[PTS Vol S - 3] [\z S /] [\f III /]
[PTS Page 053] [\q 53/]
[BJT Vol S - 3] [\z S /] [\w III /]
[BJT Page 094] [\x 94/]

Suttantapiñake
Saüyuttanikàyo
Tatiyo bhàgo
Khandhakavaggo
1. Khandhasaüyuttaü
2. Majjhimapaõõàsako
1. Upayavaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammà sambudhassa

 

1. 2. 1. 1.

Upaya suttaü

53. Sàvatthiyaü Ý

Upayo bhikkhave, avimutto, anupayo vimutto, råpåpayaü và bhikkhave, viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya, råpàrammaõaü råpappatiññhaü nandåpasecanaü vuddhiü viråëahiü vepullaü àpajjeyya,

Upayo bhikkhave, avimutto, anupayo vimutto, vedanåpayaü và bhikkhave, viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya, vedanàrammaõaü vedanappatiññhaü nandåpasecanaü vuddhiü viråëahiü vepullaü

Upayo bhikkhave, avimutto, anupayo vimutto, saいåpayaü và bhikkhave, viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya, saいàrammaõaü saいappatiññhaü nandåpasecanaü vuddhiü viråëahiü vepullaü àpajjeyya,

Upayo bhikkhave, avimutto, anupayo vimutto, saükhàråpayaü và bhikkhave viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya saükhàràrammaõaü saükhàrappatiññhaü nandåpasecanaü vuddhiü viråëahiü vepullaü àpajjeyya.

Yo bhikkhave evaü vadeyya: ahamaいatra råpà aいatra vedanàya aいatra saいàya aいatra saükhàrehi viいàõassa àgatiü và gatiü và cutiü và uppattiü và vuddhiü và viråëhiü và vepullaü và paいàpessàmãti netaü ñhànaü vijjati.

Råpadhàtuyà ce bhikkhave, bhikkhuno ràgo pahãno hoti, ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü, patiññhà viいàõassa na hoti, vedanàdhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti, ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü, patiññhà viいàõassa na hoti, saいàdhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti, ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü, patiññhà viいàõassa na hoti, saükhàradhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgassa pahino hoti. Ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Viいàõadhàtuyà ce bhikkhave, bhikkhunà ràgo pahãno hoti. Ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü, patiññhà viいàõassa na hoti, tadappatiññañhitaü viいàõaü aviråëhaü anabhi saïkhacca [PTS Page 054] [\q 54/] vimuttaü, vimuttattà ñhitaü ñhitattà santusitaü, santusitattà na paritassati aparitassaü paccattaü yeva parinibbàyati. 'Khãõà jàti, vusitaü brahmacariyaü, kataü karaõãyaü, nàparaü itthattàyà'ti pajànàtãti.

 

1. 2. 1. 2.

Bãja suttaü

52. Sàvatthiyaü Ý

Pacamàni bhikkhave bãjajàtàni, katamàni paca: måla bãjaü khandhabãjaü eëubãjaü aggabãjaü bãjabãjaceva pacamaü. Imàni cassu bhikkhave paca bãja jàtàni akhaõóàni apåtikàni avàtàtapahatàni sàràdàyãni sukhasayitàni pañhavã ca nàssa àpo ca nàssa api nu imàni bhikkhave paca bãjajàtàni vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyyanti.

[BJT Page 096] [\x 96/]

No hetaü bhante.

Imàni cassu bhikkhave paca bãjajàtàni khaõóàti påtikàni vàtàtapahatàni asàràdàyãni na sukhasayitàni pañhavi ca assa, àpo ca assa, api nu imàni bhikkhave paca bãjajàtàni vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyyunti?

No hetaü bhante,

Imàni cassu bhikkhave paca bãjajàtàni akhaõóàni apåtikàni sàràdàyãni sukhasayitàni pañhavi ca assa, àpo ca assa, api nu imàni bhikkhave paca bijajàtàni vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyyunti?

Evaü bhante,

Seyyathàpi bhikkhave pañhavidhàtu evaü catasso viいàõaññhitiyo daññhabbà seyyathàpi bhikkhave àpodhàtu evaü nandiràgo daññhabbo. Seyyathàpi bhikkhave paca bijajàtàni evaü viいàõaü sàhàraü daññhabbaü.

Råpåpayaü bhikkhave viいàõaü tiññhamànaü [PTS Page 055] [\q 55/] tiññheyya. Råpàrammaõaü råpappatiññhaü nandupasecanaü vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya, vedanåpayaü và bhikkhave viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya. Vedanàrammaõaü vedanappatiññhaü nandupasecanaü vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya ,saいåpayaü và bhikkhave viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya. Saいàrammaõaü saいappatiññhaü nandupasecanaü vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya, saïkhàråpayaü và bhikkhave viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya. Saïkhàràrammaõaü saïkhàrappatiññhaü nandupasecanaü vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya,

Yo bhikkhave evaü vadeyya ahamaいatra råpà aいatra vedanàya aいatra saいàya aいatra saükhàrehi viいàõassa àgatiü và gatiü và cutiü và uppattiü và vuddhiü và viråëhiü và vepullaü và paいàpessàmãti netaü ñhànaü vijjati.

Råpadhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti, ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Vedanàdhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Saいàdhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti,ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti.Saïkhàradhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti,ràgassa pahànà vocchitàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Saïkhàradhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti, ràgassa pahànà vocchitàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Viいàõadhàtuyà ce bhikkhave bhikkhuno ràgo pahãno hoti, ràgassa pahànà vocchitàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Tadappatiññhitaü viいàõaü aviråëhaü anabhisaïkhacca vimuttaü vimuttattà ñhitaü, ñhitattà santusitaü, santusitattà na paritassati, aparitassaü paccattaü yeva parinibbàyati, khãõà jàti vusitaü brahmacariyaü kataü karaõãyaü nàparaü itthattàyàti pajànàtãti.

[BJT Page 098] [\x 98/]

 

1. 2. 1. 3.

Udàna suttaü

55. Sàvatthiyaü Ý

Tatra kho bhagavà udànaü udànesi "no cassaü, no ca me siyà, na bhavissati, na me bhavissatãti evaü [PTS Page 056] [\q 56/] vimuccamàno bhikkhu jindeyyorambhàgiyàni saüyojanànã"ti.

Evaü vutte aいataro bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "yathàkathaü pana bhante, no cassaü, no ca me siyà, na bhavissati, na me bhavissatãti, evaü vimuccamàno bhikkhu jindeyyorambhàgiyàni saüyojanànã"ti?

