[BJT Page 062]

Suttantapiñake
Aïguttaranikàyo
Pañhamo bhàgo
Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa
1. Ekakanipàto(1)
16. Ekadhammapàëi(2)

1. 16. 1. 1.
(Sàvatthinidànaü:)(3)
Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: buddhànussati. Ayaü kho(4) bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.(5)

1. 16. 1. 2.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: dhammànussati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 3.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: saïghànussati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 4.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: sãlànussati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 5.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: càgànussati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 6.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: devatànussati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 7.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: àõàpànasati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 8.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: maraõasati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 9.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 1. 10.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattati. Katamo ekadhammo: upasamànussati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato ekantanibbidàya viràgàya nirodhàya upasamàya abhi中àya sambodhàya nibbàõàya saüvattatãti.

1. 16. 2. 1.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(6) samanupassàmi, yena anuppannà và akusalà dhammà uppajjanti, uppannà và akusalà dhammà bhiyyo bhàvàya vepullàya saüvattanti, yathayidaü bhikkhave micchàdiññhi. Micchàdiññhikassa bhikkhave anuppannà ceva akusalà dhammà uppajjanti, uppannà ca akusalà dhammà bhiyyo bhàvàya vepullàya saüvattanti.(7)

1. 16. 2. 2.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(8) samanupassàmi, yena anuppannà và kusalà dhammà uppajjanti, uppannà và kusalà dhammà bhiyyo bhàvàya vepullàya saüvattanti, yathayidaü bhikkhave sammàdiññhi. [PTS Page 031] sammàdiññhikassa bhikkhave anuppannà ceva kusalà dhammà uppajjanti, uppannà ca kusalà dhammà bhiyyo bhàvàya vepullàya saüvattanti. (9)

[BJT Page 064]

1. 16. 2. 3.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(10) samanupassàmi, yena anuppannà và kusalà dhammà nåppajjanti, uppannà và kusalà dhammà parihàyanti, yathayidaü bhikkhave micchàdiññhi. Micchàdiññhikassa bhikkhave anuppannà ceva kusalà dhammà nåppajjanti, uppannà ca kusalà dhammà parihàyanti.(11)

1. 16. 2. 4.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(12) samanupassàmi, yena anuppannà và akusalà dhammà nåppajjanti, uppannà và akusalà dhammà parihàyanti, yathayidaü bhikkhave sammàdiññhi. Sammàdiññhikassa bhikkhave anuppannà ceva akusalà dhammà nåppajjanti, uppannà ca akusalà dhammà parihàyanti.(13)

1. 16. 2. 5.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(14) samanupassàmi, yena anuppannà và micchàdiññhi uppajjati, uppannà và micchàdiññhi pavaóóhati, yathayidaü bhikkhave ayoniso manasikàro. Ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppannà ceva micchàdiññhi uppajjati, uppannà ca micchàdiññhi pavaóóhati.(15)

1. 16. 2. 6.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(16) samanupassàmi, yena anuppannà và sammàdiññhi uppajjati, uppannà và sammàdiññhi pavaóóhati, yathayidaü bhikkhave yoniso manasikàro. Yoniso bhikkhave manasikaroto anuppannà ceva sammàdiññhi uppajjati, uppannà ca sammàdiññhi pavaóóhati.(17)

1. 16. 2. 7.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(18) samanupassàmi, yenevaü(19) sattà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjanti, yathayidaü bhikkhave micchàdiññhi. Micchàdiññhiyà bhikkhave samannàgatà sattà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjanti.(20)

1. 16. 2. 8.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi(21) [PTS Page 032] samanupassàmi, yenevaü(22) sattà kàyassa bhedà parammaraõà suggatiü saggaü lokaü upapajjanti, yathayidaü bhikkhave sammàdiññhi. Sammàdiññhiyà bhikkhave samannàgatà sattà kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapajjanti.(23)

[BJT Page 066]

1. 16. 2. 9.

Micchàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ya勺eva(24) kàyakammaü yathàdiññhi samattaü(25) samàdinnaü, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi(26) bhikkhave pàpikàti.(27)

Seyyathàpi bhikkhave nimbabãjaü và kosàtakãbãjaü(28) và tittakalàbubãjaü và allàya pañhaviyà(29) nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(30) taü tittakattàya kañukattàya asàtattàya(31) saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(32) hi(33) bhikkhave pàpakaü.

Evameva(34) kho bhikkhave micchàdiññhikassa purisapuggalassa ya勺eva kàyakammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikàti.

1. 16. 2. 10.

Micchàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ya勺a vacãkammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikàti. (35)

Seyyathàpi bhikkhave nimbabãjaü và kosàtakãbãjaü và tittakalàbubãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(36) taü tittakattàya kañukattàya asàtattàya(37) saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü hi bhikkhave pàpakaü. Evameva kho bhikkhave micchàdiññhikassa purisapuggalassa ya勺a vacãkammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikàti.

1. 16. 2. 11.

Micchàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ya勺a manokammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikà.(38)

Seyyathàpi bhikkhave nimbabãjaü và kosàtakãbãjaü và tittakalàbubãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(39) taü tittakattàya kañukattàya asàtattàya(40) saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü hi bhikkhave pàpakaü. Evameva kho bhikkhave micchàdiññhikassa purisapuggalassa ya勺a manokammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? diññhi hi bhikkhave pàpikàti.

1. 16. 2. 12.

Micchàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa yà ca cetanà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikà. (41)

Seyyathàpi bhikkhave nimbabãjaü và kosàtakãbãjaü và tittakalàbubãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(42) taü tittakattàya kañukattàya asàtattàya(43) saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü hi bhikkhave pàpakaü. Evameva kho bhikkhave micchàdiññhikassa purisapuggalassa yà ca cetanà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikàti.

1. 16. 2. 13.

Micchàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa yà ca patthanà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbete dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikà. (44)

Seyyathàpi bhikkhave nimbabãjaü và kosàtakãbãjaü và tittakalàbubãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(45) taü tittakattàya kañukattàya asàtattàya(46) saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü hi bhikkhave pàpakaü. Evameva kho bhikkhave micchàdiññhikassa purisapuggalassa yà ca patthanà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikàti.

1. 16. 2. 14.

Micchàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa yo ca paõidhi yathàdiññhi samatto samàdinno, sabbete dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikà. (47)

Seyyathàpi bhikkhave nimbabãjaü và kosàtakãbãjaü và tittakalàbubãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(48) taü tittakattàya kañukattàya asàtattàya(49) saüvattati. Taü kissa hetu? Bjaü hi bhikkhave pàpakaü. Evameva kho bhikkhave micchàdiññhikassa purisapuggalassa yo ca paõidhi yathàdiññhi samatto samàdinno, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? diññhi hi bhikkhave pàpikàti.

1. 16. 2. 15.

Micchàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ye ca saïkhàrà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikà. (50)

Seyyathàpi bhikkhave nimbabãjaü và kosàtakãbãjaü và tittakalàbubãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(51) taü tittakattàya kañukattàya asàtattàya(52) saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(53) hi bhikkhave pàpakaü. Evameva kho bhikkhave micchàdiññhikassa purisapuggalassa ye ca saïkhàrà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà aniññhàya akantàya amanàpàya ahitàya dukkhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave pàpikàti.

1. 16. 2. 16.

Sammàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ya勺eva kàyakammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikà.(54)

Seyyathàpi bhikkhave ucchubãjaü và sàlibãjaü và muddikàbãjaü và allàya pañhaviyà(55) nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(56) taü madhurattàya sàtattàya àsecakattàya(57) saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(58) hi bhikkhave bhaddakaü. Evameva kho bhikkhave sammàdiññhikassa purisapuggalassa ya勺eva kàyakammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikàti.

1. 16. 2. 17.

Sammàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ya勺a vacãkammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikà. (59)

Seyyathàpi bhikkhave ucchubãjaü và sàlibãjaü và muddikàbãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(60) taü madhurattàya sàtattàya àsecakattàya saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(61) hi bhikkhave bhaddakaü. Evameva kho bhikkhave sammàdiññhikassa purisapuggalassa ya勺a vacãkammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikàti.

1. 16. 2. 18.

Sammàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ya勺a manokammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikà. (62)

Seyyathàpi bhikkhave ucchubãjaü và sàlibãjaü và muddikà bãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(63) taü madhurattàya sàtattàya asecakattàya saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(64) hi bhikkhave bhaddakaü evameva kho bhikkhave sammàdiññhikassa purisapuggalassa ya勺a manokammaü yathàdiññhi samattaü samàdinnaü, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikàti.

1. 16. 2. 19.

Sammàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa yà ca cetanà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikà. (65)

Seyyathàpi bhikkhave ucchubãjaü và sàlibãjaü và muddikàbãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(66) taü madhurattàya sàtattàya àsecakattàya saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(67) hi bhikkhave bhaddakaü. Evameva kho bhikkhave sammàdiññhikassa purisapuggalassa yà ca cetanà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikàti.

1. 16. 2. 20.

Sammàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa yà ca patthanà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikà. (68)

Seyyathàpi bhikkhave ucchubãjaü và sàlibãjaü và muddikàbãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(69) taü madhurattàya sàtattàya àsecakattàya saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(70) hi bhikkhave bhaddakaü. Evameva kho bhikkhave sammàdiññhikassa purisapuggalassa yà ca patthanà yathàdiññhi samattà samàdinnaü, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikàti.

