[PTS Vol S - 5] [\z S /] [\f V /]
[PTS Page 001] [\q 1/]
[BJT Vol S 5-1] [\z S /] [\w Va /]
[BJT Page 002] [\x 2/]

Suttantapiñake
Saüyuttanikàyo
Pa勺amo bhàgo
Mahàvaggo
1. Maggasaüyuttaü
1. Avijjàvaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

1. 1. 1

Avijjàsuttaü

1. Evaü me sutaü, ekaü samayaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme. Tatra kho bhagavà bhikkhå àmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhå bhagavato paccassosuü. Bhagavà etadavoca: avijjà bhikkhave pubbaïgamà akusalànaü dhammànaü samàpattiyà anvadeva1 ahirikaü anottappaü avijjàgatassa bhikkhave aviddasuno micchàdiññhi pahoti. Micchàdiññhissa micchàsaïkappo pahoti. Micchàsaïkappassa micchàvàcà pahoti. Micchàvàcassa micchàkammanto pahoti. Micchàkammantassa micchààjãvo pahoti. Micchààjãvassa micchàvàyàmo pahoti. Micchàvàyàmassa micchàsati pahoti. Micchàsatissa micchàsamàdhi pahoti.

Vijjà ca kho bhikkhave pubbaïgamà kusalànaü dhammànaü samàpattiyà anvadeva hirottappaü. Vijjàgatassa [PTS Page 002] [\q 2/] bhikkhave viddasuno sammàdiññhi pahoti. Sammàdiññhissa sammàsaïkappo pahoti. Sammàsaïkappassa sammàvàcà pahoti. Sammàvàcassa sammàkammanto pahoti. Sammàkammantassa sammààjãvo pahoti. Sammààjãvassa sammàvàyàmo pahoti. Sammàvàyàmassa sammàsati pahoti. Sammàsatissa sammàsamàdhi pahotãti.

--------------------------

1. Anudeva-sãmu, sã. 1, 2.

[BJT Page 004] [\x 4/]

1. 1. 2

Upaóóhasuttaü

2. Evaü me sutaü, ekaü samayaü bhagavà sakkesu1 viharati, nàgarakaü2 nàma sakyànaü nigamo. Atha kho àyasmà ànando yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca: upaóóhamidaü bhanate, brahmacariyassa yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatà kalyàõasampavaïkatàti. Mà hevaü ànanda, 3 mà hevaü ànanda, sakalameva hidaü ànanda, brahmacariyaü yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatà kalyàõasampavaïkatà. Kalyàõamittassetaü ànanda, bhikkhuno pàñikaïkhaü kalyàõasahàyassa kalyàõasampavaïkassa ariyaü aññhaïgikaü maggaü bhàvessati ariyaü aññhaïgikaü maggaü bahulãkarissati.

Katha勺ànanda, bhikkhu kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko ariyaü aññhaïgikaü maggaü bhàveti, ariyaü aññhaïgikaü maggaü bahulãkaroti: idhànanda, bhikkhu sammàdiññhiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammàsaïkappaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü, sammàvàcaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü, sammàkammantaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü, sammààjãvaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü, sammàvàyàmaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammàsatiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü, sammàsamàdhiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü, evaü kho ànanda, bhikkhu kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampaïko ariyaü aññhaïgikaü maggaü bhàveti ariyaü aññhaïgikaü maggaü bahulãtaroti.

[PTS Page 002] [\q 2/]

Tadaminàpetaü ànanda, pariyàyena veditabbaü: yathà sakalameva hidaü brahmacariyaü yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatà kalyàõasampavaïkatà4ti. Mamaü hi ànanda, kalyàõamittaü àgamma jàtidhammà sattà jàtiyà parimuccanti, jaràdhammà sattà jaràya parimuccanti,

--------------------------

1. Sakyesu-machasaü. Syà
2. Naïgarakaü-sã 1, 2. Sakkaraü-machasaü, syà.
3. ânanda avaca-syà.
4. Kalyàõasampavaïkatàti-syà.

[BJT Page 006] [\x 6/]

Maraõadhammà sattà maraõena parivuccanti, sokaparidevadukkhadomanassupàyàsadhammà sattà sokaparidevadukkhadomanassupayàsehi parimuccanti. Iminà kho etaü ànanda, pariyàyena veditabbaü. Yathà:sakalamevahidaü brahmacariyaü yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatà kalyàõasampavaïkatàti.