Idha bhikkhu, assutavà puthujjano ariyànaü adassàvã ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinãto, sappurisànaü adassàvã sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinãto, råpaü attato samanupassati, råpavantaü và attànaü, attani và råpaü, råpasmiü và attànaü. Vedanaü attato samanupassati, vedanàvantaü và attànaü, attani và vedanaü, vedanàya và attànaü. Saいaü attato samanupassati, saいàvantaü và attànaü, attani và saいaü, saいàya và attànaü. Saükhàre attato samanupassati, saükhàravantaü và attànaü, attani và saükhàre, saükhàresu và attànaü. Viいàõaü attato samanupassati, viいàõavantaü và attànaü, attani và viいàõaü, cãいàõasmiü và attaünaü.

So aniccaü råpaü 'aniccaü råpa'nti yathàbhåtaü nappajànàti aniccaü vedanà 'aniccà vedanà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Aniccaü saいaü'aniccà saいà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Anicce saükhàre aniccà saükhàrà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Aniccaü viいàõaü 'aniccaü viいàõa'nti yathàbhåtaü nappajànàti.

Dukkhaü råpaü 'dukkhaü råpa'nti yathàbhåtaü nappajànàti. Dukkhaü vedanaü 'dukkhà vedanà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Dukkhaü saいaü 'dukkhà saいà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Dukkhe saükhàre 'dukkhà saükhàrà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Dukkhaü viいàõaü 'dukkhaü viいàõanti yathàbhåtaü nappajànàti.

Anattaü råpaü 'anattaü råpanti yathàbhåtaü nappajànàti. Anattaü vedanaü 'anattà vedanà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Anattaü saいaü 'anattà saいà'ti yathàbhåtaü na ppajànàti. Anatte saükhàre 'anattà saükhàrà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Anattaü viいàõaü 'anattaü viいàõanti yathàbhåtaü nappajànàti.

Saükhataü råpaü 'saükhataü råpa'nti yathàbhåtaü nappajànàti. Saükhataü vedanaü 'saükhatà vedanà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Saükhataü saいaü 'saükhatà saいà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Saükhate saükhàre 'saïkhatà saükhàrà'ti yathàbhåtaü nappajànàti. Saükhataü viいàõaü 'saükhataü viいàõanti yathàbhåtaü nappajànàti.

[BJT Page 100] [\x 100/]

Råpaü vibhavissatãti yathàbhåtaü nappajànàti. Vedanà vibhavissatãti yathàbhåtaü nappajànàti. Saいà vibhavissatãti yathàbhåtaü nappajànàti. Saükhàrà vibhavissantãti yathàbhåtaü nappajànàti. Viいàõaü vibhavissatãti yathàbhåtaü nappajànàti.

[PTS Page 057] [\q 57/] sutvà ca kho bhikkhu, 1- ariyasàvako ariyànaü dassàvã ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinãto sappurisànaü dassàvã sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinãto na råpaü attato samanupassati. Na råpavantaü và attànaü, na attani và råpaü, na råpasmiü và attànaü, na vedanaü attato samanupassati, na vedanàvantaü và attànaü, na attani và vedanaü, na vedanàya và attànaü, saいà attato samanupassati, na saいàvanantaü và attànaü, na attani và saいaü na saいàya và attànaü, saükhàre attato samanupassati, na saükhàravantaü và attànaü, na attani và saükhàre attànaü, na saükhàresu và attànaü, na viいàõaü attato samanupassati, na viいàõavantaü và attànaü, na attani và viいàõaü, na viいàõasmiü và attànaü,

So aniccaü råpaü 'aniccaü råpanti' yathàbhåtaü pajànàti. Aniccaü vedanaü 'aniccà vedanà'ti yathàbhutaü pajànàti. Aniccaü saいaü 'aniccà saいàya'ti yathàbhåtaü pajànàti. Anicce saükhàre 'aniccà saükhàrà'ti yathàbhåtaü pajànàti.

Dukkhaü råpaü 'dukkhaü råpa'nti yathàbhåtaü pajànàti. Dukkhaü vedanaü 'dukkhà vedanà'ti yathàbhåtaü pajànàti. Dukkhaü saいaü 'dukkhà saいà'ti yathàbhåtaü pajànàti. Dukkhe saükhàre 'dukkhà saükhàrà'ti yathàbhåtaü pajànàti. Dukkhaü viいàõaü 'dukkhaü viいàõanti yathàbhåtaü pajànàti.

Anattaü råpaü anattaü råpa'nti yathàbhåtaü pajànàti. Anattaü vedanaü 'anattà vedanà'ti yathàbhåtaü pajànàti. Anattaü saいaü 'anattà saいà'ti yathàbhåtaü pajànàti. Anatte saükhàre anatte saükhàre'ti yathàbhåtaü pajànàti. Anattaü viいàõaü 'anattaü viいàõanti yathàbhåtaü pajànàti.

Saükhataü råpaü 'saükhataü råpanti yathàbhåtaü pajànàti. Saükhataü vedanaü saükhataü vedananti yathàbhåtaü pajànàti. Saükhataü saいaü 'saükhataü saいaü'ti yathàbhåtaü pajànàti. Saükhate saükhàre 'saükhatà saükhàrà'ti yathàbhåtaü pajànàti. Saükhataü viいàõaü 'saükhataü viいàõanti yathàbhåtaü pajànàti.

Råpaü vibhavissatãti yathàbhåtaü pajànàti. Vedanà vibhavissatãti yathàbhåtaü pajànàti. Saいà vibhavissatãti yathàbhåtaü pajànàti. Saükhàrà vibhavissantãti yathàbhåtaü pajànàti. Viいàõaü vibhavissatãti yathàbhåtaü pajànàti.

So råpassa vibhavà, vedanàya vibhavà, saいàya vibhavà, saükhàrànaü vibhavà. Viいàõassa vibhavà evaü kho bhikkhu "no cassaü, no ca me siyà, na bhavissati, na me bhavissati, na me bhavissatã"ti, evaü vimuccamàno bhikkhu jindeyyorambhàgiyàni saüyojanànãti?

Evaü vimuccamàno bhante, bhikkhu jindeyyorambhàgiyàni saüyojanànãti.

----------------------

1. Bhikkhave - sãmu.

[BJT Page 102] [\x 102/]

"Kathaü pana bhante, jànato kathaü pana passato anantarà àsavànaü khayo hotã"ti?

Idha bhikkhu, assutavà puthujjano atasitàye ñhàne tàsaü àpajjati, tàso heso bhikkhu, assutavato puthujjanassa "no cassaü, no ca me siyà, na bhavissati, na me bhavissatã'ti.

Sutavà ca kho bhikkhu, ariyasàvako atasitàye ñhàne na tàsaü àpajjati. Na heso bhikkhu, tàso sutavato ariyasàvakassa no cassaü, no ca me siyà, na bhavissati. Na me bhavissati.

