràko.

2. Tena kho pana samayena Bhagavā mahatiyà parisàya parivuto dhammaṃ desento nisinno hoti. Addasà kho Suppabuddho kuṭñhi taü mahàjanakàyaü dūrato va sannipatitaü. Disvànassa etad-ahosi: “nissaüsayaü kho ettha ki┬ñci khàdanīyaü và bhojanãyaü và bhàjiyissati. Yannånàhaü yena so mahàjanakàyo tenupasaṅkameyyaü. Appeva nàmettha ki┬ñci khàdanãyaü và bhojanãyaü và labheyyanti".

[BJT Page 224] [\x 224/]

3. Atha kho Suppabuddho kuṭñhi yena so mahājanakàyo tenupasaṅkami. Addasà kho Suppabuddho kuññhi Bhagavantaṃ mahatiyà parisàya parivutaü dhammaü desentaü nisinnaü. Disvànassa etad-ahosi: “na kho ettha ki┬ñci khàdanīyaü và bhojanãyaü và bhàjiyati, samaṇo ayaü Gotamo parisatiü dhammaü deseti. Yannūnàham-pi dhammaü suõeyyanti. Tattheva ekamantaü nisãdi. ßAham-pi dhammaü sossàmã”-ti. Atha kho Bhagavà sabbàvantaü [PTS Page 048] [\q 48/] parisaü cetasà cetoparicca manasàkàsi ßko nu kho idha bhabbo dhammaü vi┬ñ┬ñàtun?"-ti.

4. Addasā kho Bhagavà Suppabuddhaṃ kuṭñhiü tassaü parisàyaü nisinnaü, disvànassa etad-ahosi: “ayaü kho idha bhabbo dhammaü vi┬ñ┬ñàtun”-ti. Suppabuddhaü kuññhiü àrabbha ànupubbīkathaü 4 kathesi, seyyathãdaü? Dànakathaü, sãlakathaü, saggakathaü, kàmànaü àdãnavaü okàraü saṅkilesaü, nekkhamme ca ànisaüsaü pakàsesi. Yadà Bhagavà a┬ñ┬ñàsi, Suppabuddhaü kuññhiü kallacittaü muducittaü vinãvaraṇacittaü udaggacittaü pasannacittaü. Atha yà Buddhànaü sàmukkaüsikà dhammadesanà taü pakàsesi, dukkhaü samudayaü nirodhaü maggaü. Seyyathàpi nàma suddhaü vatthaü apagatakàlakaü sammad-eva rajanaü patigaõheyya. Evam-eva Suppabuddhassa kuññhissa tasmiü yeva àsane virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: ßyaü ki┬ñci samudayadhammaü, sabbaü taü nirodhadhamman-ti.û

5. Atha kho Suppabuddho kuṭñhi diññhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogāḷhadhammo tiṇõavicikiccho vigatakathaṃkatho vesàrajjappatto aparappaccayo satthusàsane, uññhàyàsanà yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà 5 ekamantaü nisīdi. Ekamantaü nisinno kho Suppabuddho kuññhi Bhagavantaü etad-avoca: “abhikkantaü bhante, abhikkantaü bhante, seyyathàpi bhante nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, mūëhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanto råpàni dakkhintã-ti. Evam-eva Bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü bhante Bhagavantaü saraõaü gacchàmi, dhamma┬ñ-ca bhikkhusaïgha┬ñ-ca. Upàsakaü maü Bhagavà dhàretu, ajjatagge pàõupetaü saraõaü gatan”-ti.

6. Atha kho Suppabuddho kuṭñhi Bhagavatā dhammiyà kathàya sandassito, samàdapito, samuttejito, sampahaṃsito, Bhagavato bhàsitaü abhinanditvà anumoditvà uññhàyàsanà Bhagavantaü abhivàdetvà padakkhiṇaü katvà pakkàmi.

[BJT Page 226] [\x 226/]

Atha kho Suppabuddhaṃ kuṭñhiü acirapakkantaü 6 gāvī taruṇavacchà adhipàtetvà jãvità voropesi.

7. Atha kho sambahulā [PTS Page 050] [\q 50/] bhikkhū yena Bhagavà tenupasaṅkamiṃsu, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te bhikkhå Bhagavantaü etad-avocuü: “yo so bhante Suppabuddho nàma kuṭñhi Bhagavatà dhammiyà kathàya sandassito, samàdapito, samuttejito, sampahaüsito, so kàlakato. Tassa kà gati, ko abhisamparàyo” ti?

8. “Paṇḍito bhikkhave Suppabuddho kuṭñhi, paccapādi dhammassànudhammaṃ, na ca maü dhammàdhikaraõaü vihesesi. Suppabuddho 7 bhikkhave kuññhi tiõõaü saüyojanànaü parikkhayà sotàpanno avinipàtadhammo niyato sambodhiparàyano” ti.

9. Evaṃ vutte a┬ñ┬ñataro bhikkhu Bhagavantaü etad-avoca: “ko nu kho bhante hetu, ko paccayo yena Suppabuddho kuṭñhi ahosi, manussadaḷiddo manussakapaṇo manussavarāko?"-ti.