1. 1. 3

Sàriputtasuttaü

3. Sàvatthiyaü:

Atha kho àyasmà sàriputto yena bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà sàriputto bhagavantaü etadavoca: sakalamevidaü bhante, brahmacariyaü yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatà kalyàõasampavaïkatàti. Sàdhu, sàdhu sàriputta, sakalamevidaü sàriputta brahmacariyaü yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatà kalyàõasampavaïkatà. Kalyàõamittassetaü sàriputta, bhikkhuno pàñikaïkhaü kalyàõasahàyassa kalyàõasampavaïkassa ariyaü aññhaïgikaü maggaü bhàvessati ariyaü aññhaïgikaü maggaü bahulãkarissati.

Katha勺a sàriputta, bhikkhu kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko ariyaü aññhaïgikaü maggaü bhàveti, ariyaü aññhaïgikaü maggaü bahulãkaroti: idha sàripatta, bhikkhu sammàdiññhiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammàsaïkappaü bhàveti vivekanissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammàvàcaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammàkammantaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü [PTS Page 004] [\q 4/] nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammààjãvaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammàvàyàmaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammàsatiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Sammàsamàdhiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü. Evaü kho sàriputta, bhikkhu kalyàõamitto kalyàõasahàyo kalyàõasampavaïko ariyaü aññhaïgikaü maggaü bhàvessati ariyaü aññhaïgikaü maggaü bahulãkarissati.

Tadaminàpetaü sàriputta, pariyàyena veditabbaü: yathà sakalamevidaü brahmacariyaü yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatà kalyàõasampavaïkatà. Mamaü hi sàriputta, kalyàõamittaü àgamma jàtidhammà sattà jàtiyà parimuccanti, jaràdhammà sattà jaràya parimuccanti, maraõadhammà sattà maraõena parimuccanti. Sokaparidevadukkhadomanassupàyàsadhammà sattà sokaparidevadukkhadomanassupàyàsehi parimuccanti. Iminà kho etaü sàriputta, pariyàyena veditabbaü: yathà sakalamevidaü brahmacariyaü yadidaü kalyàõamittatà kalyàõasahàyatatà kalyàõasampavaïkatàti.

-------------------------

1. Kalyàõasampavaïkatàti-syà.

[BJT Page 008] [\x 8/]

1. 1. 4

Bràhmaõasuttaü

4. Sàvatthiyaü:

Atha kho àyasmà ànando pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Addasà kho àyasmà ànando jàõussoniü bràhmaõaü sabbasetena vaëabhãrathena1 sàvatthiyaü niyyàyantaü, setà sudaü assà yuttà honti. Setàlaïkàrà seto ratho setaparivàro setà rasmiyo setà patodalaññhi setaü chattaü setaü uõhãsaü setàni vatthàni setà upàhanà setàya sudaü vàlavãjaniyà vãjiyyati. 2 Tamenaü jano disvà evamàha "brahmaü vata bho yànaü brahmayànaråpaü3 vata bho" ti.

Atha kho àyasmà ànando sàvatthiyaü piõóàya pavisitvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto yena bhagavà [PTS Page 005] [\q 5/] tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho àyasmà ànando bhagavantaü etadavoca: idhàhaü bhante pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisiü. Addasaü khvàhaü bhante jàõussoniü bràhmaõaü sabbasetena vaëabhãrathena sàvatthiyà niyyàyantaü. Setà sudaü assà yuttà honti. Setàlaïkàrà, seto ratho setaparivàro, setà rasmiyo, setà patodalaññhi, setaü chattaü, setaü uõhãsaü, setàni vatthàni, setà upàhanà, setàya sudaü vàlavãjaniyà vãjiyyati. Tamenaü jano disvà evamàha: "brahmaü vata bho yànaü brahmayànaråpaü3 vata bho"ti. Sakkà nu kho bhante imasmiü dhammavinaye brahmayànaü pa中àpetunti.

Sakkà ànandàti bhagavà avoca. Imasseva kho etaü ànanda ariyassa aññhaïgikassa maggassa adhivacanaü brahmayànaü itipi dhammayànaü itipi anuttaro saïgàmavijayo itipi. Sammàdiññhi ànanda bhàvità bahulãkatà ràgavinayapariyosànà hoti. Dosavinayapariyosànà hoti. Mohavinayapariyosànà hoti sammàsaïkappo ànanda bhàvito bahulãkato ràgavinayapariyosàno hoti, dosavinayapariyasàno hoti, mohavinayapariyosàno hoti. Sammàvàcà ànanda bhàvità bahulãkatà ràgavinayapariyasànà hoti, dosavinayapariyosànà hoti, mohavinayapariyosànà hoti. Sammàkammanto ànanda bhàvito bahulãkato ràgavinayapariyosàno hoti, dosavinayapariyosàno hoti,