1. 16. 2. 21.

Sammàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa yo ca paõidhi yathàdiññhi samatto samàdinno, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikà. (71)

Seyyathàpi bhikkhave ucchubãjaü và sàlibãjaü và muddikàbãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(72) taü madhurattàya sàtattàya àsecakattàya saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(73) hi bhikkhave bhaddakaü. Evameva kho bhikkhave sammàdiññhikassa purisapuggalassa yo ca paõidhi yathàdiññhi samatto samàdinno, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikàti.

1. 16. 2. 22.

Sammàdiññhikassa bhikkhave purisapuggalassa ye ca saïkhàrà yathàdiññhi samattà samàdinno, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikà. (74)

Seyyathàpi bhikkhave ucchubãjaü và sàlibãjaü và muddikàbãjaü và allàya pañhaviyà nikkhittaü ya勺eva pañhavirasaü upàdiyati, ya勺a àporasaü upàdiyati, sabbaü(75) taü madhurattàya sàtattàya àsecakattàya saüvattati. Taü kissa hetu? Bãjaü(76) hi bhikkhave bhaddakaü. Evameva kho bhikkhave sammàdiññhikassa purisapuggalassa ye ca saïkhàrà yathàdiññhi samattà samàdinnà, sabbe te dhammà iññhàya kantàya manàpàya hitàya sukhàya saüvattanti. Taü kissa hetu? Diññhi hi bhikkhave bhaddikàti.(77)

Vaggo dutiyo(78)

[PTS Page 033]

[BJT Page 068]

1. 16. 3. 1.

Ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamàno uppajjati bahujanàhitàya bahujanàsukhàya(79) bahuno janassa anatthàya ahitàya dukkhàya devamanussànaü.

Katamo ekapuggalo:

Micchàdiññhiko hoti viparãtadassano. So bahujanaü saddhammà vuññhàpetvà asaddhamme patiññhàpeti.

Ayaü kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamàno uppajjati bahujanàhitàya bahujanàsukhàya bahuno janassa anatthàya ahitàya dukkhàya devamanussànaü.(80)

1. 16. 3. 2.

Ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamàno uppajjati bahujanahitàya bahujanasukhàya bahuno janassa atthàya hitàya sukhàya devamanussànaü.

Katamo ekapuggalo:

Sammàdiññhiko hoti aviparãtadassano. So bahujanaü asaddhammà vuññhàpetvà saddhamme patiññhàpeti.

Ayaü kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamàno uppajjati bahujanahitàya bahujanasukhàya bahuno janassa atthàya hitàya sukhàya devamanussànaü. (81)

1. 16. 3. 3.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekadhammampi samanupassàmi, yaü(82) evaü mahàsàvajjaü, yathayidaü bhikkhave micchàdiñiñhi. Micchàdiññhiparamàni bhikkhave vajjànãti.(83)

1. 16. 3. 4.

Nàhaü bhikkhave a中aü ekapuggalampi samanupassàmi, yo evaü bahujanàhitàya pañipanno bahujanàsukhàya bahuno janassa anatthàya ahitàya dukkhàya devamanussànaü, yathayidaü bhikkhave makkhalã moghapuriso.

Seyyathàpi bhikkhave nadãmukhe(84) khipaü(85) oóóeyya(86) bahunnaü macchànaü ahitàya dukkhàya anatthàya(87) vyasanàya. Evameva kho bhikkhave makkhalã moghapuriso manussakhipaü(88) ma中e loke uppanno bahunnaü sattànaü ahitàya dukkhàya anatthàya vyasanàyàti.

[PTS Page 034]

1. 16. 3. 5.

Durakkhàte bhikkhave dhammavinaye yo ca samàdapeti, ya勺a samàdapeti,(89) yo ca samàdapito tathattàya pañipajjati, sabbe te bahuü apu中aü pasavanti. Taü kissa hetu? Durakkhàtattà bhikkhave dhammassa.(90)

[BJT Page 070]

1. 16. 3. 6.

Svàkkhàte bhikkhave dhammavinaye yo ca samàdapeti, ya勺a samàdapeti, yo ca samàdapito tathattàya pañipajjati(91), sabbe te bahuü pu中aü pasavanti. Taü kissa hetu? Svàkkhàtattà bhikkhave dhammassàti.

1. 16. 3. 7.

Durakkhàte bhikkhave dhammavinaye dàyakena mattà jànitabbà, no pañiggàhakena taü kissa hetu? Durakkhàtattà bhikkhave dhammassa. (92)

1. 16. 3. 8.

Svàkkhàte bhikkhave dhammavinaye pañiggàhakena mattà jànitabbà, no dàyakena. Taü kissa hetu? Svàkkhàtattà bhikkhave dhammassàti.

1. 16. 3. 9.

Durakkhàte bhikkhave dhammavinaye yo àraddhaviriyo, so dukkhaü viharati. Taü kissa hetu? Durakkhàtattà bhikkhave dhammassa. (93)

1. 16. 3. 10.

Svàkkhàte bhikkhave dhammavinaye yo kusãto, so dukkhaü viharati. Taü kissa hetu? Svàkkhàtattà bhikkhave dhammassàti.

1. 16. 3. 11.

Durakkhàte bhikkhave dhammavinaye yo kusãto, so sukhaü viharati. Taü kissa hetu? Durakkhàtattà bhikkhave dhammassa. (94)

1. 16. 3. 12.

Svàkkhàte bhikkhave dhammavinaye yo àraddhaviriyo, so sukhaü viharati. Taü kissa hetu? Svàkkhàtattà bhikkhave dhammassàti.

1. 16. 3. 13.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakopi gåtho duggandho hoti, evameva kho ahaü bhikkhave appamattakampi bhavaü na vaõõemi(95), antamaso accharàsaïghàtamattampãti.

[BJT Page 072]

1. 16. 3. 14.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakampi muttaü duggandhaü hoti, evameva kho ahaü bhikkhave appamattakampi bhavaü na vaõõemi, antamaso accharàsaïghàtamattampãti.

1. 16. 3. 15.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakampi kheëo duggandho hoti, evameva kho ahaü bhikkhave appamattakampi bhavaü na vaõõemi, antamaso accharàsaïghàtamattampãti.

1. 16. 3. 16.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakampi pubbo duggandho hoti, evameva kho ahaü bhikkhave appamattakampi bhavaü na vaõõemi, antamaso accharàsaïghàtamattampãti.

[PTS Page 035]

1. 16. 3. 17.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakampi lohitaü duggandhaü hoti, evameva kho ahaü bhikkhave appamattakampi bhavaü na vaõõemi, antamaso accharàsaïghàtamattampãti.

Vaggo tatiyo(96)

Jambudãpapeyyàlo(97)

1. 16. 4. 1.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü(98) nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü(99) pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye thalajà. Atha kho eteva sattà bahutarà ye odakà.

1. 16. 4. 2.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà ye a中atra manussehi paccàjàyanti.

1. 16. 4. 3.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye majjhimesu janapadesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà ye paccantimesu janapadesu paccàjàyanti avi中àtàresu milakkhesu.(100)

1. 16. 4. 4.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye pa中avanto ajaëà aneëamågà pañibalà subhàsitadubbhàsitassa atthama中àtuü. Atha kho eteva sattà bahutarà ye duppa中à jaëà eëamågà(101) na pañibalà subhàsitadubbhàsitassa atthama中àtuü.

1. 16. 4. 5.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye ariyena pa中àcakkhunà samannàgatà. Atha kho eteva satta bahutarà ye avijjàgatà sammåëhà.

1. 16. 4. 6.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye labhanti tathàgataü dassanàya. Atha kho eteva sattà bahutarà ye na labhanti tathàgataü dassanàya.

[BJT Page 074]

1. 16. 4. 7.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye labhanti tathàgatappaveditaü dhammavinayaü savaõàya. Atha kho [PTS Page 036] eteva sattà bahutarà, ye na labhanti tathàgatappaveditaü dhammavinayaü savaõàya.

1. 16. 4. 8.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye sutvà dhammaü dhàrenti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye sutvà dhammaü na dhàrenti.

1. 16. 4. 9.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye dhatànaü(102) dhammànaü atthaü upaparikkhanti. Atha kho eteva sattà bahutarà ye dhatànaü dhammànaü atthaü na upaparikkhanti.

1. 16. 4. 10.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye atthama中àya dhammama中àya dhammànudhammaü pañipajjanti. Atha kho eteva sattà bahutarà ye atthama中àya(103) dhammama中àya dhammànudhammaü na pañipajjanti.

1. 16. 4. 11.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye saüvejanãyesu(104) ñhànesu saüvijjanti. Atha kho eteva sattà bahutarà ye saüvejanãyesu ñhànesu na saüvijjanti.

1. 16. 4. 12.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye saüviggà yoniso padahanti. Atha kho eteva sattà bahutarà ye saüviggà yoniso na padahanti.