10. “Bhūtapubbaṃ bhikkhave Suppabuddho kuṭñhi imasmiü yeva Rājagahe seññhiputto ahosi. So uyyànabhåmiü niyyanto addasa Tagarasikhiü paccekabuddhaü nagaraü piṇḍàya pavisantaü, disvànassa etad-ahosi: ßkvàyaü kuññhi kuññhicīvarena hi vicaratã”-ti, niññhuhitvà apasabyato 8 karitvà pakkàmi. So tassa kammassa vipàkena bahåni vassàni bahåni vassasatàni bahåni vassasahassàni bahåni vassasatasahassàni niraye paccittha. Tasseva kammassa vipàkàvasesena imasmiü yeva Ràjagahe kuññhi ahosi, manussadaḷiddo manussakapaõo manussavaràko. So Tathàgatappaveditaü dhammavinayaü àgamma saddhaü samàdiyi, sãlaü samàdiyi, sutaü samàdiyi, càgaü samàdiyi, pa┬ñ┬ñaü samàdiyi. So Tathàgatappaveditaü dhammavinayaü àgamma saddhaü samàdiyitvà, sãlaü samàdiyitvà, sutaü samàdiyitvà, càgaü samàdiyitvà, pa┬ñ┬ñaü samidiyitvà, kàyassa bhedà paraü maraõà sugatiü saggaü lokaü upapanno devànaü Tàvatiüsànaü sahabyataü. So tattha a┬ñ┬ñe deve atirocati vaõõena ceva yasasà cà-ti.

11. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Cakkhumā visamàniva ~ vijjamàne parakkame,
Paṇḍito jīvalokasmiṃ ~ pāpàni parivajjaye” ti.

[BJT Page 228] [\x 228/]
[PTS Page 051] [\q 51/]

 

5-4: Kumārakasuttaṃ (44)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena sambahulà kumàrakà antarà ca Sàvatthiü antarà ca Jetavanaü macchake bàdhenti. Atha kho Bhagavà pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacīvaram-àdàya Sàvatthiü piõḍàya pàvisi. Addasà kho Bhagavà te sambahule kumàrake antarà ca Sàvatthiü antarà ca Jetavanaü macchake bàdhente. Disvàna yena te kumàrakà tenupasaṅkami, upasaïkamitvà te kumàrake etad-avoca: “bhàyatha tumhe 9 kumàrakà dukkhassa? Appiyaü vo dukkhan?"-ti. ßEvaü bhante bhàyàma mayaü 10 dukkhassa, appiyaü no dukkhan”-ti.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Sace bhāyatha dukkhassa ~ sace vo dukkham-appiyaṃ,
Mā kattha pàpakaṃ kammaü ~ àvi và yadi và raho.
Sace ca pāpakaṃ kammaü ~ karissatha karotha và,
Na vo dukkhā pamuttyatthi ~ upecca pi palàyatan”-ti.

 

5-5: Uposathasuttaṃ (45)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Pubbàràme Migàramàtupàsàde. Tena kho pana samayena Bhagavà tadahuposathe bhikkhusaṅghaparivuto nisinno hoti. Atha kho àyasmà Ānando abhikkantàya rattiyà nikkhante paṭhame yàme uññhàyàsanà ekaüsaü cīvaraü katvà yena Bhagavà tena┬ñjaliü paṇàmetvà Bhagavantaü etad-avoca: “abhikkantà bhante ratti, nikkhanto pañhamo yàmo. Cãranisinno bhikkhusaïgho, uddisatu bhante Bhagavà bhikkhūnaü pàtimokkhan”-ti. Evaü vutte Bhagavà tuõhã ahosi. Dutiyam-pi kho àyasmà ânando abhikkantàya rattiyà nikkhante majjhime yàme uññhàyàsanà ekaüsaü cãvaraü katvà yena Bhagavà tena┬ñjaliü paõàmetvà Bhagavantaü etad-avoca: ßabhikkantà bhante ratti, nikkhanto majjhimo yàmo. Ciranisinno bhikkhusaïgho, uddisatu bhante Bhagavà bhikkhånaü pàtimokkhanû-ti. Dutiyam-pi kho Bhagavà [PTS Page 052] [\q 52/] tuõhã ahosi. Tatiyam-pi kho àyasmà ânando abhikkantàya rattiyà nikkhante pacchime yàme uddhañe aruõe nandimukhiyà rattiyà uññhàyàsanà ekaüsaü cãvaraü katvà yena Bhagavà tena┬ñjaliü paõàmetvà Bhagavantaü etad-avoca: ßabhikkantà bhante ratti, nikkhanto pacchimo yàmo. Uddhaño aruõo nandimukhã ratti. Ciranisinno bhikkhusaïgho, uddisatu bhante Bhagavà bhikkhånaü pàtimokkhanû-ti. ßAparisuddhà ânanda parisàû ti.