-------------------------

1. Vaëavàbhirathe - machasaü syà.
2. Vãjãyati - machasaü.
3. Brahmayànaü råpaü - sã, 1, 2.

[BJT Page 010] [\x 10/]

Mohavinayapariyosàno hoti. Sammààjãvo ànanda bhàvito bahulãkato ràgavinayapariyosàno hoti, dosavinayapariyosàno hoti, mohavinayapariyosàno hoti, sammàvàyàmo ànanda bhàvito bahulãkato [PTS Page 007] [\q 7/] ràgavinayapariyosàno hoti, dosavinayapariyosàno hoti, mohavinayapariyosàno hoti, sammàsati ànanda bhàvità bahulãkatà ràgavinayapariyosànà hoti, dosavinayapariyosànà hoti, mohavinayapariyosànà hoti, sammàsamàdhi ànanda bhàvito bahulãkato ràgavinayapariyosàno hoti, dosavinayapariyosàno hoti, mohavinayapariyosàno hoti.

Iminà kho etaü ànanda pariyàyena veditabbaü yathà imassetaü ariyassa aññhaïgikassa maggassa adhivacanaü brahmayànaü itipi dhammayànaü itipi anuttaro saïgàmavijayo itipãti. Idamavoca bhagavà idaü vatvà sugato athàparaü etadavoca satthà:

1. Yassa saddhà ca pa中à ca - dhammà yuttà sadà1 dhuraü,
Hiri ãsà mano yottaü - sati àrakkhasàrathã.

2. Ratho sãlaparikkhàro - jhànakkho cakkavãriyo,
Upekhà2 dhurasamàdhi - anicchà parivàraõaü.

3. Avyàpàdo3 avihiüsà - viveko yassa àvudhaü,
Titikkhà vammasannàho4 - yogakkhemàya vattati.

4. Etadattani sambhåtaü - brahmayànaü anuttaraü
Nãyyanti dhãrà lokamhà - a中adatthu jayaü jayanti.

1. 1. 5

Kimatthiyasuttaü

5. Sàvatthiyaü:

Atha kho sambahulà bhikkhå yena bhagavà tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdiüsu. Ekamantaü nisinnà kho te bhikkhå bhagavantaü etadavocuü: idha no bhante a中atitthiyà paribbàjakà amhe evaü pucchanti. Kimitthiyaü àvuso samaõe gotame brahmacariyaü vussatãti. ? Evaü puññhà mayaü bhante tesaü a中atitthiyànaü paribbàjakànaü evaü vyàkaroma. Dukkhassa kho àvuso pari中atthaü bhagavati brahmacariyaü vussatãti. Kacci mayaü bhante evaü puññhà evaü vyàkaramànà vuttavàdino ceva bhagavato homa? Na ca bhagavantaü abhåtena abbhàcikkhàma. Dhammassa [PTS Page 007] [\q 7/] cànudhammaü vyàkaroma. Na ca koci sahadhammiko vàdànuvàdo gàrayhaü ñhànaü àgacchatãti?

-------------------------

1. Saddhàdhuraü - syà.
2. Upekkhà - machasaü, syà.
3. Abyàpàdo - machasaü. Sayà,
4. Cammasannàho - machasaü, dhammasannàho - syà.

[BJT Page 012] [\x 12/]

Taggha tumhe bhikkhave, evaü puññhà evaü vyàkaramànà vuttavàdino ceva me hotha, na ca maü abhåtena abbhàcikkhatha, dhammassa cànudhammaü vyàkarotha, na ca koci sahadhammiko vàdànuvàdo gàrayhaü ñhànaü àgacchati. Dukkhassa hi bhikkhave, pari中atthaü mayi brahmacariyaü vussati. Sace vo1 bhikkhave, a中atitthiyà paribbàjakà evaü puccheyyuü, atthi panàvuso maggo atthi pañipadà etassa dukkhassa pari中àyàti. Evaü puññhà tumhe bhikkhave, tesaü a中atitthiyànaü paribbàjakànaü evaü vyàkareyyàtha: "atthi kho àvuso. Maggo atthi pañipadà etassa dukkhassa pari中àyà "ti. Katamo ca bhikkhave, maggo katamà pañipadà etassa dukkhassa pari中àya: ayameva ariyo aññhaïgiko maggo seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. Ayaü bhikkhave, maggo ayaü pañipadà etassa dukkhassa pari中àyàti. Evaü puññhà tumhe bhikkhave, tesaü a中atitthiyànaü paribbàjakànaü evaü vyàkareyyathàti.

