Suttantapiṭake
\nAṅguttaranikāyo
\n2. Dukanipāto
\nDutiyo paṇṇāsako
\nNamo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
\n10. Bālavaggo
(Sāvatthinidānaṃ:)
\n2. 2. 10. 1.
\n48. Dveme bhikkhave bālā. Katame dve: yo ca anāgataṃ bhāraṃ vahati, yo ca āgataṃ bhāraṃ na vahati. Ime kho bhikkhave dve bālāti.

2. 2. 10. 2.
\n49. Dveme bhikkhave paṇḍitā. Katame dve: yo ca āgataṃ bhāraṃ vahati, yo ca anāgataṃ bhāraṃ na vahati. Ime kho bhikkhave dve paṇḍitāti.
\n[BJT Page 164.]

2. 2. 10. 3.
\n50. Dveme bhikkhave bālā. Katame dve: yo ca akappiye kappiyasaññī, yo ca kappiye akappiyasaññī. Ime kho bhikkhave dve bālāti.

2. 2. 10. 4.
\n51. Dveme bhikkhave paṇḍitā. Katame dve: yo ca akappiye akappiyasaññī yo ca kappiye kappiyasaññī. Ime kho bhikkhave dve paṇḍitāti.

2. 2. 10. 5.
\n52. Dveme bhikkhave bālā. Katame dve: yo ca anāpattiyā āpattisaññī, yo ca āpattiyā anāpattisaññī. Ime kho bhikkhave dve bālāti.

2. 2. 10. 6.
\n53. Dveme bhikkhave paṇḍitā. Katame dve: yo ca anāpattiyā anāpattisaññī, yo ca āpattiyā āpattisaññī. Ime kho bhikkhave dve paṇḍitāti.

2. 2. 10. 7.
\n54. [PTS Page 085] dveme bhikkhave bālā. Katame dve: yo ca adhamme dhammasaññī, yo ca dhamme adhammasaññī. Ime kho bhikkhave dve bālāti.

2. 2. 10. 8.
\n55. Dveme bhikkhave paṇḍitā. Katame dve: yo ca adhamme adhammasaññī, yo ca dhamme dhammasaññī. Ime kho bhikkhave dve paṇḍitāti.

2. 2. 10. 9.
\n56. Dveme bhikkhave bālā. Katame dve: yo ca avinaye vinayasaññī, yo ca vinaye avinayasaññī. Ime kho bhikkhave dve paṇḍitāti.

2. 2. 10. 10.
\n57. Dveme bhikkhave paṇḍitā. Katame dve: yo ca avinaye avinayasaññī, yo ca vinaye vinayasaññī. Ime kho bhikkhave dve paṇḍitāti.
\n[BJT Page 166.]

2. 2. 10. 11.
\n58. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca na kukkuccāyitabbaṃ kukkuccāyati, yo ca kukkuccāyitabbaṃ na kukkuccāyati. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.

2. 2. 10. 12.
\n59. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca na kukkuccāyitabbaṃ na kukkuccāyati, yo ca kukkuccāyitabbaṃ kukkuccāyati. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.

2. 2. 10. 13.
\n60. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca akappiye kappiyasaññī, yo ca kappiye akappiyasaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.

2. 2. 10. 14.
\n61. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca akappiye akappiyasaññī, yo ca kappiye kappiyasaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.

2. 2. 10. 15.
\n62. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca anāpattiyā āpattisaññī, [PTS Page 086] yo ca āpattiyā anāpattisaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.

2. 2. 10. 16.
\n63. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca anāpattiyā anāpattisaññī, yo ca āpattiyā āpattisaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.

2. 2. 10. 17.
\n64. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca adhamme dhammasaññī, yo ca dhamme adhammasaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.

2. 2. 10. 18.
\n65. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca adhamme adhammasaññī yo ca dhamme dhammasaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.
\n[BJT Page 168.]

2. 2. 10. 19.
\n66. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca avinaye vinayasaññī, yo ca vinaye avinayasaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.(1)

2. 2. 10. 20.
\n67. Dvinnaṃ bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti. Katamesaṃ dvinnaṃ: yo ca avinaye avinayasaññī yo ca vinaye vinayasaññī. Imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.

Vaggo dasamo.

Dutiyo paṇṇāsako samatto.

1.
\n[BJTS] = vaḍḍhantīti. + 1.Vaḍḍhantīti-machasaṃ, syā
\n[ChS]=
\n[PTS] =
\n[Thai] =
\n[Kambodian] =