[PTS Page 058] [\q 58/]

Råpåpayaü và bhikkhu, viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya, råpàrammaõaü råpappatiññhaü, nandupasecanaü, vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya.

Vedanåpayaü và bhikkhu, viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya, vedanàrammaõaü vedanàppatiññhaü, nandupasecanaü, vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya.

Saいupayaü và bhikkhu, viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya, saいàrammaõaü saいappatiññhaü, nandupasecanaü, vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya.

Saükhàråpayaü và bhikkhu, viいàõaü tiññhamànaü tiññheyya, saükhàràrammaõaü saükhàrappatiññhaü nandupasecanaü, vuddhiü viråëhiü vepullaü àpajjeyya.

Yo bhikkhu, 1- evaü vadeyya: ahamaいatra råpà, aいatra vedanàya, aいatra saいàya, aいatra saükhàrehi viいàõassa àgatiü và gatiü và cutiü và uppattiü và vuddhiü và viråëhiü và vepullaü và paいàpessàmãti netaü ñhànaü vijjati.

Råpadhàtuyà ce bhikkhu, bhikkhuno ràgo pahãno hoti, ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti, vedanàdhàtuyà ce bhikkhu, bhikkhuno ràgo pahãno hoti. Ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Saいàdhàtuyà ce bhikkhu, bhikkhuno ràgo pahãno hoti. Ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Saükhàràdhàtuyà ce bhikkhu, bhikkhuno ràgo pahãno hoti. Ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti, viいàõadhàtuyà ce bhikkhu, bhikkhuno ràgo pahãno hoti. Ràgassa pahànà vocchijjatàrammaõaü patiññhà viいàõassa na hoti. Tadappatiññhitaü viいàõaü aviråëhaü anabhisaïkhacca vimuttaü. Vimuttattà ñhitaü ñhitattà santusitaü. Santusitattà na paritassati. Aparitassaü paccattaü yeva parinibbàyati. Khãõà jàti vusitaü brahmacariyaü kataü karaõãyaü nàparaü itthattàyàti pajànàti. Evaü kho bhikkhu, jànato evaü passato anantarà àsavànaü khàyo hotãti.

 

1. 2. 1. 4.

Upàdàna parivatta suttaü

56. Sàvatthiyaü Ý

Pacime bhikkhave, upàdànakkhandhà, katame paca: seyyathãdaü: råpåpàdànakkhandho, [PTS Page 059] [\q 59/] vedanåpàdàkkhandho, saいåpàdànakkhandho, saükhàråpàdànakkhandho, viいàõåpàdànakkhandho, yàvakãvacàhaü bhikkhave, ime pacupàdànakkhandhe catuparivattaü 2- yathàbhåtaü nàbbhaいàsiü, neva tàvàhaü bhikkhave sadevake loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya anuttaraü

---------------

1. So bhikkhu - sãmu 2. Catuparivaññaü - machasaü.

[BJT Page 104] [\x 104/]

Sammàsambodhiü abhisambuddhoti paccaいàsiü, yato ca khohaü bhikkhave, ime pacupàdànakkhandhe catuparivattaü yathàbhåtaü abbhaいàsiü, athàhaü bhikkhave, sadevake loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõãyà pajàya sadevamanussàya anuttaraü sammàsambodhiü abhisambuddhoti paccaいàsiü.

Kathaü catuparivattaü 1-:

Råpaü abbhaいàsiü, råpasamudayaü abbhaいàsiü, råpanirodhaü abbhaいàsiü, råpanirodhagàminiü pañipadaü abbhaいàsiü, vedanaü abbhaいàsiü, vedanàsamudayaü abbhaいàsiü, vedanànirodhaü abbhaいàsiü, vedanànirodhagàminiü pañipadaü abbhaいàsiü. Saいaü abbhaいàsiü,saいàsamudayaü abbhaいàsiü, saいànirodhaü abbhaいàsiü, saいànirodhagàminiü pañipadaü abbhaいàsiü. Saükhàre abbhaいàsiü, saïkhàrasamudayaü abbhaいàsiü, saükhàranirodhaü abbhaいàsiü, saükhàranirodhagàminiü pañipadaü abbhaいàsiü. Viいàõaü abbhaいàsiü, viいàõasamudayaü abbhaいàsiü, viいàõanirodhaü abbhaいàsiü, viいàõanirodhagàminiü pañipadaü abbhaいàsiü.

Katamaca bhikkhave, råpaü:

Cattaro ca mahàbhåtà catunnaca mahàbhåtànaü upàdàya råpaü. Idaü vuccati bhikkhave, råpaü. âhàrasamudayà råpasamudayo, àhàranirodhà råpanirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo råpanirodhagàminã pañipadà seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaükappo sammàvàcà sammà kammanto sammààjivo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

Ye hi keci bhikkhave samaõà và bràhmaõà và evaü råpaü abhiいàya evaü råpasamudayaü abhiいàya evaü råpaü nirodhaü abhiいàya evaü råpanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya råpassa nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipannà, te supañipannà2, ye supañipannà. Te imasmiü dhammavinaye gàdhanti.

Ye ca kho keci bhikkhave samaõà và bràhmaõà và evaü råpaü abhiいàya evaü råpasamudayaü abhiいàya evaü råpaü nirodhaü abhiいàya evaü råpanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya råpassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà, ye suvimuttà te kevalino, ye kevalino, vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

Katamà ca bhikkhave, vedanà:

Chayime ca bhikkhave, [PTS Page 060] [\q 60/] vedanàkàyà: cakkhusamphassajà vedanà, sota samphassajà vedanà, ghànasamphassajà vedanà, jivhàsamphassajà vedanà, kàyasamphassajà vedanà, manosamphassajà vedanà ayaü vuccati bhikkhave, vedanà. Phassasamudayà vedanàsamudayo, phassanirodhà vedanànirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo vedanànirodhagàmãni pañipadà, seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaükappo sammàvàcà sammà kammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

-------------------

1. Catuparivaññaü - machasaü 2. Suppañipannà - sãmu, machasaü.

[BJT Page 106] [\x 106/]

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü vedanaü abhiいàya evaü vedanàsamudayaü abhiいàya evaü vedanànirodhaü abhiいàya evaü vedanànirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya vedanàya nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipannà, te supañipannà. Ye supañipannà, te imasmiü dhammavinaye gàdhanti.

Ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü vedanaü abhiいàya evaü vedanàsamudayaü abhiいàya evaü vedanànirodhaü abhiいàya evaü vedanànirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya vedanàya nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà, ye suvimuttà, te kevalino, ye kevalino, vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

Katamà ca bhikkhave, saいà:

Chayime bhikkhave, saいàkàyà: råpasaいà saddasaいà gandhasaいà rasasaいà phoññhabbasaいà dhammasaいà, ayaü vuccati bhikkhave, saいà. Phassasamudayà saいàsamudayo, phassanirodhà saいànirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo saいànirodhagàminãpañipadà: seyyathidaü: sammàdiññhi sammàsaükappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjivo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü saいaü abhiいàya evaü saいàsamudayaü abhiいàya evaü saいànirodhaü abhiいàya evaü saいànirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya saいàya nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà, ye suvimuttà, te kevalino, ye kevalino, vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

Katame ca bhikkhave, saükhàrà:

Chayime bhikkhave, cetanàkàyà: råpasacetanà saddasacetanà gandhasacetanà rasasacetanà phoññhabbasacetanà dhammasacetanà, ime vuccanti bhikkhave, saükhàrà. Phassasamudayà saükhàrasamudayo, phassanirodhà saükhàranirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo saükhàranirodhagàminã pañipadà: seyyathãdaü:sammàdiññhi sammàsaükappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü saükhàre abhiいàya evaü saükhàràsamudayaü abhiいàya evaü saükhàranirodhaü abhiいàya evaü saükhàranirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya saükhàràya nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà, ye suvimuttà, te kevalino, ye kevalino, vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

Katamà ca bhikkhave, viいàõaü:

Chayime bhikkhave, viいàõakàyà: cakkhuviいàõaü sotaviいàõaü, ghànaviいàõaü jivhàviいàõaü, kàyaviいàõaü, manoviいàõaü. Idaü vuccati bhikkhave, viいàõaü. Nàmaråpasamudayà viいàõasamudayo, nàmaråpanirodhà viいàõanirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo viいàõanirodhagàminã pañipadà: seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaükappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü viいàõaü abhiいàya evaü viいàõasamudayaü abhiいàya evaü viいàõanirodhaü abhiいàya evaü viいàõanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya viいàõassa nibbidà [PTS Page 061] [\q 61/] viràgàya nirodhàya pañipannà, te supañipannà, ye supañipannà, te imasmiü dhammavinaye gàdhanti.

[BJT Page 108] [\x 108/]

Ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü viいàõaü abhiいàya evaü viいàõasamudayaü abhiいàya evaü viいàõanirodhaü abhiいàya evaü viいàõanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya viいàõassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà ye suvimuttà te kevalino, ye kevalino, vaññaü tesaü natthi paいàpanàyàti.

 

1. 2. 1. 5.

Sattaññhàna suttaü

57. Sàvatthiyaü Ý

Sattaññhànakusalo bhikkhave, bhikkhu tividhåpaparikkhã imasmiü dhammavinaye kevalã vusitavà uttamapurisoti.

Kathaca bhikkhave, bhikkhu sattaññhànakusalo hoti:

[PTS Page 062] [\q 62/] idha bhikkhave, bhikkhu råpaü pajànàti, råpasamudayaü pajànàti, råpanirodhaü pajànàti, råpanirodhagàminiü pañipadaü pajànàti, råpassa assàdaü pajànàti, råpassa àdãnavaü pajànàti, råpassa nissaraõaü pajànàti.

Vedanaü pajànàti, vedanàsamudayaü pajànàti, vedanànirodhaü pajànàti, vedanànirodhagàminiü pañipadaü pajànàti, vedanàya assàdaü pajànàti, vedanàya àdãnavaü pajànàti, vedanàya nissaraõaü pajànàti.

Saいaü pajànàti, saいàsamudayaü pajànàti, saいànirodhaü pajànàti, saいànirodhagàminiü pañipadaü pajànàti, saいàya assàdaü pajànàti, saいàya àdãnavaü pajànàti, saいàya nissaraõaü pajànàti.

Saükhàre pajànàti, saükhàrasamudayaü pajànàti, saükhàrànirodhaü pajànàti, saükhàrànirodhagàminiü pañipadaü pajànàti, saükhàrànaü assàdaü pajànàti, saükhàrànaü àdãnavaü pajànàti, saükhàrànaü nissaraõaü pajànàti.

Viいàõaü pajànàti, viいaõasamudayaü pajànàti, viいàõanirodhaü pajànàti, viいàõanirodhagàminiü pañipadaü pajànàti, viいàõassa assàdaü pajànàti, viいàõassa àdãnavaü pajànàti, viいàõassa nissaraõaü pajànàti.

Katamaca bhikkhave, råpaü:

Cattàro ca mahàbhåtà catunnaca mahàbhåtànaü upàdàya råpaü. Idaü vuccati bhikkhave råpaü. âhàrasamudayà råpasamudayo, àhàranirodhà råpanirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo råpanirodhagàminã pañipadà, seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaükappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjivo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. Yaü råpaü pañicca uppajjati sukhaü somanassaü ayaü råpassa assàdo. Yaü råpaü aniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, ayaü råpassa àdãnavo. Yo råpasmiü chandaràgavinayo chandaràgappahànaü idaü råpassa nissaraõaü.

[BJT Page 110] [\x 110/]

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü råpaü abhiいàya evaü råpasamudayaü abhiいàya evaü råpanirodhaü abhiいàya evaü råpanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü råpassa assàdaü abhiいàya evaü råpassa àdãnavaü abhiいàya evaü råpassa nissaraõaü abhiいàya råpassa nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipannà, te supañipannà, ye supañipannà te imasmiü dhammavinaye gàdhanti.

Ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü råpaü abhiいàya evaü råpasamudayaü abhiいàya evaü råpanirodhaü abhiいàya evaü råpanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü råpassa assàdaü abhiいàya evaü råpassa àdãnavaü abhiいàya evaü råpassa [PTS Page 063] [\q 63/] nissaraõaü abhiいàya råpassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà te suvimuttà, ye suvimuttà te kevalino, ye kevalino vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

Katamà ca bhikkhave, vedanà:

Chayime bhikkhave, vedanàkàyà: cakkhusamphassajà vedanà, sotasamphassajà vedanà, ghànasamphassajà vedanà jivhàsamphassajà vedanà kàyasamphassajà vedanà, manosamphassajà vedanà ayaü vuccati bhikkhave, vedanà. Phassasamudayà vedanàsamudayo, phassanirodhà vedanànirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo vedanànirodhagàminã pañipadà seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaükappo sammàvàcà sammàkammanto sammaàjivo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. Yaü vedanaü pañicca uppajjati sukhaü somanassaü, ayaü vedanàya assàdo, yà vedanà aniccà dukkhà vipariõàmadhammà, ayaü vedanàya àdãnavo, yo vedanàya chandaràgavinayo chandaràgappahànaü, idaü vedanàya nissaraõaü.