1. 16. 4. 13.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye vavassaggàrammaõaü karitvà labhanti samàdhiü,(105) labhanti cittassa(106) ekaggaü. Atha kho eteva sattà bahutarà ye vavassaggàrammaõaü karitvà na labhanti samàdhiü, na labhanti cittassa ekaggaü.(107)

[BJT Page 076]

1. 16. 4. 14.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye annaggarasaggànaü làbhino. Atha kho eteva sattà bahutarà ye annaggarasaggànaü na làbhino u勺hena(108) kapàlàbhatena(109) yàpenti.

1. 16. 4. 15.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa làbhino. Atha kho eteva sattà bahutarà ye attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa na làbhino. Tasmàtiha bhikkhave evaü sikkhitabbaü attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa làbhino bhavissàmàti. Evaü hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.

[PTS Page 037]

1. 16. 4. 16.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü(110) pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye manussà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye manussà cutà niraye paccàjàyanti.(111)

1. 16. 4. 17.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye manussà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye manussà tiracchànayoniyà paccàjàyanti.(112)

1. 16. 4. 18.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye manussà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye manussà pettivisaye paccàjàyanti.(113)

1. 16. 4. 19.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye manussà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye manussà cutà niraye paccàjàyanti. (114)

1. 16. 4. 20.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye manussà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye manussà cutà tiracchànayoniyà paccàjàyanti. (115)

1. 16. 4. 21.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye manussà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye manussà cutà pettivisaye paccàjàyanti. (116)

1. 16. 4. 22.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye devà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye devà cutà niraye paccàjàyanti. (117)

1. 16. 4. 23.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye devà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye devà cutà tiracchànayoniyà paccàjàyanti. (118)

1. 16. 4. 24.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye devà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye devà cutà pettivisaye paccàjàyanti. (119)

1. 16. 4. 25.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye devà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye devà cutà niraye paccàjàyanti. (120)

1. 16. 4. 26.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye devà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye devà cutà tiracchànayoniyà paccàjàyanti. (121)

1. 16. 4. 27.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye devà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye devà cutà pettivisaye paccàjàyanti. (122)

[BJT Page 078]

1. 16. 4. 28.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye nirayà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye nirayà cutà niraye paccàjàyanti. (123)

1. 16. 4. 29.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye nirayà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye nirayà cutà tiracchànayoniyà paccàjàyanti. (124)

1. 16. 4. 30.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye nirayà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye nirayà cutà pettivisaye paccàjàyanti. (125)

1. 16. 4. 31.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye nirayà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye nirayà cutà niraye paccàjàyanti. (126)

1. 16. 4. 32.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye nirayà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye nirayà cutà tiracchànayoniyà paccàjàyanti. (127)

1. 16. 4. 33.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye nirayà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye nirayà cutà pettivisaye paccàjàyanti. (128)

1. 16. 4. 34.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye tiracchànayoniyà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye tiracchànayoniyà cutà niraye paccàjàyanti. (129)

1. 16. 4. 35.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye tiracchànayoniyà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye tiracchànayoniyà cutà niraye paccàjàyanti. (130)

1. 16. 4. 36.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye tiracchànayoniyà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye pettivisaye cutà niraye paccàjàyanti. (131)

1. 16. 4. 37.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye tiracchànayoniyà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, [PTS Page 038] ye tiracchànayoniyà cutà niraye paccàjàyanti. (132)

1. 16. 4. 38.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye tiracchànayoniyà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye tiracchànayoniyà cutà niraye paccàjàyanti. (133)

1. 16. 4. 39.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye tiracchànayoniyà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye pettivisaye cutà niraye paccàjàyanti. (134)

1. 16. 4. 40.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye pettivisayà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà,

Ye pettivisayà cutà niraye paccàjàyanti. (135)

1. 16. 4. 41.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye pettivisayà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye pettivisayà cutà tiracchànayoniyà paccàjàyanti. (136)

1. 16. 4. 42.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye pettivisayà cutà manussesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye pettivisaye cutà pettivisaye paccàjàyanti. (137)

1. 16. 4. 43.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye pettivisayà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye pettivisayà cutà niraye paccàjàyanti. (138)

1. 16. 4. 44.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye pettivisayà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye pettivisaye cutà tiracchànayoniyà paccàjàyanti. (139)

1. 16. 4. 45.

Seyyathàpi bhikkhave appamattakaü imasmiü jambudãpe àràmaràmaõeyyakaü vanaràmaõeyyakaü bhåmiràmaõeyyakaü pokkharaõãràmaõeyyakaü. Atha kho etadeva bahutaraü yadidaü ukkålavikålaü nadãviduggaü khàõukaõñakàdhànaü pabbatavisamaü. Evameva kho bhikkhave appakà te sattà ye pettivisayà cutà devesu paccàjàyanti. Atha kho eteva sattà bahutarà, ye pettivisayà cutà pettivisaye paccàjàyanti. (140)

(Jambudãpa peyyàlo niññhito) (141)

Vaggo catuttho.(142)

[BJT Page 080]

1. 16. 5. 1

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü àra中akattaü.(143)

1. 16. 5. 2

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü piõóapàtikattaü.

1. 16. 5. 3

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü paüsukålikattaü.

1.16.5.4

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü tecãvarikattaü.

1.16.5.5

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü dhammakathikattaü.

1. 16. 5. 6

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü vinayadharattaü.(144)

1. 16. 5. 7

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü bàhusaccaü.

1. 16. 5. 8

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü thàvareyyaü.

1. 16. 5. 9

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü àkappasampadà.

1. 16. 5. 10

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü parivàrasampadà.(145)

1. 16. 5. 11

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü mahàparivàratà.(146)

1. 16. 5. 12

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü kolaputtã.(147)

1. 16. 5. 13

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü vaõõapokkharatà.

1. 16. 5. 14

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü kalyàõavàkkaraõatà.

1. 16. 5. 15.

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü appicchatà.

1. 16. 5. 16

Addhamidaü bhikkhave làbhànaü yadidaü appàbàdhatà'ti.(148)

(Soëasa pasàdakara dhammà niññhità)(149)

Vaggo pa勺amo(150)
 
 

Accharàsaïghàtavaggo(151)

1. 16. 6. 1.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamaü jhànaü(152) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü(153) bahulãkaronti.(154)

1. 16. 6. 2.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyaü jhànaü(155) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti.(156)

1. 16. 6. 3.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyaü jhànaü(157) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (158)

1. 16. 6. 4.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthaü jhànaü(159) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (160)

1. 16. 6. 5.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettaü ceto vimuttiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (161)

1. 16. 6. 6.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõaü(162) cetovimuttiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (163)

[PTS Page 039]

1. 16. 6. 7.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditaü cetovimuttiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (164)

1. 16. 6. 8.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhaü cetovimuttiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (165)

1. 16. 6. 9.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu kàye kàyànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (166)

1. 16. 6. 10.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu vedanàsu vedanànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (167)

1. 16. 6. 11.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu citte cittànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (168)

1. 16. 6. 12.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (169)

[BJT Page 082]

1. 16. 6. 13.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu anuppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü anuppàdàya chandaü janeti vàyamati, viriyaü(170) àrabhati, cittaü paggaõhàti padahati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (171)

1. 16. 6. 14.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu uppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü pahànàya chandaü janeti, vàyamati, viriyaü àrabhati, cittaü paggaõhàti padahati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (172)

1. 16. 6. 15.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu anuppannànaü kusalànaü dhammànaü uppàdàya chandaü janeti vàyamati, viriyaü àrabhati, cittaü paggaõhàti padahati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (173)

1. 16. 6. 16.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu uppannànaü kusalànaü dhammànaü ñhitiyà asammosàya bhiyyo bhàvàya vepullàya bhàvanàya pàripåriyà chandaü janeti vàyamati, viriyaü àrabhati, cittaü paggaõhàti padahati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (174)

1. 16. 6. 17.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu chanda samàdhi padhànasaïkhàra samannàgataü iddhipàdaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (175)

1. 16. 6. 18.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu viriya samàdhi padhànasaïkhàra samannàgataü iddhipàdaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (176)

1. 16. 6. 19.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu citta samàdhi padhànasaïkhàra samannàgataü iddhipàdaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (177)

1. 16. 6. 20.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu vãmaüsà samàdhi padhànasaïkhàra samannàgataü iddhipàdaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (178)

1. 16. 6. 21.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (179)

1. 16. 6. 22.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu viriyindriyaü(180) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (181)

1. 16. 6. 23.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (182)

1. 16. 6. 24.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (183)

1. 16. 6. 25.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (184)

1. 16. 6. 26.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (185)

1. 16. 6. 27.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu viriyabalaü(186) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (187)

1. 16. 6. 28.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (188)

1. 16. 6. 29.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (189)

1. 16. 6. 30.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (190)

1. 16. 6. 31.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu satisambojjhaïgaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (191)

1. 16. 6. 32.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dhammavicayasambojjhaïgaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (192)

1. 16. 6. 33.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu viriyasambojjhaïgaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (193)

[PTS Page 040]

1. 16. 6. 34.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pãtisambojjhaïgaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (194)

1. 16. 6. 35.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu passaddhisambojjhaïgaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (195)

1. 16. 6. 36.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu samàdhisambojjhaïgaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (196)

1. 16. 6. 37.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsambojjhaïgaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (197)

1. 16. 6. 38.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammàdiññhiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (198)