[BJT Page 230] [\x 230/]

2. Atha kho āyasmato Mahàmoggallànassa etad-ahosi: “kaṃ nu kho Bhagavà puggalaü sandhàya evam-àha ßaparisuddhà Ānanda parisà” ti. Atha kho àyasmà Mahàmoggallàno sabbàvantaü bhikkhusaṅghaü cetasà ceto paricca manasàkàsi. Addasà kho àyasmà Mahàmoggallàno taü puggalaü dussīlaü pàpadhammaü asucisaïkassarasamàcàraü paṭicchannakammantaü assamaṇaü samaõapañi┬ñ┬ñaü abrahmacàriü brahmacàripañi┬ñ┬ñaü 11 antopūtiü avassutaü kasambujàtaü majjhe bhikkhusaïghassa nisinnaü. Disvàna uññhàyàsanà yena so puggalo tenupasaïkami, upasaïkamitvà taü puggalaü etad-avoca: ßuññhehàvuso diññhosi Bhagavatà, natthi te bhikkhåhi saddhiü saüvàsoû ti. Atha kho so puggalo tuõhã ahosi. Dutiyam-pi kho àyasmà Mahàmoggallàno taü puggalaü etad-avoca: ßuññhehàvuso diññhosi Bhagavatà, natthi te bhikkhåhi saddhiü saüvàsoû ti. Dutiyam-pi kho so puggalo tuõhã ahosi. Tatiyam-pi kho àyasmà Mahàmoggallàno taü puggalaü etad-avoca: ßuññhehàvuso diññhosi Bhagavatà, natthi te bhikkhåhi saddhiü saüvàsoû ti. Tatiyam-pi kho so puggalo tuõhã ahosi.

3. Atha kho āyasmà Mahàmoggallàno taṃ puggalaü bàhàyaü gahetvà bahidvàrakoṭñhakà nikkhàmetvà sūcighañikaü datvà yena Bhagavà tenupasaṅkami, upasaïkamitvà Bhagavantaü etad-avoca: “nikkhàmito bhante so puggalo mayà. Parisuddhà parisà, uddisatu bhante Bhagavà bhikkhånaü pàtimokkhan”-ti. ßAcchariyaü Moggallàna, abbhutaü Moggallàna, yàva bàhà gahaṇà pi nàma so moghapuriso àgamessatīû-ti.

[PTS Page 053] [\q 53/]

4. Atha kho Bhagavā bhikkhū àmantesi: “na dànàhaṃ bhikkhave itoparaü uposathaü karissàmi pàtimokkhaü uddisissàmi. Tumheva dàni bhikkhave itoparaü uposathaü kareyyàtha, pàtimokkhaü uddiseyyàtha. Aṭñhànam-etaü bhikkhave anavakàso, yaü Tathàgato aparisuddhàya parisàya uposathaü kareyya, pàtimokkhaü uddiseyya.

5. Aṭñhime bhikkhave mahāsamudde acchariyà abbhutà dhammà, ye disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti. Katame aññha? 12

(1) Mahāsamuddo bhikkhave anupubbaninno, anupubbapoṇo, anupubbapabbhàro, nàyatakeneva papàto. Yaṃ bhikkhave mahàsamuddo anupubbaninno, anupubbapoõo, anupubbapabbhàro, nàyatakeneva papàto. Ayaü bhikkhave mahàsamudde paṭhamo acchariyo abbhuto dhammo, yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

(2.) Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo ṭhitadhammo velaü nàtivattati. Yaü bhikkhave mahàsamuddo ñhitadhammo velaü nàtivattati. Ayam-pi bhikkhave mahàsamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo, yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

[BJT Page 232] [\x 232/]

(3.) Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo na matena kuṇapena saüvasati. Yaü hoti mahàsamudde mataü kuõapaü. Taü kippa┬ñ-┬ñeva tīraü vàheti, 13 thalaü ussàdeti 14. Yaü bhikkhave mahàsamuddo na matena kuõapena saüvasati, yaü hoti mahàsamudde mataü kuõapaü, taü khippa┬ñ-┬ñeva tãraü vàheti, thalaü ussàdeti. Ayam-pi bhikkhave mahàsamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo, yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

(4.) Puna ca paraṃ bhikkhave yā kàci mahànadiyo, seyyathīdaü: Gaṅgà, Yamunà, Aciravatã, Sarabhū, Mahã. Tà mahàsamuddaü patvà jahanti purimàni nàmagottàni, mahàsamuddo tveva saïkhaü gacchanti. Yaü bhikkhave, yà kàci mahànadiyo, seyyathãdaü: Gaïgà, Yamunà, Aciravatã, Sarabhå, Mahã. Tà mahàsamuddaü patvà jahanti purimàni nàmagottàni, mahàsamuddo tveva saïkhaü gacchanti. Ayam-pi bhikkhave mahàsamudde catuttho acchariyo abbhuto dhammo, yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

(5.) Puna ca paraṃ bhikkhave yā ca loke savantiyo mahàsamuddaü appenti, yà ca antaḷikkhà dhàrà papatanti, na tena mahàsamuddassa ūnattaü và pårattaü và pa┬ñ┬ñàyati. Yaü [PTS Page 054] [\q 54/] bhikkhave yà ca loke savantiyo mahàsamuddaü appenti, yà ca antaëikkhà dhàrà papatanti, na tena mahàsamuddassa ånattaü và pårattaü và pa┬ñ┬ñàyati. Ayam-pi bhikkhave mahàsamudde pa┬ñcamo acchariyo abbhutadhammo, 15 yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

(6.) Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo ekaraso loṇaraso. Yaü bhikkhave mahàsamuddo ekaraso loõaraso, ayam-pi bhikkhave mahàsamudde chaṭñho acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

(7.) Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo bahūratano, 16 anekaratano. tatrimàni ratanàni, seyyathīdaü: muttà, maṇi, veḷuriyo, saṅkho, silà, pavàëaü, rajataü, jàtaråpaü, lohitaïko, masàragallaü. Yaü bhikkhave mahàsamuddo bahuratano, anekaratano, tatrimàni ratanàni, seyyathãdaü: muttà, maõi, veëuriyo, saïkho, silà, pavàëaü, rajataü, jàtaråpaü, lohitaïko, masàragallaü. Ayam-pi bhikkhave mahàsamudde sattamo acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