Ye hi keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü vedanaü abhiいàya evaü vedanàsamudayaü abhiいàya evaü vedanànirodhaü abhiいàya evaü vedanànirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü vedanàya assàdaü abhiいàya evaü vedanàya àdãnavaü abhiいàya evaü vedanàya nissaraõaü abhiいàya vedanàya nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipannà. Te supañipannà, ye supañipannà te imasmiü dhammavinaye gàdhanti.

Ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü vedanaü abhiいàya evaü vedanàsamudayaü abhiいàya evaü vedanànirodhaü abhiいàya evaü vedanànirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü vedanàya assàdaü abhiいàya evaü vedanàya àdãnavaü abhiいàya evaü vedanàya nissaraõaü abhiいàya vedanàya nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà. Ye suvimuttà te kevalino. Ye kevalino vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

[BJT Page 112] [\x 112/]

Katamà ca bhikkhave saいà:

Chayive bhikkhave saいà: råpasaいà saddasaいà gandhasaいà rasasaいà phoññhabbasaいà dhammasaいà. Ayaü vuccati bhikkhave, saいà.

Ye ca kho keci bhikkhave,samaõà và bràhmaõà và evaü saいaü abhiいàya evaü saいàsamudayaü abhiいàya evaü saいà nirodhaü abhiいàya evaü saいànirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü saいàya assàdaü abhiいàya evaü saいàya àdãnavaü abhiいàya evaü saいàya nissaraõaü abhiいàya saいàya nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà. Te kevalino. Ye kevalino vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

Katame ca bhikkhave, saïkhàrà:

Chayime bhikkhave cetanàkàyà: råpasacetanà saddasacetanà gandhasacetanà rasasacetanà phoññhabbasacetanà dhammasacetanà. Ime vuccanti bhikkhave saïkhàrà.

Ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü saïkhàre abhiいàya evaü saïkhàrasamudayaü abhiいàya evaü saïkhàra nirodhaü abhiいàya evaü saïkhàranirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü saïkhàrassa assàdaü abhiいàya evaü saïkhàre àdãnavaü abhiいàya evaü saïkhàrassa nissaraõaü abhiいàya saïkhàrassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimuttà, te suvimuttà. Ye suvimuttà te kevalino.Ye kevalino vaññaü tesaü natthi paいàpanàya.

[PTS] is not possible to place as -pe- is not correct yet.]

[PTS Page 064] [\q 64/]

Katamaca bhikkhave, viいàõaü:

Chayime bhikkhave, viいàõakàyà: cakkhuviいàõaü, sotaviいàõaü, ghàõaviいàõaü, jivhàviいàõaü, kàyaviaàõaü, manoviいàõaü, idaü vuccati bhikkhave, viいàõaü. Nàmaråpasamudayà viいàõasamudayo, nàmaråpanirodhà viいàõanirodho, ayameva ariyo aññhaïgiko maggo viいàõanirodhagàminã pañipadà, seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàmàdhi. Yaü viいàõaü pañicca uppajjati sukhaü somanassaü, ayaü viいàõassa assàdo, yaü viいàõaü aniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, ayaü viいàõassa àdãnavo. Yo viいàõasmiü chandaràgavinayo chandaràgappahànaü, idaü viいàõassa nissaraõaü.

Ye hi keci bhikkhave,samaõà và bràhmaõà và evaü viいàõaü abhiいàyaü evaü viいàõasamudayaü abhiいàya evaü viいàõanirodhaü abhiいàya evaü viいàõanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü viいàõassa assàdaü abhiいàya evaü viいàõassa àdãnavaü abhiいàya evaü viいàõassa nissaraõaü abhiいàya viいàõassa nibbidàya viràgàya nirodhàya pañipannà, te supañipannà ye supañipannà te imasmiü dhammavinaye gàdhanti.

[PTS Page 065] [\q 65/] ye ca kho keci bhikkhave, samaõà và bràhmaõà và evaü viいàõaü abhiいàya evaü viいàõasamudayaü abhiいàya evaü viいàõanirodhaü abhiいàya evaü viいàõanirodhagàminiü pañipadaü abhiいàya evaü viいàõassa assàdaü abhiいàya evaü viいàõassa àdãnavaü abhiいàya evaü viいàõassa nissaraõaü abhiいàya viいàõassa nibbidà viràgà nirodhàanupàdà vimuttà, te suvimuttà. Ye suvimuttà te kevalino, ye kevalino vaññaü tesaü natthi paいàpanàya. Evaü kho bhikkhave, bhikkhu sattaññhànakusalo hoti.

Kathaca bhikkhave, bhikkhu tividhåpaparikkhã hoti:

Idha bhikkhave, bhikkhu dhàtuso upaparikkhati. âyatanaso upaparikkhati. Pañiccasamuppàdaso upaparikkhati, evaü kho bhikkhave, bhikkhu tividhåpaparikkhã hoti

Sattaññhànakusalo bhikkhave, bhikkhu tividhåpaparikkhã imasmiü dhamma vinaye kevalã vusitavà uttamapurisoti vuccatãti.

 

[BJT Page 114] [\x 114/]

1. 2. 1. 6.

Sambuddha suttaü

58. Sàvatthiyaü Ý

Tathàgato bhikkhave, arahaü sammàsambuddho råpassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdàvimutto 'sammàsambuddhà'ti vuccati, bhikkhåpi bhikkhave, paいàvimutto råpassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto 'paいàvimutto'ti vuccati.

Tathàgato bhikkhave, arahaü sammàsambuddho vedanàya nibbidà viràgà nirodhà anupàdàvimutto 'sammàsambuddhà'ti vuccati, bhikkhåpi bhikkhave, paいàvimutto vedanàya nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto 'paいàvimutto'ti vuccati.

Tathàgato bhikkhave, arahaü sammàsambuddho saいàya nibbidà viràgà nirodhà anupàdàvimutto 'sammàsambuddhà'ti vuccati, bhikkhåpi bhikkhave, paいàvimutto saいàya nibbidà viràgà [PTS Page 066] [\q 66/] nirodhà anupàdà vimutto 'paいàvimutto'ti vuccati.

Tathàgato bhikkhave, arahaü sammàsambuddho saükhàrànaü nibbidà viràgà nirodhà anupàdàvimutto 'sammàsambuddhà'ti vuccati, bhikkhåpi bhikkhave, paいàvimutto saïkhàrànaü nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto 'paいàvimutto'ti vuccati.

Tathàgato bhikkhave, arahaü sammàsambuddho viいàõassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdàvimutto 'sammàsambuddhà'ti vuccati, bhikkhåpi bhikkhave, paいàvimutto viいàõassa nibbidà viràgà nirodhà anupàdà vimutto 'paいàvimutto'ti vuccati.

Tatra bhikkhave, ko viseso ko adhippàyo kiü nànàkaraõaü tathàgatassa arahato sammàsambuddhassa paいàvimuttena bhikkhunàti?