1. 16. 6. 39.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammàsaïkappaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (199)

1. 16. 6. 40.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammàvàcaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (200)

1. 16. 6. 41.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammàkammantaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (201)

1. 16. 6. 42.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammààjãvaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (202)

1. 16. 6. 43.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammàvàyàmaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (203)

1. 16. 6. 44.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammàsatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (204)

1. 16. 6. 45.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sammàsamàdhiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (205)

[BJT Page 084]

1. 16. 6. 46.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü råpasa中ã bahiddhà råpàni passati parittàni suvaõõadubbaõõàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (206)

1. 16. 6. 47.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü råpasa中ã bahiddhà råpàni passati appamàõàni suvaõõadubbaõõàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (207)

1. 16. 6. 48.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü aråpasa中ã bahiddhà råpàni passati parittàni suvaõõadubbaõõàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (208)

1. 16. 6. 49.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü aråpasa中ã bahiddhà råpàni passati appamàõàni suvaõõadubbaõõàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (209)

1. 16. 6. 50.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü aråpasa中ã bahiddhà råpàni passati nãlàni nãlavaõõàni nãlanidassanàni nãlanibhàsàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (210)

1. 16. 6. 51.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü aråpasa中ã bahiddhà råpàni passati pãtàni pãtavaõõàni pãtanidassanàni pãtanibhàsàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (211)

1. 16. 6. 52.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü aråpasa中ã bahiddhà råpàni passati lohitakàni lohitakavaõõàni lohitakanidassanàni lohitakanibhàsàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti(212). Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (213)

1. 16. 6. 53.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü råpasa中ã bahiddhà råpàni passati odàtàni odàtavaõõàni odàtanidassanàni odàtanibhàsàni, tàni abhibhuyya jànàmi passàmãti evaü sa中ã hoti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (214)

1. 16. 6. 54.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu råpã råpàni passati ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (215)

[PTS Page 041]

1. 16. 6. 55.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ajjhattaü aråpasa中ã bahiddhà råpàni passati ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (216)

1. 16. 6. 56.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu subhanteva abhimutto hoti ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (217)

1. 16. 6. 57.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sabbaso råpasa中ànaü samatikammà pañighasa中ànaü atthaïgamà nànattasa中ànaü amanasikàrà ananto àkàsoti àkàsàna勺àyatanaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (218)

1. 16. 6. 58.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sabbaso àkàsàna勺àyatanaü samatikamma anantaü vi中àõanti vi中àõa勺àyatanaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (219)

1. 16. 6. 59.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sabbaso vi中àõa勺àyatanaü samatikkamma natthi ki勺ãti àki勺a中àyatanaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (220)

1. 16. 6. 60.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sabbaso àki勺a中àyatanaü samatikkamma nevasa中ànàsa中àyatanaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati.

Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (221)

1. 16. 6. 61.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sabbaso nevasa中ànàsa中àyatanaü samatikkamma sa中àvedayitanirodhaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (222)

1. 16. 6. 62.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhavikasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (223)

1. 16. 6. 63.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu àpokasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (224)

1. 16. 6. 64.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tejokasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (225)

1. 16. 6. 65.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu vàyokasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (226)

1. 16. 6. 66.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu nãlakasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (227)

1. 16. 6. 67.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pãtakasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (228)

1. 16. 6. 68.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu lohitakasiõaü bhàveti.(229) Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (230)

1. 16. 6. 69.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu odàtakasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (231)

1. 16. 6. 70.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu àkàsakasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (232)

1. 16. 6. 71.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu vi中àõakasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (233)

1. 16. 6. 72.(234)

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu àlokakasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (235)

[BJT Page 086.]

1. 16. 6. 73.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu asubhasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (236)

1. 16. 6. 74.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu maraõasa中aü(237) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (238)

1. 16. 6. 75.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu àhàre pañikkålasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (239)

1. 16. 6. 76.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sabbaloke anabhiratasa中aü(240) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (241)

1. 16. 6. 77.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu aniccasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (242)

1. 16. 6. 78.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu anicce dukkhasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (243)

1. 16. 6. 79.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dukkhe anattasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (244)

1. 16. 6. 80.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pahàõasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (245)

1. 16. 6. 81.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu viràgasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (246)

1. 16. 6. 82.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu nirodhasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (247)

1. 16. 6. 83.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu aniccasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (248)

1. 16. 6. 84.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu anattasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (249)

[PTS Page 042]

1. 16. 6. 85.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu maraõasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (250)

1. 16. 6. 86.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu àhàre pañikkålasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (251)

1. 16. 6. 87.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sabbaloke anabhiratasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (252)

1. 16. 6. 88.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu aññhikasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (253)

1. 16. 6. 89.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pulavakasa中aü(254) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (255)

1. 16. 6. 90.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu vinãlakasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (256)

1. 16. 6. 91.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu vicchiddakasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (257)

1. 16. 6. 92.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu uddhumàtakasa中aü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (258)

1. 16. 6. 93.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu buddhànussatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (259)

1. 16. 6. 94.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dhammànussatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (260)

1. 16. 6. 95.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu saïghànussatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (261)

1. 16. 6. 96.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu sãlànussatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (262)

1. 16. 6. 97.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu càgànussatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (263)

1. 16. 6. 98.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu devatànussatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (264)

1. 16. 6. 99.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu ànàpànasatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (265)

1. 16. 6. 100.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu maraõasatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (266)

1. 16. 6. 101.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu kàyagatàsatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (267)

1. 16. 6. 102.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upasamànussatiü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (268)

1. 16. 6. 103.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü saddhindriyaü(269) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ov pulavakasa中aüàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (270)

1. 16. 6. 104.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü viriyindriyaü(271) bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (272)

1. 16. 6. 105.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (273)

1. 16. 6. 106.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (274)

1. 16. 6. 107.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (275)

1. 16. 6. 108.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (276)

1. 16. 6. 109.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (277)

1. 16. 6. 110.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (278)

1. 16. 6. 111.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (279)

1. 16. 6. 112.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu pañhamajjhànasahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (280)

1. 16. 6. 113.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (281)

1. 16. 6. 114.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü viriyindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (282)

1. 16. 6. 115.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (283)

1. 16. 6. 116.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (284)

1. 16. 6. 117.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (285)

1. 16. 6. 118.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (286)

1. 16. 6. 119.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (287)

1. 16. 6. 120.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (288)

1. 16. 6. 121.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (289)

1. 16. 6. 122.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyajjhànasahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (290)

1. 16. 6. 123.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (291)

1. 16. 6. 124.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü viriyindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (292)

1. 16. 6. 125.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (293)

1. 16. 6. 126.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (294)

1. 16. 6. 127.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (295)

1. 16. 6. 128.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (296)

1. 16. 6. 129.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (297)

1. 16. 6. 130.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (298)

1. 16. 6. 131.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (299)

1. 16. 6. 132.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu tatiyajjhànasahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (300)

1. 16. 6. 133.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (301)

1. 16. 6. 134.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü viriyindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (302)

1. 16. 6. 135.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (303)

1. 16. 6. 136.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (304)

1. 16. 6. 137.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (305)

1. 16. 6. 138.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (306)

1. 16. 6. 139.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (307)

1. 16. 6. 140.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (308)

1. 16. 6. 141.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (309)

1. 16. 6. 142.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu catutthajjhànasahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti. (310)

1. 16. 6. 143.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 144.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü viriyindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 145.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 146.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 147.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 148.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 149.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 150.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 151.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 152.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettàsahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 153.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 154.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü viriyindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 155.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 156.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 157.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 158.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 159.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 160.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 161.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 162.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu karuõàsahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 163.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 164.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü viriyindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 165.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 166.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 167.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 168.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 169.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 170.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 171.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 172.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu muditàsahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 173.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü saddhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 174.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü viriyindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

[PTS Page 043]

1. 16. 6. 175.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü satindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 176.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü samàdhindriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 177.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü pa中indriyaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 178.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü saddhàbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 179.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü viriyabalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 180.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü satibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 181.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü samàdhibalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

1. 16. 6. 182.

Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu upekkhàsahagataü pa中àbalaü bhàveti, ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkarontãti.

Vaggo chaññho

(Accharà saïghàtavagge peyyàla mukhena niddiññhaü hoti dvasãtyàdhika suttasataü ?)(311)

[BJT Page 088]

Kàyagatàsativaggo(312)

1. 16. 7. 1.

Yassa kassaci bhikkhave mahàsamuddo(313) cetasà phuño,(314) antogadhà tassa kunnadiyo yà kàci samuddaïgamà. Evameva kho(315) bhikkhave yassa kassaci kàyagatàsati bhàvità bahulãkatà, antogadhà tassa kusalà dhammà, ye keci vijjàbhàgiyà.(316)

1. 16. 7. 2.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato mahato saüvegàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato mahato saüvegàya saüvattati.(317)

1. 16. 7. 3.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato mahato atthàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato mahato atthàya saüvattati.(318)

1. 16. 7. 4.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato mahato yogakkhemàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato mahato yogakkhemàya saüvattati. (319)

1. 16. 7. 5.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato satisampaja中àya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato mahato satisampaja中àya saüvattati. (320)

1. 16. 7. 6.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato àõadassanapañilàbhàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato mahato àõadassanapañilàbhàya saüvattati. (321)

1. 16. 7. 7.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato diññhadhammasukhavihàràya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato mahato diññhadhammasukhavihàràya saüvattati. (322)

1. 16. 7. 8.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato vijjàvimuttiphalasacchikiriyàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato vijjàvimuttiphalasacchikiriyàya saüvattatãti.