1. 1. 6

Bhikkhusuttaü

6. Sàvatthiyaü:

Atha kho a中ataro bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "brahmacariyaü brahmacariya"nti bhante, vuccati, katamannu kho bhante, brahmacariyaü? Katamaü brahmacariyapariyosànanti? Ayameva kho bhikkhu, ariyo aññhaïgiko maggo brahmacariyaü. Seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. [PTS Page 008] [\q 8/] yo kho bhikkhu, ràgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo imaü brahmacariyapariyosànanti.

1. 1. 7

Dutiya bhikkhusuttaü

7. Sàvatthiyaü:

Atha kho a中ataro bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: ràgavinayo dosavinayo mohavinayoti bhante, vuccati, kissa nu kho etaü bhante, adhivacanaü ràgavinayo dosavinayo mohavinayoti? Nibbànadhàtuyà kho etaü bhikkhu, adhivacanaü ràgavinayo dosavinayo mohavinayoti. âsavànaü khayo tena vuccatãti. Evaü vutte so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: amataü amatanti bhante, vuccati, katamannu kho bhante, amataü, katamo amatagàmãmaggoti? Yo so bhikkhu ràgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idaü vuccati amataü. Ayameva ariyo aññhaïgiko maggo amatagàmãmaggo. Seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhãti.

-------------------------

1. Sace kho - sã 1, 2.

[BJT Page 014] [\x 14/]

1. 1. 8

Vibhaïgasuttaü

8. Sàvatthiyaü:

Ariyaü vo bhikkhave, aññhaïgikaü maggaü desissàmi, vibhajissàmi, taü suõàtha, sàdhukaü manasi karotha, bhàsissàmãti. Evaü bhanteti kho te bhikkhå bhagavato paccassosuü, bhagavà etadavoca: katamo ca bhikkhave, ariyo aññhaïgiko maggo, seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. Katamà ca bhikkhave, sammàdiññhi? Yaü kho bhikkhave, dukkhe àõaü dukkhasamudaye àõaü dukkhanirodhe [PTS Page 009] [\q 9/] àõaü dukkhanirodhagàminiyà pañipadàya àõaü, ayaü vuccati bhikkhave, sammàdiññhi.

Katamo ca bhikkhave, sammàsaïkappo: yo kho bhikkhave, nekkhammasaïkappo avyàpàdasaükappo, avihiüsàsaïkappo, ayaü vuccati bhikkhave, sammàsaïkappo.

Katamà ca bhikkhave, sammàvàcà: yà kho bhikkhave, musàvàdà veramaõã pisunàya vàcàya veramaõã pharusàya vàcàya veramaõã samphappalàpà veramaõã ayaü vuccati bhikkhave, sammàvàcà.

Katamo ca bhikkhave, sammàkammanto: yà kho bhikkhave, pàõàtipàtà veramaõã adinnàdànà veramaõã abrahmacariyà veramaõã, ayaü vuccati bhikkhave, sammàkammanto.

Katamo ca bhikkhave, sammààjãvo: idha bhikkhave, ariyasàvako micchààjãvaü pahàya sammààjãvena jãvikaü kappeti, ayaü vuccati bhikkhave, sammààjãvo.

Katamo ca bhikkhave, sammàvàyàmo: idha bhikkhave, bhikkhu anuppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü anuppàdàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Uppannànaü pàpakànaü akusalànaü dhammànaü pahànàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Anuppannànaü kusalànaü dhammànaü uppàdàya chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati. Uppannànaü kusalànaü dhammànaü ñhitiyà asammosàya bhiyyobhàvàya vepullàya bhàvanàya pàripåriyà chandaü janeti vàyamati viriyaü àrabhati cittaü paggaõhàti padahati, ayaü vuccati bhikkhave, sammàvàyàmo.

[BJT Page 016] [\x 16/]

Katamà ca bhikkhave, sammàsati: idha bhikkhave, bhikkhu kàye kàyànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, vedanàsu vedanànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, citte cittànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü, dhammesu dhammànupassã viharati àtàpã sampajàno satimà vineyya loke abhijjhàdomanassaü. Ayaü vuccati bhikkhave, sammàsati.

Katamo ca bhikkhave, sammàsamàdhi: idha bhikkhave, bhikkhu vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü upasampajja viharati. Vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaü jhànaü upasampajja viharati. Pãtiyà ca viràgà upekhako ca viharati, sato ca sampajàno sukha勺a kàyena pañisaüvedeti. Yantaü ariyà àcikkhanti upekhako satimà sukhavihàrãti taü tatiyaü jhànaü upasampajja viharati. Sukhassa ca pahànà dukkhassa ca pahànà pubbeva somanassadomanassànaü atthagamà adukkhaü asukhaü upekhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. Ayaü vuccati bhikkhave, sammàsamàdhãti.