Bhagavaümålakà no bhantena, dhammà bhagavaünettikà bhagavaüpañi saraõà, sàdhu vata bhante, bhagavantaいeva pañibhàtu etassa bhàsitassa attho, bhagavato sutvà bhikkhå dhàressantãti.

Tena hi bhikkhave, suõàtha, sàdhukaü manasi karotha, bhàsissàmãti. Evaü bhante'ti kho te bhikkhå bhagavato paccassosuü, bhagavà etadavoca:

Tathàgato bhikkhave, arahaü sammàsambuddho anuppannassa maggassa uppàdetà. Asajàtassa maggassa sajanetà. Anakkhàtassa maggassa akkhàtà. Maggaいu maggavidu maggakovido, maggànugà ca bhikkhave, etarahi sàvakà viharanti, pacchà samannàgatà.

Ayaü kho bhikkhave, viseso ayaü adhippàyo, idaü nànàkaraõaü tathàgatassa arahato sammàsambuddhassa paいàvimuttena bhikkhunàti.

 

1. 2. 1. 7.

Pacavaggiya suttaü

59. Ekaü samayaü bhagavà bàràõasiyaü viharati isipatane migadàye. Tatra kho bhagavà pacavaggiye bhikkhå àmantesi, "bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhå bhagavato paccassosuü, bhagavà etadavoca:

[BJT Page 116] [\x 116/]

Råpaü bhikkhave, anattà, råpaca hidaü bhikkhave, attà abhavissa nayidaü råpaü àbàdhàya saüvatteyya, labbhetha ca råpe evaü me råpaü hotu, evaü me råpaü mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, råpaü anattà, tasmà råpaü àbàdhàya saüvattati. Na ca labbhati råpe "evaü me råpaü hotu, evaü me råpaü mà ahosã"ti.

Vedanà bhikkhave, anattà, vedanaca hidaü bhikkhave, attà abhavissa nayidaü vedanaü àbàdhàya saüvatteyya, labbhetha [PTS Page 06] [\q 6/] ca vedanà "evaü me vedanà hotu, evaü me vedanaü mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, vedanaü anattà, tasmà vedanaü àbàdhàya saüvattati. Na ca labbhati vedanà "evaü me vedanaü hotu, evaü me vedanaü mà ahosã"ti.

Saいà bhikkhave, anattà, saいaca hidaü bhikkhave, attà abhavissa nayidaü saいaü àbàdhàya saüvatteyya, labbhetha ca saいà "evaü me saいà hotu, evaü me saいaü mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, saいaü anattà, tasmà saいaü àbàdhàya saüvattati. Na ca labbhati saいe "evaü me saいà hotu, evaü me saいaü mà ahosã"ti.

Saükhàrà bhikkhave, anattà, saükhàraca hidaü bhikkhave, attà abhavissa nayidaü saükhàraü àbàdhàya saüvatteyya, labbhetha ca saükhàrà "evaü me saükhàraü hotu, evaü me saükhàraü mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, saükhàraü anattà, tasmà saükhàraü àbàdhàya saüvattati. Na ca labbhati saükhàre "evaü me saükhàraü hotu, evaü me saükhàraü mà ahosã"ti.

Viいàõaü bhikkhave, anattà, viいàõaca hidaü bhikkhave, attà abhavissa nayidaü viいàõaü àbàdhàya saüvatteyya, labbhetha ca viいàõe "evaü me viいàõaü hotu, evaü me viいàõaü mà ahosã'ti. Yasmà ca kho bhikkhave, viいàõaü anattà, tasmà viいàõaü àbàdhàya saüvattati. Na ca labbhati viいàõe "evamme viいàõaü hotu, evamme viいàõaü mà ahosã"ti.

Taü kimmaいatha bhikkhave, råpaü niccaü và aniccaü và aniccaü và'ti? Aniccaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü và taü sukhaü và'ti? Dukkhaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallaü nu taü samanupassituü 'etaü mama, eso'hamasmi, eso me attà'ti? No hetaü bhante.

Vedanà niccaü và aniccaü và ti? Aniccaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü và taü sukhaü và'ti? Dukkhaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallaü nu taü samanupassituü 'etaü mama, eso'hamasmi, eso me attà'ti? No hetaü bhante.

Saいà niccaü và aniccaü và ti? Aniccaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü và taü sukhaü và'ti? Dukkhaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü vipariõàmadhammaü,kallaü nu taü samanupassituü 'etaü mama, eso'hamasmi, eso me attà'ti? No hetaü bhante.

Saïkhàrà niccaü và aniccaü và'ti? Aniccaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü và taü sukhaü và'ti? Dukkhaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallaü nu taü samanupassituü 'etaü mama, eso,hamasmi, eso me attà'ti? No hetaü bhante.

Viいàõaü niccaü và aniccaü và ti? Aniccaü bhante.

Yaü panàniccaü, dukkhaü và taü sukhaü và'ti? [PTS Page 068] [\q 68/]

Dukkhaü bhante.

Yaü panàniccaü dukkhaü vipariõàmadhammaü, kallaü nu taü samanupassituü, 'etaü mama, eso'hamasmi, eso me attà'ti? No hetaü bhante.

Tasmà tiha bhikkhave, yaü kici råpaü atãtànàgatapaccuppannaü, ajjhattaü và bahiddhà và, oëàrikaü và sukhumaü và, hãnaü và paõãtaü và, yaü dåre santike và, sabbaü råpaü, netaü mama, nesohamasmi. Na me so attà'ti, evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya daññhabbaü.

Yà kàci vedanà atãtànàgatapaccuppannaü, ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõãtaü và, yaü dåre santike và sabbaü vedanaü 'netaü mama, neso'hamasmi, na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya daññhabbaü.

Yà kàci saいà atãtànàgatapaccuppannaü, ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõãtaü và, yaü dåre santike và sabbaü saいaü 'netaü mama, neso'hamasmi, na meso attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya daññhabbaü.

Ye keci saükhàrà atãtànàgatapaccuppannaü, ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõãtaü và, yaü dåre santike và sabbaü saükhàraü 'netaü mama, neso'hamasmi, na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya daññhabbaü.

Yaü kici viいàõaü atãtànàgatapaccuppannaü, ajjhattaü và bahiddhà và oëàrikaü và sukhumaü và hãnaü và paõãtaü và, yaü dåre santike và sabbaü viいàõaü 'netaü mama, neso'hamasmi, na me so attà'ti evametaü yathàbhåtaü sammappaいàya daññhabbaü.