1. 16. 7. 9.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate kàyopi passambhati. Katamasmiü ekadhamme: kàyagatàsatiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate kàyopi passambhati.

1. 16. 7. 10.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate cittampi passambhati. Katamasmiü ekadhamme: kàyagatàsatiyà imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate cittampi passambhati.

1. 16. 7. 11.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate vitakkavicàràpi våpasamanti, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàsatiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate vitakkavicàràpi våpasamanti.

1. 16. 7. 12.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate kevalàpi vijjàbhàgiyà dhammà bhàvanàpàripåriü gacchanti. Katamasmiü ekadhamme: kàyagatàsatiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate kevalàpi vijjàbhàgiyà dhammà bhàvanàpàripåriü gacchanti.(323)

1. 16. 7. 13.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate anuppannà ceva akusalà dhammà nuppajjanti, uppannà ca(324) akusalà dhammà pahãyanti. Katamasmiü ekadhamma: kàyagatàsatiyà. [PTS Page 044] imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate anuppannà ceva akusalà dhammà nuppajjanti, uppannà ca akusalà dhammà pahãyanti.(325)

1. 16. 7. 14.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate anuppannà ceva kusalà dhammà uppajjanti, uppannà ca kusalà dhammà bhiyyo bhàvàya vepullàya saüvattanti. Katamasmiü ekadhamme: kàyagatàsatiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate anuppannà ceva kusalà dhammà uppajjanti, uppannà ca kusalà dhammà bhiyyo bhàvàya vepullàya saüvattanti.

[BJT Page 090]

1. 16. 7. 15.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate avijjà pahãyati, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate avijjà pahãyati.

1. 16. 7. 16.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate vijjà uppajjati, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate vijjà uppajjati.

1. 16. 7. 17.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate asmimàno pahãyati, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate asmimàno pahãyati.

1. 16. 7. 18.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate anusayà samugghàtaü gacchanti, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate anusayà samugghàtaü gacchanti.

1. 16. 7. 19.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate sa中ojanà pahãyanti, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate sa中ojanà pahãyanti.(326)

1. 16. 7. 20.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato pa中àpabhedàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàyasati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato pa中àpabhedàya saüvattati.

1. 16. 7. 21.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato anupàdà(327) parinibbàõàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàyasati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato anupàdà parinibbàõàya saüvattati.(328)

1. 16. 7. 22.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate anekadhàtupañivedho hoti, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya(329) satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate anekadhàtupañivedho hoti.

1. 16. 7. 23.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate nànàdhàtupañivedho hoti, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate nànàdhàtupañivedho hoti.

1. 16. 7. 24.

Ekadhamme bhikkhave bhàvite bahulãkate anekadhàtupañisambhidà hoti, katamasmiü ekadhamme: kàyagatàya satiyà. Imasmiü kho bhikkhave ekadhamme bhàvite bahulãkate anekadhàtupañisambhidà hoti.(330)

1. 16. 7. 25.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato sotàpattiphalasacchikiriyàya(331) saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatà sati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato sotàpattiphalasacchikiriyàya saüvattati.(332)

1. 16. 7. 26.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato sakadàgàmiphalasacchikiriyàya(333) saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatà sati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato sakadàgàmiphalasacchikiriyàya saüvattati. (334)

1. 16. 7. 27.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato anàgàmiphalasacchikiriyàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatà sati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato anàgàmiphalasacchikiriyàya saüvattati. (335)

[PTS Page 045]

1. 16. 7. 28.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato arahattaphalasacchikiriyàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatà sati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato arahattaphalasacchikiriyàya saüvattati. (336)

[BJT Page 092]

1. 16. 7. 29.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato pa中àpañilàbhàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato pa中àpañilàbhàya saüvattati.(337)

1. 16. 7. 30.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato pa中àvuddhiyà saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato pa中àvuddhiyà saüvattati. (338)

1. 16. 7. 31.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato pa中àvepullàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato pa中àvepullàya saüvattati. (339)

1. 16. 7. 32.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato mahàpa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato mahàpa中atàya saüvattati. (340)

1. 16. 7. 33.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato puthupa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato puthupa中atàya saüvattati. (341)

1. 16. 7. 34.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato vipulapa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato vipulapa中atàya saüvattati. (342)

1. 16. 7. 35.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato gambhãrapa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato gambhãrapa中atàya saüvattati. (343)

1. 16. 7. 36.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato asàmantapa中atàya(344) saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato asàmantapa中atàya saüvattati. (345)

1. 16. 7. 37.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato bhåripa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato bhåripa中atàya saüvattati. (346)

1. 16. 7. 38.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato pa中àbàhullàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato pa中àbàhullàya saüvattati. (347)

1. 16. 7. 39.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato sãghapa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato sãghapa中atàya saüvattati. (348)

1. 16. 7. 40.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato lahupa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato lahupa中atàya saüvattati. (349)

1. 16. 7. 41.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato hàsupa中atàya(350) saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato hàsupa中atàya saüvattati. (351)

1. 16. 7. 42.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato javanapa中atàya (352) saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato javanapa中atàya saüvattati. (353)

1. 16. 7. 43.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato tikkhapa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato tikkhapa中atàya saüvattati. (354)

1. 16. 7. 44.

Ekadhammo bhikkhave bhàvito bahulãkato nibbedhikapa中atàya saüvattati, katamo ekadhammo: kàyagatàsati. Ayaü kho bhikkhave ekadhammo bhàvito bahulãkato nibbedhikapa中atàya saüvattati.(355)

(Kàyagatàsati) vaggo sattamo.(356)

Amatavaggo(357)


1. 16. 8. 1.

Amataü te bhikkhave na paribhu大anti, ye (358) kàyagatàsatiü na paribhu大anti.

1. 16. 8. 2.

Amataü te bhikkhave paribhu大anti, ye kàyagatàsatiü paribhu大anti.(359)

1. 16. 8. 3.

Amataü tesaü bhikkhave aparibhuttaü, yesaü kàyagatàsati aparibhuttà.

1. 16. 8. 4.

Amataü tesaü bhikkhave paribhuttaü, yesaü kàyagatàsati paribhuttà.(360)

1. 16. 8. 5.

Amataü tesaü bhikkhave parihãnaü, yesaü kàyagatàsati parihãnà. (361)

1. 16. 8. 6.

Amataü tesaü bhikkhave aparihãnaü, yesaü kàyagatàsati aparihãnà.(362)

1. 16. 8. 7.

Amataü tesaü bhikkhave viraddhaü (363), yesaü kàyagatàsati viraddhà. (364)

[PTS Page 046]

1. 16. 8. 8.

Amataü tesaü bhikkhave àraddhaü, yesaü kàyagatàsati àraddhà.(365)

[BJT Page 094.]

1. 16. 8. 9.

Amataü te bhikkhave pamàdiüsu, ye kàyagatàsatiü pamàdiüsu.

1. 16. 8. 10.

Amataü te bhikkhave nappamàdiüsu, ye kàyagatàsatiü nappamàdiüsu(366).

1. 16. 8. 11.

Amataü tesaü bhikkhave pammuññhaü, yesaü kàyagatàsati pammuññhà.

1. 16. 8. 12.

Amataü tesaü bhikkhave apamuññhaü, yesaü kàyagatàsati apamuññhà.(367)

1. 16. 8. 13.

Amataü tesaü bhikkhave anàsevitaü, yesaü kàyagatàsati anàsevità.

1. 16. 8. 14.

Amataü tesaü bhikkhave àsevitaü, yesaü kàyagatàsati àsevità.(368)

1. 16. 8. 15.

Amataü tesaü bhikkhave abhàvitaü, yesaü kàyagatàsati abhàvità.

1. 16. 8. 16.

Amataü tesaü bhikkhave bhàvitaü, yesaü kàyagatàsati bhàvità.(369)

1. 16. 8. 17.

Amataü tesaü bhikkhave abahulãkataü, yesaü kàyagatàsati abahulãkatà.

1. 16. 8. 18.

Amataü tesaü bhikkhave bahulãkataü, yesaü kàyagatàsati bahulãkatà.(370)

1. 16. 8. 19.

Amataü tesaü bhikkhave anabhi中àtaü, yesaü kàyagatàsati anabhi中àtà.

1. 16. 8. 20.

Amataü tesaü bhikkhave abhi中àtaü, yesaü kàyagatàsati abhi中àtà.(371)

1. 16. 8. 21.

Amataü tesaü bhikkhave apari中àtaü, yesaü kàyagatàsati apari中àtà.

1. 16. 8. 22.

Amataü tesaü bhikkhave pari中àtaü, yesaü kàyagatàsati pari中àtà.(372)

1. 16. 8. 23.

Amataü tesaü bhikkhave asacchikataü, yesaü kàyagatàsati asacchikatà.(373)

1. 16. 8. 24.