1. 1. 9

Såkasuttaü

9. Sàvatthiyaü:

Seyyathàpi bhikkhave, sàlisåkaü và yavasåkaü và micchàpaõihitaü hatthena và pàdena và akkantaü hatthaü và pàdaü và bhecchati1 lohitaü và uppàdessatãti netaü ñhànaü vijjati. Taü kissa hetu: micchàpaõihitattà bhikkhave, såkassa. Evameva kho bhikkhave, so vata bhikkhu micchàpaõihitàya diññhiyà micchàpaõihitàya maggabhàvanàya avijjaü bhecchati1 vijjaü uppàdessati nibbànaü sacchikarissatãti netaü ñhànaü vijjati. Taü kissa hetu: micchàpaõihitattà bhikkhave, diññhiyà.

Seyyathàpi bhikkhave, sàlisåkaü và yavasåkaü và sammàpaõihitaü, hatthena và pàdena và akkantaü hatthaü và pàdaü và bhecchati1 lohitaü và uppàdessatãti ñhànametaü vijjati. Taü kissa hetu. Sammàpaõihitattà bhikkhave, [PTS Page 011] [\q 11/] såkassa. Evameva kho bhikkhave, so vata bhikkhu sammàpaõihitàya diññhiyà sammàpaõihitàya maggabhàvanàya avijjaü bhecchati vijjaü uppàdessati nibbànaü sacchikarissatãti. òhànametaü vijjati. Taü kissa hetu, sammàpaõihitattà bhikkhave, diññhiyà.

--------------------------

1. Chijjati - sã, 1, 2. Hindissati - machasaü, syà.

[BJT Page 018] [\x 18/]

Katha勺a bhikkhave, bhikkhu sammàpaõihitàya diññhiyà sammàpaõihitàya maggabhàvanàya avijjaü bhindati vijjaü uppàdeti1 nibbànaü sacchikaroti2, idha bhikkhave, bhikkhu sammàdiññhiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammàsaïkappaü bhàveti vivekanissataü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammàvàcaü bhàveti vivekanidassitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammàkammantaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammààjãvaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammàvàyàmaü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammàsatiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü sammàsamàdhiü bhàveti vivekanissitaü viràganissitaü nirodhanissitaü vossaggapariõàmiü eva勺e so3 bhikkhave, bhikkhu sammàpaõihitàya diññhiyà sammàpaõihitàya maggabhàvanàya avijjaü bhindati vijjaü uppàdeti nibbànaü sacchikarotãti.

1. 1. 10

Nandiyasuttaü

10. Sàvatthiyaü:

Atha kho nandiyo paribbàjako yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saddhiü sammodi. Sammodanãyaü kathaü sàràõãyaü vãtisàretvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho nandiyo paribbàjako bhagavantaü etadavoca: kati nu kho bho gotama, dhammà bhàvità bahulãkatà nibbànagamà4 honti nibbànaparàyaõà nibbànapariyosànàti? Aññha kho nandiya, dhammà bhàvità bahulãkatà nibbànagamà hoti nibbànaparàyaõà nibbànapariyosànà. Katame aññha sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. Ime kho nandiya, aññha dhammà bhàvità bahulãkatà nibbànagamà honti nibbàõaparàyaõà nibbànapariyosànàti.

Evaü vutte nandiyo paribbàjako bhagavantaü etadavoca: abhikkantaü bho gotama, abhikkantaü bho [PTS Page 012] [\q 12/] gotama, seyyathàpi bho gotama, nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchantaü và vivareyya, måëhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanto råpàni dakkhintãti. Evamevaü bhotà gotamena anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü bhante, bhagavantaü gotamaü saraõaü gacchàmi, dhamma勺a bhikkhusaïgha勺a. Upàsakaü maü bhavaü gotamo dhàretu ajjatagge pàõupetaü saraõaü gatanti.

Avijjàvaggo pañhamo.

Tatraddànaü:

Avijjà ca upaóóhaü ca sàriputto ca bràhmaõo,
Kimatthiyo ca dve bhikkhå vibhaïgo såkanandiyàti.

-------------------------

1. Uppàdessati - syà.
2. Sacchikarissati - syà.
3. Evaü kho - machasaü, syà.
4. Nibbànaïgamà - machasaü.
5. Aññhime - machasavaü, syà.