[BJT Page 234] [\x 234/]

(8.) Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo mahataü bhūtànaü àvàso, tatrime bhåtà: timi, timiṅgalo, timirapiïgalo, asurà, nàgà, gandhabbà. Santi mahàsamudde yojanasatikà pi attabhàvà, dviyojanasatikà pi attabhàvà, tiyojanasatikà pi attabhàvà, catuyojanasatikà pi attabhàvà, pa┬ñcayojanasatikà pi attabhàvà. Yaü bhikkhave mahàsamuddo mahataü bhåtànaü àvàso, tatrime bhåtà: timi, timiïgalo, timirapiïgalo, asurà, nàgà, gandhabbà. Santi mahàsamudde yojanasatikà pi attabhàvà, dviyojanasatikà pi attabhàvà, tiyojanasatikà pi attabhàvà, catuyojanasatikà pi attabhàvà, pa┬ñcayojanasatikà pi attabhàvà. Ayam-pi bhikkhave mahàsamudde aṭñhamo acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

Ime kho bhikkhave mahāsamudde aṭñha acchariyà abbhutadhammà, 17 ye disvà disvà asurà mahàsamudde abhiramanti.

6. Evam-eva kho bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye aṭñha acchariyā abbhutadhammà, ye disvà disvà bhikkhū imasmiü dhammavinaye abhiramanti. Katame aññha?

(1.) Seyyathāpi bhikkhave mahàsamuddo anupubbaninno, anupubbapoṇo, anupubbapabbhàro, nàyatakeneva papàto, evam-eva kho bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye anupubbasikkhà, anupubbakiriyà, anupubbapaṭipadà, nàyatakeneva a┬ñ┬ñàpañivedho. Yaü bhikkhave imasmiü dhammavinaye anupubbasikkhà, anupubbakiriyà, anububbapañipadà, nàyatakeneva a┬ñ┬ñàpañivedho. Ayaü bhikkhave imasmiü dhammavinaye pañhamo acchariyo abbhutadhammo, 18 yaü disvà disvà bhikkhū imasmiü dhammavinaye abhiramanti.

[PTS Page 055] [\q 55/]

(2.) Seyyathāpi bhikkhave mahasamuddo ṭhitadhammo velaṃ nàtivattati, evam-eva kho bhikkhave yaü mayà sàvakànaü sikkhàpadaü pa┬ñ┬ñattaü, taü mama sàvakà jīvitahetu pi nàtikkamanti. Yaü bhikkhave mayà sàvakànaü sikkhàpadaü pa┬ñ┬ñattaü taü mama sàvakà jãvitahetu pi nàtikkamanti. Ayam-pi bhikkhave imasmiü dhammavinaye dutiyo acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà bhikkhū imasmiü dhammavinaye abhiramanti.

(3.) Seyyathāpi bhikkhave mahàsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati, yaü hoti mahàsamudde mataü kuõapaü taü khippa┬ñ-┬ñeva tīraü vàheti, thalaü ussàdeti. Evam-eva kho bhikkhave yo so puggalo dussãlo pàpadhammo 19 asuci saṅkassarasamàcàro paṭicchannakammanto, assamaõo samaõapañi┬ñ┬ño, abrahmacàrã brahmacàripañi┬ñ┬ño, 20 antopūti, avassuto kasambujàto, na tena saïgho saüvasati. Atha kho naü khippa┬ñ-┬ñeva sannipatitvà ukkhipati.

[BJT Page 236] [\x 236/]

Ki┬ñcāpi so hoti majjhe bhikkhusaṅghassa nisinno, atha kho so àrakàva saïghamhà, saïgho ca tena. Yaṃ bhikkhave yo so puggalo dussīlo, pàpadhammo, asucisaïkassarasamàcàro paṭicchannakammanto, assamaṇo samaõapañi┬ñ┬ño, abrahmacàrã brahmacàripañi┬ñ┬ño, antopūti, avassuto, kasambujàto, na tena saïgho saüvasati. Atha kho naü khippa┬ñ-┬ñeva sannipatitvà ukkhipati. Ki┬ñcàpi so hoti majjhe bhikkhusaïghassa nisinno, atha kho so àrakàva saïghamhà, saïgho ca tena. Ayam-pi bhikkhave imasmiü dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà bhikkhå imasmiü dhammavinaye abhiramanti.

(4). Seyyathāpi bhikkhave yà kàci mahànadiyo, seyyathīdaṃ: Gaṅgà, Yamunà, Aciravatã, Sarabhū, Mahã. Tà mahàsamuddaü patvà 21 jahanti pårimàni nàmagottàni, mahàsamuddo tveva saïkhaü gacchanti. Evam-eva kho bhikkhave cattàro me vaṇõà: khattiyà, bràhmaõà, vessà, suddà. Te Tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajitvà jahanti purimàni nàmagottàni, samaõà Sakyaputtiyà tveva saïkhaü gacchanti. Yaü bhikkhave cattàro me vaõõà: khattiyà, bràhmaõà, vessà, suddhà. Te Tathàgatappavedite dhammavinaye agàrasmà anagàriyaü pabbajitvà jahanti purimàni nàmagottàni, samaõà Sakyaputtiyà tveva saïkhaü gacchanti. Ayam-pi bhikkhave imasmiü dhammavinaye catuttho acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà bhikkhå imasmiü dhammavinaye abhiramanti.