[BJT Page 118] [\x 118/]

Evaü passaü bhikkhave sutvà ariyasàvako råpasmimpi nibbindati. Vedanàyapi nibbindati, saいàya'pi nibbindati, saükhàresu'pi nibbindati, viいàõasmimpi nibbindati, nibbindaü virajjati, viràgà vimuccatã, vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti: 'khãõà jàti, vusitaü brahmacariyaü, kataü karaõãyaü nàparaü itthattàyàti pajànàtã'ti.

Idamavoca bhagavà, attamanà pacavaggiyà bhikkhå bhagavato bhàsitaü abhinanduü. Imasmica pana veyyàkaraõasmiü bhaいamàne pacavaggiyànaü bhikkhånaü anupàdàya àsavehi cittàni vimucciüsåti.

 

1. 2. 1. 8.

Mahàli suttaü

60. Ekaü samayaü bhagavà vesàliyaü viharati mahàvane kuñàgàra sàlàyaü, atha kho mahàli licchavi yena bhagavà tenupasaükami upasaükamitvà bhagavantaü abhivàdetvà [PTS Page 069] [\q 69/] ekamantaü nisãdi, ekamantaü nisinno kho mahàli licchavi bhagavannaü etadavoca:

Puraõo bhante, kassapo evamàha: "natthi hetu natthi paccayo sattànaü saükilesàya. Ahetu appaccayà sattà saükilissanti. Natthi hetu natthi paccayo sattànaü visuddhiyà ahetu appaccayà sattà visujjhantã"ti. Idha bhagavà kimàhàtã.

Atthi mahàli, hetu atthi paccayo sattànaü saükilesàya, sahetu sappaccayà sattà saükilissanti, atthi mahàli, hetu atthi paccayo sattànaü visuddhiyà, sahetu sappaccayà sattà visujjhantãti.

Katamo pana bhante, hetu katamo paccayo sattànaü saükilesàya, kathaü sahetu sappaccayà sattà saükilissantãti?

Råpaca hidaü mahàli, ekantadukkhaü abhavissa dukkhànupatitaü dukkhàvakkantaü, anavakkantaü sukhena, nayidaü sattà råpasmiü sàrajjeyyuü, yasmà ca kho mahàli, råpaü sukhaü sukhànupatitaü sukhàvakkantaü anavakkantaü dukkhena1- tasmà sattà råpasmiü sàrajjanti, sàràgà saüyujjanti, saüyogà saükilissanti. Ayampi kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü saükilesàya, evaü sahetu sappaccayà sattà saükilissanti.

Vedanà ca hidaü mahàli, ekantadukkhaü abhavissa dukkhànupatità dukkhàvakkantà, anavakkantà sukhena, nayidaü sattà vedanàya sàrajjeyyuü, yasmà ca kho mahàli, vedanà sukhà sukhànupatità, anavakkantà dukkhena tasmà sattà vedanàya sàrajjanti, sàràgà saüyujjanti, saüyogà saükilissanti. Ayampi kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü saükilesàya, evampi sahetu sappaccayà sattà saükilissanti.

1. Avakkantaü sukhena - sãmu.

[BJT Page 120] [\x 120/]

Saいà ca hidaü mahàli, ekantadukkhaü abhavissa dukkhànupatità dukkhàvakkantà, anavakkantà sukhena, nayidaü sattà saいasmiü sàrajjeyyuü, yasmà ca kho mahàli, saいà sukhà sukhànupatità, sukhàvakkantà [PTS Page 070] [\q 70/] anavakkantà dukkhena tasmà sattà saいasmiü sàrajjanti, sàràgà saüyujjanti, saüyogà saükilissanti. Ayampi kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü saükilesàya, evampi sahetu sappaccayà sattà saükilissanti.

Saükhàrà ca hidaü mahàli, ekantadukkhà abhavissaüsu, dukkhànupatità dukkhàvakkantà, anavakkantà sukhena, nayidaü sattà saükhàresu sàrajjeyyuü, yasmà ca kho mahàli, saükhàrà sukhà sukhànupatità, sukhàvakkantà anavakkantà dukkhena tasmà sattà saükhàresu sàrajjanti, sàràgà saüyujjanti, saいogà saükilissanti. Ayampi kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü saükilesàya, evampi kho sahetu sappaccayà sattà saükilissanti.

Viいàõaca hidaü mahàli, ekantadukkhaü abhavissa dukkhànupatitaü dukkhàvakkantaü, anavakkantaü sukhena, nayidaü sattà viいàõasmiü sàrajjeyyuü, yasmà ca kho mahàli, viいàõasmiü sukhaü sukhànupatitaü, sukhàvakkantaü anavakkantà dukkhena tasmà sattà viいàõasmiü sàrajjanti, sàràgà saüyujjanti, saüyogà saükilissanti. Ayampi kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü saükilesàya, evaü sahetu sappaccayà sattà saükilissantãti.

Katamo pana bhante, hetu katamo paccayo sattànaü visuddhiyà, kathaü sahetu sappaccayà sattà visujjhantãti?

Råpaca hidaü mahàli, ekantasukhaü abhavissa, sukhànupatitaü sukhàvakkantaü anavakkantaü dukkhena, nayidaü sattà råpasmiü nibbindeyyuü, yasmà ca kho mahàli, råpaü dukkhaü. Dukkhànupatitaü, dukkhàvakkantaü anavakkantaü sukhena, tasmà sattà råpasmiü nibbindanti, nibbindaü virajjanti, viràgà visujjhanti. Ayampi kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü visuddhiyà. Evampi sahetu sappaccayà sattà visujjhanti.

Vedanà ca hidaü mahàli, ekantasukhà abhavissa sukhànupatità, sukhàvakkantà, anavakkantà dukkhena, nayidaü sattà vedanasmiü nibbindeyyuü, yasmà ca kho mahàli, vedanà dukkhà dukkhànupatità dukkhàvakkantà anavakkantà sukhena, tasmà sattà vedanà nibbindanti, nibbindaü virajjanti. Viràgà visujjhanti. Ayaü kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü visuddhiyà. Evaü sahetu sappaccayà sattà visujjhantãti.

Saいà ca hidaü mahàli, ekantasukhà abhavissa sukhànupatità, sukhàvakkantà, anavakkantà dukkhena,nayidaü sattà saいasmiü nibbindeyyuü, yasmà ca khe mahàli, saいà dukkhà dukkhànupatità dukkhàvakkantà anavakkantà sukhena, tasmà sattà saいasmiü nibbindanti, nibbindaü virajjanti. Viràgà visujjhanti. Ayaü kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü visuddhiyà. Evaü sahetu sappaccayà sattà visujjhantãti.

