[PTS Page 022]
Suttantapiṭake
\nAṅguttaranikāyo
\nPaṭhamo bhāgo
\nNamo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
\n1. Ekakanipāto(1)
\n13. Ekapuggalavaggo(2)
1. 13. 1.
\n(Sāvatthinidānaṃ)(3)
\nEkapuggalo bhikkhave loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya(4) atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Katamo ekapuggalo: Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho. Ayaṃ kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
\n[BJT Page 044]

1. 13. 2.
\nEkapuggalassa bhikkhave pātubhāvo dullabho lokasmiṃ katamassa ekapuggalassa: tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa. Imassa kho bhikkhave ekapuggalassa pātubhāvo dullabho lokasminti.

1. 13. 3.
\nEkapuggalo bhikkhave loke uppajjamāno uppajjati acchariya manusso.(5) Katamo ekapuggalo: Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho. Ayaṃ kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati acchariya manussoti.(6)

1. 13. 4.
\nEkapuggalassa bhikkhave kālakiriyā bahuno janassa anutappā(7) hoti. Katamassa ekapuggalassa: Tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa. Imassa kho bhikkhave ekapuggalassa kālakiriyā bahuno janassa anutappā hotīti.(8)

1. 13. 5-13.
\nEkapuggalo bhikkhave loke uppajjamāno uppajjati adutiyo asahāyo, appaṭimo, appaṭisamo,(9) appaṭibhāgo, appaṭipuggalo, asamo asamasamo, dipadānaṃ aggo. Katamo ekapuggalo: Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho. Ayaṃ kho bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati adutiyo, asahāyo, appaṭimo, appaṭisamo, appaṭibhāgo, appaṭi puggalā, asamo, asamasamo, dipadānaṃ aggo’ti.

1. 13. 14-25.
\nEkapuggalassa bhikkhave pātubhāvā mahato cakkhussa pātubhāvo hoti, mahato ālokassa pātubhāvo hoti, mahato obhāsassa pātubhāvo hoti, channaṃ anuttariyānaṃ pātubhāvo hoti, catunnaṃ paṭisambhidānaṃ sacchikiriyā hoti, anekadhātupaṭivedho hoti, nānādhātupaṭivedho hoti, vijjāvimuttiphalasacchikiriyā [PTS Page 023] hoti, sotāpattiphalasacchikiriyā hoti, sakadāgāmiphalasacchikiriyā hoti, anāgāmiphalasacchikiriyā hoti. Arahattaphalasacchikiriyā hoti. Katamassa ekapuggalassa: Tathāgatassa arahato(10) sammāsambuddhassa.(11) Imassa kho bhikkhave ekapuggalassa pātubhāvā mahato cakkhussa pātubhāvo hoti, mahato ālokassa pātubhāvo hoti, mahato obhāsassa pātubhāvo hoti, channaṃ anuttariyānaṃ pātubhāvo hoti, catunnaṃ paṭisambhidānaṃ sacchikiriyā hoti, anekadhātupaṭivedho hoti, nānādhātupaṭivedho hoti, vijjāvimuttiphalasacchikiriyā hoti, sotāpattiphalasacchikiriyā hoti, sakadāgāmiphalasacchikiriyā hoti. Anāgāmiphalasacchikiriyā hoti, arahattaphalasacchikiriyā hotīti. (12)
\n[BJT Page 046]

1. 13. 26.
\nNāhaṃ bhikkhave aṭñaṃ ekapuggalampi samanupassāmi, yo evaṃ tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavatteti, yathayidaṃ bhikkhave sāriputto, sāriputto bhikkhave tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetīti.

Vaggo terasamo(13)

1.
\n[BJTS]=
\n[ChS]=
\n[PTS]= Ekakanipāta
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

2.
\n[BJTS]= 13. Ekapuggalavaggo
\n[ChS]=
\n[PTS]= 13. Ekapuggalavaggo is missing.
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

3.
\n[BJTS]= (Sāvatthinidānaṃ)
\n[ChS]=
\n[PTS]= (Sāvatthinidānaṃ) is missing.
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

4.
\n[BJTS] = lokānukampāya + 1. Lokānukampakāya - aṭṭhakathā (-) antaritapāṭho. Simu. Potthake na dissate.
\n[ChS]= lokānukaṃpāya
\n[PTS] = lokānukampāya
\n[Thai] = lokānukaṃpāya
\n[Kambodian] =

5.
\n[BJTS]= acchariya manusso
\n[ChS]=
\n[PTS]= acchariyamanusso
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

6.
\n[BJTS]= acchariya manussoti
\n[ChS]=
\n[PTS]= acchariyamanussoti
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

7.
\n[BJTS] = anutappā + 1. Ānutappā - katthaci
\n[ChS]= anutappā + 1. ānutappa (Sī)
\n[PTS] = anutappā + 1. [Ph]. anukampā; [T]. anutappāya
\n[Thai] = anutappā
\n[Kambodian] =

8.
\n[BJTS] = hotīti (this footnote should have been at sutta 1. 13. 7 in [BJTS])
\n[ChS]= hotīti
\n[PTS] = hotīti + 1. [Ph. makes this the ending of the] ekapuggala vaggo terasamo.
\n[Thai] = hotīti
\n[Kambodian] =

9.
\n[BJTS]= appaṭisamo appaṭibhāgo
\n[ChS]=
\n[PTS]= appaṭibhāgo is missing.
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

10.
\n[BJTS]= arahato
\n[ChS]=
\n[PTS]= arahaṃ
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

11.
\n[BJTS]= sammāsambuddhassa
\n[ChS]=
\n[PTS]= sammā sambuddhassa
\n[Thai]=
\n[Kambodian]=

12.
\n[BJTS] = anuppavattetīti
\n[ChS]= anuppavattetīti
\n[PTS] = anuppavattetīti + 2. [The Com. ends the] ekapuggala vaggo [here].
\n[Thai] =hotīti
\n[Kambodian] =

13.
\n[BJTS] = vaggo terasamo
\n[ChS]= ekapuggalavaggo terasamo
\n[PTS] = Ekapuggala vaggo terasamo
\n[Thai] =puggalavaggo
\n[Kambodian] =