(5.) Seyyathāpi bhikkhave yà ca loke savantiyo mahàsamuddaṃ appenti, yà ca antaḷikkhà dhàrà papatanti, na tena mahàsamuddassa ūnattaü và pårattaü và pa┬ñ┬ñàyati. Evam-eva kho bhikkhave bahå ce pi bhikkhå anupàdisesàya nibbànadhàtuyà parinibbàyanti. Na tena nibbànadhàtuyà ånattaü và pårattaü và pa┬ñ┬ñàyati. Yaü bhikkhave bahå ce pi bhikkhå anupàdisesàya nibbànadhàtuyà parinibbàyanti. Na tena nibbànadhàtuyà ånattaü và pårattaü và pa┬ñ┬ñàyati. Ayam-pi bhikkhave imasmiü dhammavinaye pa┬ñcamo acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà bhikkhå imasmiü dhammavinaye abhiramanti.

[PTS Page 056] [\q 56/]

(6.) Seyyathāpi bhikkhave mahàsamuddo ekaraso loṇaraso. Evam-eva kho bhikkhave ayaṃ dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Yaü bhikkhave ayaü dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Ayam-pi bhikkhave imasmiü dhammavinaye chaṭñho acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà bhikkhū imasmiü dhammavinaye abhiramanti.

[BJT Page 238] [\x 238/]

(7.) Seyyathāpi bhikkhave mahàsamuddo 22 bahuratano, anekaratano, tatrimàni ratanàni: seyyathīdaṃ? Muttà, maṇi, veḷuriyo, saṅkho, silà, pavàëaü, rajataü, jàtarūpaü, lohitaïko, masàragallaü. Evam-eva kho bhikkhave ayaü dhammavinayo bahuratano, anekaratano, tatrimàni ratanàni: seyyathãdaü? Cattàri satipaṭñhànàni, 23 cattàri sammappadhànàni, 24 cattàro iddhipàdà, pa┬ñcindriyàni, pa┬ñcabalàni, sattabojjhaïgà, ariyo aññhaïgiko maggo, yaü bhikkhave ayaü dhammavinayo bahuratano, anekaratano, tatrimàni ratanàni: seyyathãdaü? Cattàri satipaññhànàni, cattàri sammappadhànàni, 25 cattàro iddhipàdà, pa┬ñcindriyàni, pa┬ñcabalàni, sattabojjhaïgà, ariyo aññhaïgiko maggo. Ayam-pi bhikkhave imasmiü dhammavinaye sattamo acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà bhikkhå imasmiü dhammavinaye abhiramanti.

(8.) Seyyathāpi bhikkhave mahàsamuddo mahataṃ bhūtànaü àvàso, tatrime bhåtà: timi, timiṅgalo, timirapiïgalo, asurà, nàgà, gandhabbà. Santi mahàsamudde yojanasatikà pi attabhàvà, dviyojanasatikà pi attabhàvà, tiyojanasatikà pi attabhàvà, catuyojanasatikà pi attabhàvà, pa┬ñcayojanasatikà pi attabhàvà. Evam-eva kho bhikkhave ayaü dhammavinayo mahataü bhåtànaü àvàso, tatrime bhåtà: sotàpanno, sotàpattiphalasacchikiriyàya paṭipanno, sakadàgàmi, sakadàgàmiphalasacchikiriyàya pañipanno, anàgàmi, anàgàmiphalasacchikiriyàya pañipanno, arahà, arahattaphalasacchikiriyàya 26 pañipanno. Ayaü bhikkhave imasmiü dhammavinaye aññhamo acchariyo abbhutadhammo, yaü disvà disvà bhikkhå imasmiü dhammavinaye abhiramanti. Ime kho bhikkhave imasmiü dhammavinaye aññha acchariyà, abbhutadhammà, 27 ye disvà disvà bhikkhå imasmiü dhammavinaye abhiramantī”-ti.

7. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Channam-ativivassati 28 ~ vivaṭaṃ nātivassati,
Tasmā channaṃ vivaretha ~ evaü taü nàtivassatī”-ti.

[PTS Page 057] [\q 57/]

 

5-6: Soṇasuttaṃ (46)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Mahàkaccàyano Avantisu viharati Kuraraghare pavatte pabbate. Tena kho pana samayena Soõo upàsako Kuṭikaõõo àyasmato Mahàkaccàyanassa upaññhàko hoti. Atha kho Soõassa upàsakassa Kuñikaõõassa rahogatassa patisallīõassa 29 evaü cetaso parivitakko udapàdi: “yathà yathà kho ayyo Mahàkaccàyano dhammaü deseti, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saṅkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannūnàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyyan-ti.

[BJT Page 240] [\x 240/]

2. Atha kho Soṇo upāsako Kuṭikaõõo yenàyasmà Mahàkaccàyano tenupasaṅkami, upasaïkamitvà àyasmantaṃ Mahàkaccàyanaü abhivàdetvà ekamantaü nisīdi. Ekamantaü nisinno kho Soõo upàsako Kuñikaõõo àyasmantaü Mahàkaccàyanaü etad-avoca: “idha mayhaü bhante rahogatassa patisallãõassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: ßyathà yathà kho ayyo Mahàkaccàyano dhammaü deseti. Nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannūnàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyyan”-ti. Pabbàjetu maü bhante ayyo Mahàkaccàyanoû ti.