Amataü tesaü bhikkhave sacchikataü, yesaü kàyagatàsati sacchikatàti.

(Amata) vaggo aññhamo.(374)

Ekakanipàtassa suttasahassaü(375) samattaü (376)

[PTS Page 047]

[BJT Page 096]
 
 

1.
[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= Ekakanipàta
[Thai]=
[Kambodian]=
2.

[BJTS]= 16. Ekadhammapàëi
[ChS]=
[PTS]= 16. Ekadhammapàëi not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
3.

[BJTS]= (Sàvatthinidànaü)
[ChS]=
[PTS]= (Sàvatthinidànaü) not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
4.
[BJTS]= kho
[ChS]=
[PTS]= kho not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
5.
[BJTS] = saüvattatãti + 1. Saüvattantãti - machasaü, syà
[ChS]= saüvattatãti
[PTS] = saüvattatãti
[Thai] = saüvattatãti
[Kambodian] =
6.
6[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
7.
[BJTS]= saüvattanti
[ChS]=
[PTS]= saüvattantãti
[Thai]=
[Kambodian]=
8.
[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
9.
[BJTS]= saüvattanti
[ChS]=
[PTS]= saüvattantãti
[Thai]=
[Kambodian]=
10.
10[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
11.
11 [BJTS] = parihàyanti + 1. Parihàyantãti-machasaü, syà
[ChS]= Parihàyantãti
[PTS] = Parihàyantãti
[Thai] = Parihàyantãti
[Kambodian] =
12.
12[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
13.
13[BJTS]= parihàyanti
[ChS]=
[PTS]= parihàyantãti
[Thai]=
[Kambodian]=
14.
14[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
15.
15 [BJTS] = pavaóóhati + 2. Pavaóóhatãti-machasaü, syà
[ChS] = Pavaóóhatãti
[PTS] = Pavaóóhatãti
[Thai] = Pavaóóhatãti
[Kambodian] =
16.
16[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
17.
17[BJTS]= pavaóóhati
[ChS]=
[PTS]= pavaóóhatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
18.
18[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
19.
19 [BJTS] = yenevaü + 3. Yena - machasaü
[ChS]= yena + 1. yenevaü (Sã, Syà, Kaü, I)
[PTS] = yen'evaü
[Thai] = yenevaü
[Kambodian] =
20.
20 [BJTS] = upapajjanti + 4. Upapajjantãti-machasaü
[ChS]= Uppajjantãti
[PTS] = Uppajjantãti
[Thai] = Upapajjantãti
[Kambodian] =
21.
21[BJTS]= ekadhammampi
[ChS]=
[PTS]= ekadhammam pi
[Thai]=
[Kambodian]=
22.
22 [BJTS] = yenevaü + 3. yena - machasaü
[ChS]= yena
[PTS] = yen'evaü
[Thai] = yenevaü
[Kambodian] =
23.
23[BJTS]= upapajjanti
[ChS]=
[PTS]= upapajjantãti
[Thai]=
[Kambodian]=
24.
24[BJTS]= ya勺eva
[ChS]=
[PTS]= ya c'eva
[Thai]=
[Kambodian]=
25.
25[BJTS]= yathàdiññhi samattaü
[ChS]=
[PTS]= yathàdiññhisamattaü
[Thai]=
[Kambodian]=
26.
26 [BJTS] = diññhi hi + 1. Diññhihissa - machasaü
[ChS]= diñhi hissa + 2. diñhi hi (Sã, Syà, Kaü, I)
[PTS] = diññhi hi
[Thai] = diññhi hi
[Kambodian] =
27.
27[BJTS]= pàpikà.
[ChS]=
[PTS]= pàpikà'ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
28.
28[BJTS]= kosàtakãbãjaü
[ChS]=
[PTS]= kosàtakibãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
29.
29 [BJTS] = pañhiviyà
[ChS]= pathaviyà + 1. pañhaviyà (Sã, Syaà, Kaü, I)
[PTS] = pañhiviyà
[Thai] = pañhiviyà
[Kambodian] =
30.
30[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
31.
31[BJTS]= asàtattàya
[ChS]=
[PTS]= asàtattàya + 3. T. àsàtakattàya ; but as- =amadhurattàya (Com).
[Thai]=
[Kambodian]=
32.
32 [BJTS] = bãjaü hi +2. Bãjaü - sãmu. Bãjaühissa - machasaü
[ChS]= bãjaü hissa + 2. vãjaü (Sã, Syà, Kaü, I)
[PTS] = bãjaü
[Thai] = bãjaü
[Kambodian] =
33.
33[BJTS]= hi
[ChS]=
[PTS]= hi not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
34.
34[BJTS]= Evameva
[ChS]=
[PTS]= Evam eva
[Thai]=
[Kambodian]=
35.
35[BJTS]= pàpikà.
[ChS]=
[PTS]= pàpikà'ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
36.
36[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
37.
37[BJTS]= asàtattàya
[ChS]=
[PTS]= asàtattàya + 3. T. àsàtakattàya ; but as- =amadhurattàya (Com).
[Thai]=
[Kambodian]=
38.
38[BJTS]= pàpikà
[ChS]=
[PTS]= pàpikà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
39.
39[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
40.
40[BJTS]= asàtattàya
[ChS]=
[PTS]= asàtattàya + 3. T. àsàtakattàya ; but as- =amadhurattàya (Com).
[Thai]=
[Kambodian]=
41.
41[BJTS]= pàpikà
[ChS]=
[PTS]= pàpikà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
42.
42[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
43.
43[BJTS]= asàtattàya
[ChS]=
[PTS]= asàtattàya + 3. T. àsàtakattàya ; but as- =amadhurattàya (Com).
[Thai]=
[Kambodian]=
44.
44[BJTS]= pàpikà
[ChS]=
[PTS]= pàpikà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
45.
45[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
46.
46[BJTS]= asàtattàya
[ChS]=
[PTS]= asàtattàya + 3. T. àsàtakattàya ; but as- =amadhurattàya (Com).
[Thai]=
[Kambodian]=
47.
47[BJTS]= pàpikà
[ChS]=
[PTS]= pàpikà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
48.
48[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
49.
49[BJTS]= asàtattàya
[ChS]=
[PTS]= asàtattàya + 3. T. àsàtakattàya ; but as- =amadhurattàya (Com).
[Thai]=
[Kambodian]=
50.
50[BJTS]= pàpikà
[ChS]=
[PTS]= pàpikà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
51.
51[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
52.
52[BJTS]= asàtattàya
[ChS]=
[PTS]= asàtattàya + 3. T. àsàtakattàya ; but as- =amadhurattàya (Com).
[Thai]=
[Kambodian]=
53.
53[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
54.
54[BJTS]= bhaddikà
[ChS]=
[PTS]= bhaddikà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
55.
55 [BJTS] = pañhaviyà + 3. Pañhavãyà - machasaü
[ChS]= pañhaviyà
[PTS] = pañhaviyà
[Thai] = pañhaviyà
[Kambodian] =
56.
56[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
57.
57 [BJTS] = asecakattàyà + 4. Asecanakattàya - machasaü
[ChS]= Asecanakattàya
[PTS] = àsecanakattàya + 4. [Ph]. see Th. 2, 59, Sutavibh. p. 271, and Mahàvastu, p. 528.
[Thai] = Asecanakattàya
[Kambodian] =
58.
58[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
59.
59[BJTS]= bhaddikà
[ChS]=
[PTS]= bhaddikà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
60.
60[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
61.
61[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
62.
62[BJTS]= bhaddikà
[ChS]=
[PTS]= bhaddikà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
63.
63[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
64.
64[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
65.
65[BJTS]= bhaddikà
[ChS]=
[PTS]= bhaddikà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
66.
66[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
67.
67[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
68.
68[BJTS]= bhaddikà
[ChS]=
[PTS]= bhaddikà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
69.
69[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
70.
70[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
71.
71[BJTS]= bhaddikà
[ChS]=
[PTS]= bhaddikà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
72.
72[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
73.
73[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
74.
74[BJTS]= bhaddikà
[ChS]=
[PTS]= bhaddikà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
75.
75[BJTS]= sabbaü
[ChS]=
[PTS]= sabban
[Thai]=
[Kambodian]=
76.
76[BJTS]= Bãjaü hi
[ChS]=
[PTS]= Bãjaü
[Thai]=
[Kambodian]=
77.
77[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= bhaddikàti + 5. Ph. and Com. Vaggo Dutiyo. Bb Vaggo.
[Thai]=
[Kambodian]=
78.
78[BJTS]= Vaggo dutiyo
[ChS]=
[PTS]= Bãja vaggo.
[Thai]=
[Kambodian]=
79.
79[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=bahujanàhitàya +1. Ph. bahujana-ahitàya, ect.
[Thai]=
[Kambodian]=
80.
80[BJTS]= devamanussànaü
[ChS]=
[PTS]= devamanussànanti
[Thai]=
[Kambodian]=
81.
81[BJTS]= devamanussànaü
[ChS]=
[PTS]= devamanussànanti
[Thai]=
[Kambodian]=
82.
82[BJTS]= yaü
[ChS]=
[PTS]= yaü not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
83.
83 [BJTS] =vajjànãti + 1. Mahàsàvajjànãti - machasaü
[ChS]= sàvajjànãti + vajjànãti (Sã, Syà, Kaü)
[PTS] = mahàsàvajjànãti
[Thai] =
[Kambodian] =
84.
84[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=nadi-mukhe + 2. T. Bb. mukham.
[Thai]=
[Kambodian]=
85.
85 [BJTS] =khipaü +2. Khippaü uóóeyya - machasaü
[ChS]= khippaü + khipaü (Sã, Syà, Kaü, ã)
[PTS] =khipaü + 3. Ph. khippam, but khipam = kuminam ; Tr. visaü.
[Thai] =
[Kambodian] =
86.
86 [BJTS] =oóóeyya
[ChS]= uóóeya +oóóeya (Sã), ujjheya (Ka)
[PTS] =uóóeyya + 4. Ba., Tr. oóóeya ; Ph. uccheyya.
[Thai] =
[Kambodian] =
87.
87[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=anayàya + 5. Tr. anatthàya.
[Thai]=
[Kambodian]=
88.
88[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=manussa-khipaü + 6. Ph. omits manussa.
[Thai]=
[Kambodian]=
89.
89 [BJTS] = samàdapeti
[ChS]= samàdapeti + samàdàpeti (?)
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
90.
90[BJTS]= dhammassa
[ChS]=
[PTS]= dhammassà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
91.
91[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=pañipajjati + 1. Ph. pañippajjati
[Thai]=
[Kambodian]=
92.
92[BJTS]= dhammassa
[ChS]=
[PTS]= dhammassà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
93.
93[BJTS]= dhammassa
[ChS]=
[PTS]= dhammassà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
94.
94[BJTS]= dhammassa
[ChS]=
[PTS]= dhammassà ti.
[Thai]=
[Kambodian]=
95.
95[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=vaõõemi + 2. Ph. vaõõemi
[Thai]=
[Kambodian]=
96.
96[BJTS]= Vaggo tatiyo
[ChS]=
[PTS]= Vaggo tatiyo not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
97.
97[BJTS]= Jambudãpapeyyàlo
[ChS]=
[PTS]= Jambudãpapeyyàlo not in PTS.
[Thai]=
[Kambodian]=
98.
98[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=ukkåla-vikålaü + 1. Ph. ukkulam vikulam (See p. 37).
[Thai]=
[Kambodian]=
99.
99 [BJTS] = khàõukaõñakàdhànaü + 1. Khàõukaõñhakaññhànaü - machasaü. Khàõukaõñhakadhànaü - aññhakathà.
[ChS]= khàõukaõñakaññànaü + 1. khàõkaõóakadhànaü (Sã, I)
[PTS] = khàõukaõñakàdhànaü + 2 Ph. kaõóakañhànam.
[Thai] =
[Kambodian] =
100.
100 [BJTS] = milakkhesu
[ChS]= milakkhesu + 2. milakkhåsu (Ka)
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
101.
101[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=eëamågà + 3. Ph. -muggà.
[Thai]=
[Kambodian]=
102.
102 [BJTS] =dhatàmaü + 1. Dhatànaü - machasaü
[ChS]= dhàtànaü + 1. dhatànaü(Sã, Syà, Kaü, I)
[PTS] =dhatànaü + 1. T. dhatànaü.
[Thai] =
[Kambodian] =
103.
103 [BJTS] =ye atthama中àya + 2. Ye na atthama中àya na dhammama中àya dhammànudhammaü na pañipajjanti. Sãmu [PST] should be [PTS]
[ChS]=
[PTS] = bahutarà ye na atthama中àya na dhammama中àya dhammànudhammaü na pañipajjanti
[Thai] =
[Kambodian] =
104.
104 [BJTS] = saüvejanãyesu + 3. Saüvejaniyesu - machasaü.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
105.
105 [BJTS] = samàdhiü +4. Labhanti cittassa samàdhiü sãmu.
[ChS]= samàdhiü + 2. cittassa samàdhiü (Sã)
