>

Home Page     Next Vagga

18. Malavagga 1

[BJT Page 84] [\x 84/]
[PTS Page 067] [\q 67/]

                                    2112|21211    Vetālīya x 4
E1    E2    P1  235. Paṇḍupalāso va dànisi,

                    1111211|21212
            Yamapurisā pi ca taṃ
2 upaṭñhità,

                    2211|21211
           Uyyogamukhe ca tiṭñhasi,

                    22211|21211
           Pātheyyam-pi ca te na vijjati.

                                    2121|21212    Vetālīya x 4
E1    E2    P1  236. So karohi dīpam-attano,

                    22211|21211
            Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava,

                    2211|21212
           Niddhantamalo anaṅgaṇo,

                    2221|21211
           Dibbaṃ ariyabhūmim-ehisi.
3

                                    11211|21211    Vetālīya x 4
E1    E2    P1  237. Upanītavayo ca dānisi,

                    212211|21212
            Sampayātosi Yamassa santike,
4

                    22112|21212
           Vāso pi ca te
5 natthi antarà,

                    22211|21211
           Pātheyyam-pi ca te na vijjati.

                                    2121|21212    Vetālīya x 4
E1    E2    P1  238. So karohi dīpam-attano,

                    22211|21211
            Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava,

                    2211|21212
           Niddhantamalo anaṅgaṇo,

                    112211|21211
           Na punaṃ
6 jātijaraü upehisi.

[PTS Page 068] [\q 68/]

                                    1122|1222||2122|1212     pathyā x 2
E1    E2    P1  239. Anupubbena medhāvī ~ thokathokaṃ
7 khaṇe khaõe,

                    2221|1221||2121|1212
            Kammāro rajatasseva ~ niddhame malam-attano.

                                    11211|21212    Vetālīya x 4
E1    E2    P1  240. Ayasā va malaṃ samuṭñhitaü,

                    12211|21211 8
            Taduṭñhāya tam-eva khàdati,

                    2211|21212
           Evaṃ atidhonacārinaü

                    112211|21212
           Sakakammāni
9 nayanti duggatiṃ.

                                    1221|1222||1221|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  241. Asajjhāyamalà mantà, ~ anuṭñhànamalà gharà,

                    1222|1222||1222|1212
            Malaṃ vaṇõassa kosajjaü, ~ pamādo rakkhato malaü.

[PTS Page 069] [\q 69/]

                                    1212|2112||2221|1212    vip 2
E1    E2    P1  242. Malitthiyā duccaritaṃ, ~ maccheraü dadato malaü,

                    1222|1222||2222|1211    pathyā
            Malā ve pàpakà dhammà ~ asmiṃ loke paramhi ca.

[BJT Page 86] [\x 86/]

                                    1212|1112||1221|1212    vip 1
E1    E2    P1  243. Tato malā malataraṃ, ~ avijjà paramaü malaü,

                    2212|1221||2122|1212    pathyā
            Etaṃ malaü pahatvāna ~ nimmalà hotha bhikkhavo.

                                    1221|1121||2122|1212    vip 5
E1    E2    P1  244. Sujīvaṃ ahirikena
10 ~ kākasūrena dhaüsinà,

                    2212|1221||2122|1212     pathyā
            Pakkhandinā pagabbhena, ~ saṅkiliṭñhena jīvitaṃ.

                                    1212|1222||2211|1212     pathyā x 2
E1    E2    P1  245. Hirīmatā
11 ca dujjãvaṃ, ~ niccaü sucigavesinà,

                    1222|1221||2222|1212
            Alīnenāpagabbhena,
12 ~ suddhàjãvena passatà.

                                    2211|1221||1222|1211    pathyā
E1    E2    P1  246. Yo pāṇam-atipàteti,
13 ~ musàvàdañ-ca bhàsati,

                    2212|22111||1122|1211    vip 3
            Loke adinnaṃ ādiyati, ~ paradàrañ-ca gacchati,

[PTS Page 070] [\q 70/]

                                    1221|1221||2121|1211    pathyā
E1    E2    P1  247. Surāmerayapànañ-ca ~ yo naro anuyuñjati,

                    1212|2222||2211|1212    vip 3
            Idheva-m-eso
14 lokasmiṃ ~ mūlaü khanati 15 attano.

                                    22211|1221||2122|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  248. Evaṃ bho
16 purisa jānàhi ~ pàpadhammà asaññatà.