3. Evaṃ vutte āyasmà Mahàkaccàyano Soṇaü upàsakaü Kuṭikaõõaü etad-avoca: “dukkaraü kho Soõa yàvajīvaü ekabhattaü ekaseyyaü brahmacariyaü, iṅgha tvaü Soõa, tattheva agàrikabhūto samàno Buddhànaü sàsanaü anuyu┬ñja, kàlayuttaü ekabhattaü ekaseyyaü brahmacariyan”-ti. Atha kho Soõassa upàsakassa Kuñikaõõassa yo ahosi pabbajjàbhisaïkhàro so pañippassambhi.

4. Dutiyam-pi kho Soṇassa upāsakassa Kuṭikaõõassa rahogatassa patisallīõassa evaṃ cetaso parivitakko udapàdi: “yathà yathà kho ayyo Mahàkaccàyano dhammaü deseti. Nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saṅkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannūnàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyyan”-ti. Dutiyam-pi kho Soõo upàsako Kuñikaõõo yenàyasmà Mahàkaccàyano tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü Mahàkaccàyanaü etad-avoca: ßidha mayhaü bhante rahogatassa patisallãõassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: ßyathà yathà kho ayyo Mahàkaccàyano dhammaü deseti. Nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasati ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannånàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyyanû-ti. ßPabbàjetu maü bhante ayyo Mahàkaccàyanoû ti.

[BJT Page 242] [\x 242/]

5. Dutiyam-pi kho āyasmà Mahàkaccàyano Soṇaṃ upàsakaü Kuṭikaõõaü etad-avoca: “dukkaraü kho Soõa yàvajīvaü ekabhattaü ekaseyyaü brahmacariyaü, iṅgha tvaü Soõa, tattheva agàrikabhūto samàno Buddhànaü sàsanaü anuyu┬ñja, kàlayuttaü ekabhattaü ekaseyyaü brahmacariyan”-ti. Dutiyam-pi kho Soõassa upàsakassa Kuñikaõõassa yo ahosi pabbajjàbhisaïkhàro so pañippassambhi.

6. Tatiyam-pi kho Soṇassa upāsakassa Kuṭikaõõassa rahogatassa patisallīõassa evaṃ cetaso parivitakko udapàdi: “yathà yathà kho ayyo Mahàkaccàyano dhammaü deseti. Nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saṅkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannūnàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyyan”-ti. Tatiyam-pi kho Soõo upàsako Kuñikaõõo yenàyasmà [PTS Page 058] [\q 58/] Mahàkaccàyano tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü Mahàkaccàyanaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho Soõo upàsako Kuñikaõõo àyasmantaü Mahàkaccàyanaü etad-avoca: ßidha mayhaü bhante rahogatassa patisallãõassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: ßyathà yathà kho ayyo Mahàkaccàyano dhammaü deseti. Nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannånàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyyanû-ti. ßPabbàjetu maü bhante ayyo Mahàkaccàyanoû ti.

7. Atha kho āyasmà Mahàkaccàyano Soṇaṃ upàsakaü Kuṭikaõõaü pabbàjesi. Tena kho pana samayena Avantidakkhiõàpatho appabhikkhuko hoti. Atha kho àyasmà Mahàkaccàyano tiõõaü vassànaü accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggaü bhikkhusaṅghaü sannipàtetvà àyasmantaü Soõaü upasampàdesi.

8. Atha kho āyasmato Soṇassa vassaṃ vutthassa rahogatassa patisallīõassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: “na kho me so Bhagavà sammukhà diṭñho. Api ca suto yeva me so Bhagavà ãdiso ca ãdiso cà-ti. Sace maü upajjhàyo anujàneyya, gaccheyyàhaü taü Bhagavantaü dassanàya Arahantaü Sammàsambuddhan”-ti. Atha kho àyasmà Soõo sàyanhasamayaü patisallàõà vuññhito yenàyasmà Mahàkaccàyano tenupasaṅkami, upasaïkamitvà àyasmantaü Mahàkaccàyanaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà Soõo àyasmantaü Mahàkaccàyanaü etad-avoca: ßidha mayhaü bhante rahogatassa patisallãõassa evaü cetaso parivitakko udapàdi: ßna kho me so Bhagavà sammukhà diññho. Api ca suto yeva me so Bhagavà ãdiso ca ãdiso cà-ti. Sace maü upajjhàyo anujàneyya, gaccheyyàhaü taü Bhagavantaü dassanàya Arahantaü Sammàsambuddhanû-ti. ßSàdhu sàdhu Soõa, gaccha tvaü Soõa, taü Bhagavantaü dassanàya Arahantaü Sammàsambuddhanû-ti.