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
106.
106 [BJTS] = cittassa ekaggataü + 5. Labhanti cittassekaggataü - syà machasaü.
[ChS]=
[PTS] = cittass' ekaggataü
[Thai] =
[Kambodian] =
107.
107 [BJTS] = ekaggaü
[ChS]= cittasekaggataü + 3. cittassekaggaü (Sã)
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
108.
108[BJTS]= u勺hena
[ChS]=
[PTS]=u勺hena + 2. Ph. ucchena.
[Thai]=
[Kambodian]=
109.
109[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]=kapàlàbhatena + 3. Ph. kapàlabhattena.
[Thai]=
[Kambodian]=
110.
110 [BJTS] =khàõukaõñakàdhànaü + 1. Khànukaõaññhàü - machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
111.
111[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
112.
112[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
113.
113[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
114.
114[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
115.
115[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
116.
116[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
117.
117[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
118.
118[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
119.
119[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
120.
120[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
121.
121[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
122.
122[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
123.
123[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
124.
124[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
125.
125[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
126.
126[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
127.
127[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
128.
128[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
129.
129[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
130.
130[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
131.
131[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
132.
132[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
133.
133[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
134.
134[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
135.
135[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
136.
136[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
137.
137[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
138.
138[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
139.
139[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
140.
140[BJTS]= paccàjàyanti
[ChS]=
[PTS]= paccàjàyanti tiracchànayoniyà paccàjàyanti pettivisaye (1. Ph. pittivisaye) paccàjàyanti:
[Thai]=
[Kambodian]=
141.
141[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= Com. Jambudãpapeyyàlo niññhito Catuññho vaggo.
[Thai]=
[Kambodian]=
142.
142[BJTS]= Vaggo catuttho
[ChS]=
[PTS]= Vaggo catuttho not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
143.
143 [BJTS] = àra中akattaü + 1. âra中ikattaü - machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
144.
144 [BJTS] = vinayadharattaü + 2. Vinayadharakattaü - syà. [[PTS]
[ChS] =
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
145.
145[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= parivàra-sampadà + 2. Omitted by PH. : but T. reads -sampadàya.
[Thai]=
[Kambodian]=
146.
146[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= mahàparivàratà + 3. Ph. mahàparivàrakà.
[Thai]=
[Kambodian]=
147.
147[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= kolaputti + 4. Com. Ph. -putti ; Tr. -putti, T. -putta.
[Thai]=
[Kambodian]=
148.
148[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= appàbàdhatà ti. + 5. T. appità. Ph. omits appicchatà and reads appàbàdhàkà.
[Thai]=
[Kambodian]=
149.
149[BJTS]= (Soëasa pasàdakara dhammà niññhità)
[ChS]=
[PTS]= (Soëasa pasàdakara dhammà niññhità) not in PTS.
[Thai]=
[Kambodian]=
150.
150[BJTS]= Vaggo pa勺amo
[ChS]=
[PTS]= Vaggo pa勺amo not in PTS.
[Thai]=
[Kambodian]=
151.
151 [BJTS] = accharàsaïghàtavaggo + * Jhànavaggo - [[PTS]
[ChS]=
[PTS] = Accharàsaïghàtavaggo not in PTS.
[Thai] =
[Kambodian] =
152.
152 [BJTS] = jhànaü + 3. Pañhamajjhànaü - sãmu.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
153.
153[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= naü + 6 T.yena ; Ph. ye pana ; Tr. ye naü.
[Thai]=
[Kambodian]=
154.
154[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti.
[Thai]=
[Kambodian]=
155.
155 [BJTS] = jhànaü + 4. Dutiyajjhànaü - sãmu.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
156.
156[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
157.
157 [BJTS] = jhànaü + 5. Tatiyajjhànaü - sãmu.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
158.
158[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
159.
159 [BJTS] = jhànaü + 6. Catutthajjhànaü - sãmu.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
160.
160[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
161.
161[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
162.
162[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= karunaü + 8. T. karuõà.
[Thai]=
[Kambodian]=
163.
163[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
164.
164[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
165.
165[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
166.
166[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
167.
167[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
168.
168[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
169.
169[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
170.
170 [BJTS] = viriyaü + 1. Vãriyaü - machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
171.
171[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
172.
172[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
173.
173[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
174.
174[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
175.
175[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
176.
176[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
177.
177[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
178.
178[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
179.
179[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
180.
180 [BJTS] = viriyindriyaü + 2. vãriyindriyaü - machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
181.
181[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
182.
182[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
183.
183[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
184.
184[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
185.
185[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
186.
186 [BJTS] = viriyabalaü + 1. vãriyabalaü - machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
187.
187[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
188.
188[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
189.
189[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
190.
190[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
191.
191[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
192.
192[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
193.
193[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
194.
194[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
195.
195[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
196.
196[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
197.
197[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
198.
198[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
199.
199[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
200.
200[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
201.
201[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
202.
202[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
203.
203[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
204.
204[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
205.
205[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
206.
206[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
207.
207[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
208.
208[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
209.
209[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
210.
210[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
211.
211[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
212.
212[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= hoti + 1. See Mahàparinibbhànasutta, pp. 28-30.
[Thai]=
[Kambodian]=
213.
213[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
214.
214[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
215.
215[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
216.
216[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
217.
217[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
218.
218[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
219.
219[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
220.
220[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
221.
221[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
222.
222[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
223.
223[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
224.
224[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
225.
225[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
226.
226[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
227.
227[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
228.
228[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
229.
229[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= bhàveti: +1. Not in T.
[Thai]=
[Kambodian]=
230.
230[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
231.
231[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
232.
232[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
233.
233[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
234.
234[BJTS]= Accharàsaïghàtamattampi ce bhikkhave bhikkhu àlokakasiõaü bhàveti. Ayaü vuccati bhikkhave bhikkhu arittajjhàno viharati, satthusàsanakaro ovàdapatikaro amoghaü raññhapiõóaü bhu大ati. Ko pana vàdo ye naü bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= àlokakasiõaü is missing in PTS.
[Thai]=
[Kambodian]=
235.
235[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
236.
236[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
237.
237[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= maraõasa中aü +2. Not in T. or Ph.
[Thai]=
[Kambodian]=
238.
238[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
239.
239[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
240.
240 [BJTS] = anabhiratasa中aü + 1. Anabhiratisa中aü - machasaü.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
241.
241[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
242.