                    2222|1221||1222|1212
            Mā taṃ lobho adhammo ca ~ ciraü dukkhàya randhayuü.

                                    1212|1222||1212|1212     pathyā
E1    E2    P1  249. Dadāti
17 ve yathàsaddhaṃ ~ yathàpasàdanaü jano,

                    2122|1111||1222|1212    vip 1
            Tattha yo maṅku bhavati
18 ~ paresaṃ pānabhojane

                    1212|2222||1221|1211    vip 3
           Na so divā và rattiṃ và ~ samàdhiü
19 adhigacchati.

                                    2122|1222||2122|1212    pathyā
E1    E2    P1  250. Yassa cetaṃ samucchinnaü ~ mūlaghaccaü samåhataü,

                    1212|2222||1221|1211    vip 3
            Sa ve divā và rattiṃ và ~ samàdhiü
20 adhigacchati.

[PTS Page 071] [\q 71/]

                                    2121|1221||2121|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  251. Natthi rāgasamo aggi, ~ natthi dosasamo gaho,

                    2121|1222||2122|1212
            Natthi mohasamaṃ jālaü, ~ natthi taṇhàsamà nadī.

                                    1222|1222||2121|1212    pathyā x 3
E1    E2    P1  252. Sudassaṃ vajjam-aññesaü, ~ attano pana duddasaü,

                    1221|1221||2121|1212
            Paresaṃ hi sṆ vajjāni ~ opunàti
21 yathà bhusaü, 22

                    2121|1221||1211|1212
           Attano pana chādeti ~ kaliṃ va kitavà saṭho.

                                    1122|1221||2222|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  253. Paravajjānupassissa ~ niccaṃ ujjhànasaññino

                    2122|1221||2222|1212
            Āsavā tassa vaḍḍhanti, ~ àrà so àsavakkhayà.

[BJT Page 88] [\x 88/]

                                    2221|1221||1122|1212    pathyā
E1    E2    P1  254. Ākāse va padaṃ
23 natthi, ~ samaṇo natthi bàhire, 24

                    1221|1212||2122|1212    Anuṭñhubha
            Papañcābhiratà pajà, ~ nippapañcà Tathàgatà.

                                    2221|1221||1122|1212    pathyā x 2
E1    E2    P1  255. Ākāse va padaṃ
25 natthi, ~ samaṇo natthi bàhire, 26

                    2222|1221||2122|1212
            Saṅkhārà sassatà natthi, ~ natthi Buddhànam-iñjitaṃ.
27

Malavaggo aṭñhārasamo. 28

 

End Notes

1 BJT, ChS: Malavaggo; Thai: Dhammapadagāthàya Aṭñharasamo Malavaggo

2 ChS: te

3 ChS: ariyabhūmiṃ upehisi; Metre: the opening of this line is one mattā too short. Norman (WD) suggests reading àriya- (211).

4 Thai: santikaṃ. Metre: for this variation see the Introduction.

5 ChS: Vāso te. The Burmese edition has adopted this reading to regularize the metre. Norman (WD) suggests we read VàsṆ pi ca tṇ, which would have the same effect, but note that the shape of the variation would be unusual again here, which must count against it. However this is probably simply a posterior line used in prior position by way of metrical license, and no ‘correction’ is needed (cf. 45c).

6 BJT, Thai: puna

7 Thai, ChS: thokaṃ thokaü

8 Metre: we need to count the first syllable as long (pādàdigaru) here to complete the mattà count.

9 Thai, ChS: Sāni kammàni

10 PTS: ahirīkena

11 BJT, Thai: Hirimatā

12 PTS: alīnen’ appagabbhena

13 PTS: pāṇaṃ atimàteti; Thai: pàõam-atipàpeti

14 BJT, Thai: idheva peso.

15 BJT, ChS: khaṇati

16 BJT: evam-bho

17 PTS: dadanti

18 BJT: Tattha ve maṅku yo hoti; Thai: Tattha yo maïkuto hoti

19 ChS: samādhim

20 ChS: samādhim

21 BJT: opuṇāti

22 Editor’s note: BJT, bhūsaṃ, printer’s error.

23 BJT: ākàse padaṃ; PTS: àkàse ca padaü

24 PTS, Thai: bāhiro

25 BJT: ākàse padaṃ; PTS: àkàse ca padaü

26 PTS: bāhiro

27 BJT: Buddhānaṃ iñjitaü

28 ChS: Malavaggo aṭñhārasamo niññhito

 

Home Page     Next Vagga