[BJT Page 244] [\x 244/]

9. “Dakkhissasi tvaṃ Soṇa taü Bhagavantaü pāsàdikaü pasàdanīyaü santindriyaü santamànasaü uttamasamathadamathamanuppattaü dantaü guttaü yatindriyaü nàgaü. Disvàna mama vacanena Bhagavato pàde sirasà vandàhi, appàbàdhaü appàtaṅkaü lahuṭñhànaü balaü phàsuvihàra┬ñ-ca puccha: 30 upajjhàyo me bhante àyasmà Mahàkaccàyano Bhagavato pàde sirasà vandati, appàbàdhaü appàtaïkaü lahuññhànaü balaü phàsuvihàra┬ñ-ca pucchatã”-ti. ßEvaü bhanteû ti kho àyasmà Soõo àyasmato Mahàkaccàyanassa bhàsitaü abhinanditvà anumoditvà àyasmantaü Mahàkaccàyanaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaram-àdàya yena Sàvatthã tena càrikaü pakkàmi. Anupubbena càrikaü caramàno yena Sàvatthã 31 Jetavanaü Anàthapiõḍikassa àràmo [PTS Page 059] [\q 59/] yena Bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà Soõo Bhagavantaü etad-avoca: ßupajjhàyo me bhante àyasmà Mahàkaccàyano Bhagavato pàde sirasà vandati, appàbàdhaü appàtaïkaü lahuññhànaü balaü phàsuvihàra┬ñ-ca pucchatãû-ti. ßKacci bhikkhu khamanãyaü, kacci yàpanãyaü? Kaccisi appakilamathena addhànaü àgato? Na ca piõḍakena kilantosãû-ti. ßKhamanãyaü Bhagavà yàpanãyaü Bhagavà appakilamathena càhaü bhante addhànaü àgato na ca piõḍakena kilantomhãû-ti.

10. Atha kho Bhagavā àyasmantaṃ Ānandaü àmantesi: “imassânanda àgantukassa bhikkhuno senàsanaü pa┬ñ┬ñàpehī”-ti. Atha kho àyasmato ânandassa etad-ahosi: ßyassa kho maü Bhagavà àṇàpeti, imassânanda àgantukassa bhikkhuno senàsanaü pa┬ñ┬ñàpehãû-ti. Icchati Bhagavà tena bhikkhunà saddhiü ekavihàre vatthuü. Icchati Bhagavà àyasmatà Soõena saddhiü ekavihàre vatthuü, yasmiü vihàre Bhagavà viharati, tasmiü vihàre àyasmato Soõassa senàsanaü pa┬ñ┬ñàpesi. Atha kho Bhagavà bahudevarattiü abbhokàse nisajjàya vãtinàmetvà pàde pakkhàletvà vihàraü pàvisi. âyasmà pi kho Soõo bahudevarattiü abbhokàse nisajjàya vãtinàmetvà pàde pakkhàletvà vihàraü pàvisi. Atha kho Bhagavà rattiyà paccūsasamayaü paccuṭñhàya àyasmantaü Soõaü ajjhesi: ßpañibhàtu taü bhikkhu dhammo 32 bhàsitunû-ti.ßEvaü bhanteû ti kho àyasmà Soõo Bhagavato pañissutvà soḷasa Aññhakavaggikàni sabbàneva sarena abhaõã. Atha kho Bhagavà àyasmato Soõassa Sarabha┬ñ┬ñapariyosàne abbhanumodi: sàdhu sàdhu bhikkhu, suggahitàni bhikkhu, soëasa Aññhakavaggikàni sumanasikatàni supadhàrãtàni, kalyàõiyàsi 33 vàcàya samannàgato vissaññhàya aneëagalàya atthassa vi┬ñ┬ñàpaniyà, kativassosi tvaü bhikkhå?û-ti. ßEkavasso ahaü Bhagavàû-ti. ßKissa pana tvaü bhikkhu evaü ciraü akàsã?"-ti. ßCiradiññho me bhante kàmesu àdãnavo, api ca sambàdho gharàvàso bahukicco bahukaraõãyoû ti.

11. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Disvā àdīnavaṃ loke ~ ┬ñatvà dhammaü nirūpadhiü,
Ariyo na ramatī pāpe ~ pàpe na ramatã sucã”-ti.

[BJT Page 246] [\x 246/]
[PTS Page 060] [\q 60/]

 

5-7: Revatasuttaṃ (47)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Kaṅkhàrevato Bhagavato avidūre nisinno hoti pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya attano 34 kaïkhàvitaraõavisuddhiü paccavekkhamàno. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü Kaïkhàrevataü avidåre nisinnaü pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya attano kaïkhàvitaraõavisuddhiü paccavekkhamànaü.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Yā kàci kaṅkhà idha và huraṃ và
Sakavediyā và paravediyà và,
Jhāyino 35 tà pajahanti sabbà
Ātāpino brahmacariyaṃ carantà”-ti.

 

5-8: Ānandasuttaṃ (48)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Ràjagahe viharati Veḷuvane Kalandakanivàpe. Tena kho pana samayena àyasmà Ānando tadahuposathe pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacīvaram-àdàya Ràjagahaü piṇḍàya pàvisi. Addasà kho Devadatto àyasmantaü ânandaü Ràjagahe piõḍàya carantaü, disvàna yena àyasmà ânando tenupasaṅkami, upasaïkamitvà àyasmantaü ânandaü etad-avoca: ajjatagge dànàhaü àvuso ânanda a┬ñ┬ñatreva Bhagavatà a┬ñ┬ñatra bhikkhusaïghà uposathaü karissàmi saïghakammàni cà”-ti. Atha kho àyasmà ânando Ràjagahe piõḍàya caritvà pacchàbhattaü piõḍapàtapaṭikkanto yena Bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà ânando Bhagavantaü etad-avoca: “idhàhaü bhante pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaram-àdàya Ràjagahaü piõḍàya pàvisiü. Addasà kho maü bhante Devadatto Ràjagahe piõḍàya carantaü, disvàna yenàhaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà maü etad-avoca: ßajjatagge dànàhaü àvuso ânanda a┬ñ┬ñatreva Bhagavatà a┬ñ┬ñatra bhikkhusaïghà uposathaü karissàmi saïghakammàni càû-ti. Ajja bhante Devadatto saïghaü bhindissati uposatha┬ñ-ca karissati saïghakammàni càû-ti.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Sukaraṃ sādhunà sàdhu ~ sàdhu pàpena dukkaraü,
Pāpaṃ pàpena sukaraü ~ pàpam-ariyehi dukkaran”-ti.