242[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
243.
243[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
244.
244[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
245.
245[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
246.
246[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
247.
247[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
248.
248[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
249.
249[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
250.
250[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
251.
251[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
252.
252[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
253.
253[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
254.
254[BJTS]= pulavakasa中aü
[ChS]=
[PTS]= puëavakasa中aü
[Thai]=
[Kambodian]=
255.
255[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
256.
256[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
257.
257[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
258.
258[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
259.
259[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
260.
260[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
261.
261[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
262.
262[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
263.
263[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
264.
264[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
265.
265[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
266.
266[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
267.
267[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
268.
268[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
269.
269[BJTS]= saddhindriyaü
[ChS]=
[PTS]= saddhindriyam
[Thai]=
[Kambodian]=
270.
270[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
271.
271 [BJTS] = viriyindriyaü + 2. Vãriyindriyaü - machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
272.
272[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
273.
273[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
274.
274[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
275.
275[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
276.
276[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
277.
277[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
278.
278[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
279.
279[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
280.
280[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
281.
281[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
282.
282[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
283.
283[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
284.
284[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
285.
285[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
286.
286[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
287.
287[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
288.
288[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
289.
289[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
290.
290[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
291.
291[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
292.
292[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
293.
293[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
294.
294[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
295.
295[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
296.
296[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
297.
297[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
298.
298[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
299.
299[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
300.
300[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
301.
301[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
302.
302[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
303.
303[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
304.
304[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
305.
305[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
306.
306[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
307.
307[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
308.
308[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
309.
309[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
310.
310[BJTS]= bahulãkaronti
[ChS]=
[PTS]= bahulãkarontãti ? + 7. Com. Solasa pasàdakaradhammà niññhità.
[Thai]=
[Kambodian]=
311.
311[BJTS]= Vaggo chaññho
(Accharà saïghàtavagge peyyàla mukhena niddiññhaü hoti dvasãtyàdhika suttasataü ?)
[ChS]=
[PTS]= Vaggo chaññho
(Accharà saïghàtavagge peyyàla mukhena niddiññhaü hoti dvasãtyàdhika suttasataü ?) not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
312.
312[BJTS]= Kàyagatàsativaggo
[ChS]=
[PTS]= Kàyagatàsativaggo not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
313.
313[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= mahàsamuddo + 2. Ba. -samudde.
[Thai]=
[Kambodian]=
314.
314[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= phuño +3. T. puññho ;Com. phuño ; Ph. phuño.
[Thai]=
[Kambodian]=
315.
315 [BJTS] = evameva kho + 1. Evameva-machasaü
[ChS]=
[PTS] = Kàyagatàsativaggo + 1. There is no division here in the MSS.
[Thai] =
[Kambodian] =
316.
316 [BJTS] = vijjàbhàgiyà + 2. Vijjàbhàgiyàti-machasaü
[ChS]=
[PTS] = vijjàbhàgiyàti
[Thai] =
[Kambodian] =
317.
317[BJTS]= ]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
318.
318[BJTS]= ]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
319.
319[BJTS]= ]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
320.
320[BJTS]= ]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
321.
321[BJTS]= ]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
322.
322[BJTS]= ]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
323.
323 [BJTS] = gacchanti + + 3. Gacchantãti-machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
324.
324[BJTS]= ca
[ChS]=
[PTS]= và
[Thai]=
[Kambodian]=
325.
325[BJTS]= pahãyanti
[ChS]=
[PTS]= pahãyantãti
[Thai]=
[Kambodian]=
326.
326 [BJTS] = pahãyanti + 1. Pahãyantãti-machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
327.
327[BJTS]= anupàdà
[ChS]=
[PTS]= anupàdà + 1. T. Reads anupàdà here, but follows with anupàdànà; Th., Tr. anupàdàya.
[Thai]=
[Kambodian]=
328.
328 [BJTS] = saüvattati + 2. Saüvattantãti-machasaü
[ChS]=
[PTS] = saüvattatãti
[Thai] =
[Kambodian] =
329.
329 [BJTS] = kàyagatàya + 3. Kàyagatàsatiyà-sãmu.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
330.
330 [BJTS] = hoti.+ 4. Hotãti-machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
331.
331[BJTS]= sotàpattiphalasacchikiriyàya
[ChS]=
[PTS]= sotàpattikhalasacchikiriyàya
[Thai]=
[Kambodian]=
332.
332[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
333.
333[BJTS]= sakadàgàmiphalasacchikiriyàya
[ChS]=
[PTS]= sakadàgàmiphalasacchipiriyàya
[Thai]=
[Kambodian]=
334.
334[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
335.
335[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
336.
336[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
337.
337 [BJTS] = saüvattati + 3. Saüvattatãti-machasaü
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
338.
338[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
339.
339[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
340.
340[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
341.
341[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
342.
342[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
343.
343[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
344.
344 [BJTS] = asàmantapa中atàya + 1. Asamatthapa中atàya-syà kaü-asamattapa中atàya, katthaci.
[ChS]=
[PTS] = asàmanta-pa中atàya + 1.Ph. asampatta-.
[Thai] =
[Kambodian] =
345.
345[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
346.
346[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
347.
347[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
348.
348[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
349.
349[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
350.
350 [BJTS] =hàsupa中atàya + Hà sa pa中atàya-machasaü.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =
351.
351[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
352.
352[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= javana-pa中atàya + 2. Tr., Ph. javana- + T. java-.
[Thai]=
[Kambodian]=
353.
353[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
354.
354[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
355.
355[BJTS]= saüvattati
[ChS]=
[PTS]= saüvattatãti
[Thai]=
[Kambodian]=
356.
356[BJTS]= Kàyagatàsati) vaggo sattamo
[ChS]=
[PTS]= (Kàyagatàsati) vaggo sattamo not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
357.
357[BJTS]= Amatavaggo
[ChS]=
[PTS]= Amatavaggo not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=
358.
358[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= ye + 3. T. yesaü.
[Thai]=
[Kambodian]=
359.
359[BJTS]= paribhu大anti
[ChS]=
[PTS]= paribhu大antãti
[Thai]=
[Kambodian]=
360.
360[BJTS]= paribhuttà
[ChS]=
[PTS]= paribhuttà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
361.
361[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= parihãnà. + 4. T. aparihinaü.
[Thai]=
[Kambodian]=
362.
362[BJTS]= aparihãnà
[ChS]=
[PTS]= aparihãnà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
363.
363[BJTS]= viraddhaü
[ChS]=
[PTS]= viruddhaü + 5. Tr. viraddhaü.
[Thai]=
[Kambodian]=
364.
364[BJTS]=
[ChS]=
[PTS]= viruddhà + 1. Tr. viraddhà.
[Thai]=
[Kambodian]=
365.
365[BJTS]= àraddhà
[ChS]=
[PTS]= àraddhà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
366.
366[BJTS]= nappamàdiüsu
[ChS]=
[PTS]= na pamàdiüsåti
[Thai]=
[Kambodian]=
367.
367[BJTS]= apamuññhà
[ChS]=
[PTS]= apamuññhà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
368.
368[BJTS]= àsevità
[ChS]=
[PTS]= àsevità ti
[Thai]=
[Kambodian]=
369.
369[BJTS]= bhàvità
[ChS]=
[PTS]= bhàvità ti
[Thai]=
[Kambodian]=
370.
370[BJTS]= bahulãkatà
[ChS]=
[PTS]= bahulãkatà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
371.
371[BJTS]= abhi中àtà
[ChS]=
[PTS]= abhi中àtà ti
[Thai]=
[Kambodian]=
372.
372[BJTS]= pari中àtà
[ChS]=
[PTS]= pari中àtà ti
[Thai]=
[Kambodian]=

373.
[BJTS]= asacchikatà
[ChS]=
[PTS]= asacchikatà ti
[Thai]=
[Kambodian]=

374.
[BJTS]= (Amata) vaggo aññhamo
[ChS]=
[PTS]= (Amata) vaggo aññhamo not in PTS
[Thai]=
[Kambodian]=

375.
[BJTS] = suttasahassaü + 1. Vãmaüsitabbaü.
[ChS]=
[PTS] =
[Thai] =
[Kambodian] =

376.
[BJTS]= samattaü
[ChS]=
[PTS]= samattaü + 2. Ph. has the following: -"Idam avoca Bhagavà attamanà te bhikkhå Bhagavato bhàsitaü abhinanduntã ti." Niññhito ekanipàto.
[Thai]=
[Kambodian]=