Saükhàrà ca hidaü mahàli, ekantasukhà abhavissaüsu sukhànupatità, sukhàvakkantà, anavakkantà dukkhena, nayidaü sattà saükhàrasmiü nibbindeyyuü, yasmà ca kho mahàli, saükhàresu dukkhà dukkhànupatità dukkhàvakkantà anavakkantà sukhena, tasmà sattà saükhàresu nibbindanti, nibbindaü virajjanti. Viràgà visujjhanti. Ayaü kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü visuddhiyà. Evaü sahetu sappaccayà sattà visujjhantãti.

Viいàõaca hidaü mahàli, ekantasukhaü abhavissa sukhànupatitaü, sukhàvakkantaü, anavakkantaü dukkhena, nayidaü sattà viいàõasmiü nibbindeyyuü, yasmà ca kho mahàli, viいàõaü dukkhaü dukkhànupatitaü dukkhàvakkantaü anavakkantaü sukhena, tasmà sattà viいàõasmiü nibbindanti, nibbindaü virajjanti. Viràgà visujjhanti. [PTS Page 071] [\q 71/] ayaü kho mahàli, hetu ayaü paccayo sattànaü visuddhiyà. Evaü sahetu sappaccayà sattà visujjhantãti.

 

1. 2. 1. 9.

âditta suttaü

61. Sàvatthiyaü Ý

Råpaü bhikkhave, àdittaü. Vedanà àdittaü saいà àdittà, saükhàrà àdittà, viいàõaü àdittaü.

[BJT Page 122] [\x 122/]

Evaü passaü bhikkhave, sutavà ariyasàvako råpasmimpi nibbindati. Vedanàyapi nibbindati, saいàyapi nibbindati, saükhàresupi nibbindati, viいàõasmimpi nibbindati, nibbindaü virajjati, viràgà vimuccati, vimuttasmiü vimuttamiti àõaü hoti. 'Khãõà jàti, vusitaü brahmacariyaü, kataü karaõãyaü, nàparaü itthattàyati pajànàtã'ti.

 

1. 2. 1. 10.

Niruttipatha suttaü

62. Sàvatthiyaü Ý

Tayo me bhikkhave, niruttipathà adhivacanapathà paいattipathà asaükiõõà asaükiõõapubbà na saükãyanti, na saükãyissanti appatikuññhà samaõehi bràhmaõehi viいåhi.

Katame tayo:

Yaü bhikkhave, råpaü atãtaü niruddhaü vipariõataü, 'ahosã'ti tassa saükhà, 'ahosã'ti tassa samaいà, 'ahosã'ti tassa paいatti, na tassa saükhà 'atathã'ti. Na tassa saükhà 'bhavissatã'ti.

Yà vedanà atãtà niruddhà vipariõatà, 'ahosã'ti tassà saükhà, 'ahosã'ti tassà samaいà, 'ahosã'ti tassà paいatti, na tassà saükhà 'atthã'ti. Na tassà saükhà 'bhavissatã'ti.

Yà saいà atãtà niruddhà vipariõatà, 'ahosã'nti tesaü saükhà, 'ahesu'nti tesaü samaいà, ahesu'nti tesaü paいatti. Na tesaü saükhà 'atthã'ti na tesaü saükhà 'bhavissantã'ti.

[PTS Page 072] [\q 72/] ye saükhàrà atãtà niruddhà vipariõatà, 'ahosi'nti tesaü saükhà, 'ahesu'nti tesaü samaいà, ahesu'nti tesaü paいatti. Na tesaü saükhà 'atthã'ti na tesaü saükhà 'bhavissantã'ti.

Yaü viいàõaü atãtaü niruddhaü vipariõataü, 'ahosã'ti tassa saükhà, 'ahesã'ti tassa samaいà, 'ahesã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'atthã'ti na tassa saükhà 'bhavissatã'ti.

Yaü bhikkhave, råpaü ajàtaü apàtubhåtaü 'bhavissatã'ti tassa saükhà, 'bhavissatã'ti tassa samaいà, 'bhavissatã'ti tassa paいatti, na tassa saükhà 'atathã'ti na tassa saükhà 'ahosã'ti.

Yà vedanà ajàtà apàtubhåtà 'bhavissatã'ti tassa saükhà, 'bhavissatã'ti tassa samaいà, 'bhavissatã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'atthã'ti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti.

Yà saいà ajàtà apàtubhåtà 'bhavissatã'ti tassa saükhà, 'bhavissatã'ti tassa samaいà, 'bhavissati'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'atthã'ti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti.

Ye saükhàrà ajàtà apàtubhåtà 'bhavissatã'ti tassa saükhà, 'bhavissatã'ti tassa samaいà, 'bhavissatã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'atthã'ti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti.

Yaü viいàõaü ajàtaü apàtubhåtaü 'bhavissatã'ti tassa saükhà, 'bhavissatã'ti tassa samaいà, 'bhavissatã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'atthi'ti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti.

[BJT Page 124] [\x 124/]

Yaü bhikkhave, råpaü jàtaü pàtubhåtaü atthã'ti tassa saükhà, 'atthã'ti tassa samaいà, 'atthã'ti tassa paいatti, na tassa saükhà 'ahosã'ti. Na tassa saükhà'bhavissatã'ti.

Yà vedanà jàtà pàtubhåtà 'atthã'ti tassa saükhà, 'atthã'ti tassa samaいà, 'atthã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti. Na tassa saükhà 'bhavissatã'ti.

Yà saいà jàtà pàtubhåtà 'atthã'ti tassa saükhà, 'atthã'ti tassa samaいà, 'atthã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti. Na tassa saükhà 'bhavissatã'ti.

Yà saükhàrà jàtà pàtubhåtà 'atthã'ti tassa saükhà, 'atthi'ti tassa samaいà, 'atthã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti. Na tassa saükhà 'bhavissatã'ti.

Yaü viいàõaü jàtaü pàtubhåtaü 'atthã'ti tassa saükhà, 'atthi'ti tassa samaいà, 'atthã'ti tassa paいatti. Na tassa saükhà 'ahosã'ti. Na tassa saükhà 'bhavissatã'ti.

Ime kho bhikkhave, tayo niruttipathà, adhivacanapathà, paいattipathà, asaïkiõõà asaïkiõõapubbà, na saükãyanti, [PTS Page 078] [\q 78/] na saükiyissanti appatikuññhà, samaõehi bràhmaõehi viいåhi.

Yepi te bhikkhave, ahesuü ukkalà vassabhaいà, ahetukavàdà akiriyavàdà natthikavàdà, tepime tayo niruttipathe adhivacanapathe paいattipathe na garahitabbaü na pañikkositabbaü maいiüsu. Taü kissa hetu: nindàkhyàrosaupàramhabhayà'ti.

Upayavaggo pañhamo

Tassuddànaü:

Upayo bãjaü udànaü upàdànaparivaññaca sattaññhànaü

Buddho pacavaggi mahàli àditto niruttipathenacàti.