[BJT Page 248] [\x 248/]

 

5-9: Saddhāyamànasuttaṃ (49)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Kosalesu càrikaü carati mahatà bhikkhusaṅghena saddhiü. Tena kho pana samayena sambahulà màṇavakà Bhagavato avidūre saddhàyamànaråpà 36 atikkamanti. Addasà kho Bhagavà sambahule màõavake avidåre saddhàyamànaråpe atikkamante.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Parimuṭñhā paṇḍitàbhàsà ~ vàcàgocarabhàõino,
Yāvicchanti mukhàyàmaṃ ~ yena nītà na taü vidū” ti.

 

5-10: Panthakasuttaṃ (50)

1. Evaṃ me sutaü: ekaü samayaü Bhagavā Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiṇḍikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà Cullapanthako Bhagavato avidūre nisinno hoti, pallaṅkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaṭñhapetvà. Addasà kho Bhagavà àyasmantaü Cullapanthakaü avidåre nisinnaü pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà.

2. Atha kho Bhagavā etam-atthaṃ viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

“Ṭhitena kāyena ṭhitena cetasà
Tiṭñhaṃ nisinno uda vā sayàno,
Evaṃ satiü bhikkhu adhiṭñhahāno,
Labhetha pubbāpariyaṃ visesaü.
Laddhāna pubbàpariyaṃ visesaü
Adassanaṃ Maccurājassa gacche” ti

Soṇavaggo pa┬ñcamo

Tassuddānaṃ:

Rājà appàyukà kuṭñhi ~ kumàrakà ca uposatho
Soṇo ca Revato Nando ~ saddhāya Panthakena cà-ti.

 

End Notes

 

1 BJT note: Soṇattherassa - palm leaf book.

2 Editor’s note: BJT, koca┬ñ┬ño, printer’s error, correct elsewhere.

3 BJT note: Upapajjatī - palm leaf book.

4 BJT note: Anupubbīkathaṃ - palm leaf book; also seen somewhere else.

5 Editor’s note: BJT, abhīvādetvà, printer’s error, correct elsewhere.

6 BJT note: Atha kho Suppabuddhaṃ acirapakkantaü - palm leaf book.

7 Editor’s note: BJT, Sūppabuddho, printer’s error, correct elsewhere.

8 BJT note: Apasabyāmato - Thai; Apasàda - Dhammapada commentary; Apasahavyataṃ = ivetaṭa nisise??

9 BJT note: Vo tumhe - seen somewhere.

10 BJT note: Mayaṃ bhante - seen somewhere.

11 Editor’s note: BJT, brahmacārīpaṭi┬ñ┬ñaṃ.

12 BJT note: Nadānàhaṃ bhikkhave ajjatagge uposathaü karissàmi pàtimokkhaü uddisissàmī-ti - Aṭñhaṅguttare Pahàràdasuttaü.

13 BJT note: Pāpeti - in some places.

14 BJT note: Ussāreti - palm leaf book, printed book.

15 BJT note: Abbhuto dhammo - palm leaf book. Editor’s note: BJT: abbhūtadhammo here, but elsewhere abbhutadhammo.

16 Editor’s note: BJT, bahūratano, but bahuratano elsewhere.

17 BJT note: Abbhutā dhammà - palm leaf book.

18 BJT note: Abbhuto dhammo - palm leaf book; and in similar places below.

19 Editor’s note: BJT, papadhammo, printer’s error, correct elsewhere.

20 Editor’s note: BJT, brahmacārīpaṭi┬ñ┬ñaṃ.

21 BJT note: Pattā - ChS.

22 Editor’s note: BJT, mahasammudo, printer’s error, correct elsewhere.

23 BJT note: Cattāro satipaṭñhànà - everywhere else.

24 BJT note: Cattāro sammappadhànà - everywhere else.

25 BJT note: Cattāro satipaṭñhànà, cattàro sammappadhànà - everywhere else.

26 BJT note: Arahattāya - ChS.

27 BJT note: Abbhutā dhammà - palm leaf book.

28 BJT note: Channaṃ ativassatī - palm leaf book.

29 Editor’s note: note that BJT writes paṭisallīṇ- in this sutta, but pañisallãn- elsewhere, (also normally pañisallān-).

30 BJT note: Pucchāhī-ti - ChS.

31 Editor’s note: BJT, Sāvatthi, printer’s error, correct elsewhere.

32 BJT note: Dhammaṃ - palm leaf book.

33 BJT note: Kalyāṇiyàva - ChS.

34 BJT note: Attano ca - ChS.

35 BJT note: Ye jhāyino - ChS.

36 BJT note: Padhāyamànarūpà - ChS.

        

Home Page    Next Vagga