Link do wszystkich dokumentów


Majjhima Nikàya I

33. Wielka Rozprawa o Pasterzu


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Czcigodny panie”, odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2. Mnisi, gdy pasterz posiada jedenaście cech, jest niezdolny hodować i utrzymywać stado wołów. Jakie jedenaście? Tu pasterz nie ma wiedzy o materialnej formie, jest nieobeznany w charakterystyce, nie wybiera muszych jaj, nie okłada ran, nie odkadza stajni, nie zna wodopoju, nie wie co to znaczy napić się, nie zna drogi, jest nieobeznany w paszach, dojąc nie opuszcza żadnej i nie czyni dodatkowych podarunków dla tych byków którzy są ojcami i liderami stada. Kiedy pasterz posiada te jedenaście cech, to nie jest zdolny do hodowania i utrzymywania stada wołów.

3. Tak też, gdy mnich posiada jedenaście cech, nie jest zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie. Jakie jedenaście? Tu mnich nie ma wiedzy o materialnej formie, jest nieobeznany w charakterystyce, nie wybiera muszych jaj, nie okłada ran, nie odkadza stajni, nie zna wodopoju, nie wie co to znaczy napić się, nie zna drogi, jest nieobeznany w paszach, dojąc nie opuszcza żadnej i  nie czyni dodatkowych podarunków dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, to nie jest zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

4. Jak mnich nie ma wiedzy o materialnej formie? Tu mnich nie rozumie materialnych form takimi jakimi w rzeczywistości są, w ten sposób: „wszystkie materialne formy jakiegokolwiek rodzaju składają się z czterech wielkich elementów”. Oto jak mnich nie rozumie materialnej formy.

5. A jak mnich jest nieobeznany w charakterystyce? Tu mnich nie rozumie (charakterystyki) takiej jaką w rzeczywistości jest, w ten sposób: „Głupiec charakteryzuje się swoimi czynami, mądry człowiek charakteryzuje się swymi czynami”. Oto jak mnich nie rozumie charakterystyki.

6. A jak mnich nie wybiera muszych jaj? Tu, gdy powstaje myślenie w połączeniu z zmysłowymi przyjemnościami, mnich toleruje to, nie porzuca tego, nie usuwa tego, nie odrzuca i nie anihiluje. Gdy powstaje myślenie w połączeniu ze złą wolą ... z okrucieństwem ...gdy powstają złe, niekorzystne rzeczy, mnich toleruje to, nie porzuca tego, nie usuwa tego, nie odrzuca i nie anihiluje. Oto jak mnich nie wybiera muszych jaj.

7. A jak mnich nie opatruje ran? Tu widząc materialną formę okiem, mnich chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję oka niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, nie praktykuje on drogi wstrzemięźliwości, nie strzeże funkcji oka, nie podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji oka. Słysząc dźwięk uchem ... Czując zapach nosem ... Smakując smak językiem ... Dotykając dotykalne ciałem ... Poznając idee umysłem mnich chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję umysłu niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, nie praktykuje on drogi wstrzemięźliwości, nie strzeże funkcji umysłu, nie podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji umysłu. Oto jak mnich nie opatruje ran.

8. A jak mnich nie odkadza stajni? Tu mnich nie uczy innych Dhammy w szczegółach, tak jak ją usłyszał i opanował. Oto jak mnich nie odkadza stajni. 

9. A jak mnich nie zna wodopoju? Tu mnich nie idzie od czasu do czasu do tych mnichów co wiele wiedzą, co są obeznani w pismach, pamiętających Dhammę, kodeksy; i nie docieka i nie zadaje pytań: „Jak to jest czcigodny panie? Jakie jest tego znaczenie?” Ci czcigodni nie odkrywają przed nim nieodkrytego, nie czynią oczywistym tego co nieoczywiste i nie usuwają jego wątpliwości na temat wielu rzeczy dających powody do powstania wątpliwości. Oto jak mnich nie zna wodopoju.

10. A jak mnich nie wie co to znaczy napić się? Tu gdy Dhamma i Dyscyplina ogłoszone przez Tathagatę są wykładane, mnich nie doświadcza znaczenia Dhammy, nie znajduje zadowolenia połączonego z Dhammą. Oto jak nie wie co to znaczy napić się.

11. A jak mnich nie zna drogi? Tu mnich nie rozumie szlachetnej ścieżki taką jaką ona w rzeczywistości jest. Oto jak mnich nie zna drogi.

12. A jak mnich jest nieobeznany w paszach? Tu mnich nie rozumie podstaw uważności takimi jakimi w rzeczywistości są. Oto jak mnich jest nieobeznany w paszach.

13. A jak mnich dojąc nie opuszcza żadnej? Tu wierzący gospodarz zaprasza mnicha by (skorzystał) z szat, jedzenia, miejsca spoczynku i lekarstw dla wyleczenia choroby i zabrał ile chce. Mnich nie zna (odpowiedniej) ilości rzeczy do zaakceptowania. Oto jak mnich nie opuszcza żadnej.  

14. A jak mnich nie czyni dodatkowych podarunków dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia? Tu mnich nie podejmuje publicznie i prywatnie gestów przyjazności, ciałem mową i umysłem. Oto jak mnich nie czyni dodatkowych podarunków dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, jest on niezdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

15. Mnisi, gdy pasterz posiada jedenaście cech, jest zdolny hodować i utrzymywać stado wołów. Jakie jedenaście? Tu pasterz ma wiedzę o materialnej formie, jest obeznany w charakterystyce, wybiera musze jaja, okłada rany, odkadza stodołę, zna wodopój, wie co to znaczy napić się, zna drogę, jest obeznany w paszach, dojąc pomija pewne i czyni dodatkowe podarunki dla tych byków, którzy są ojcami i liderami stada. Kiedy pasterz posiada te jedenaście cech, to jest zdolny do hodowania i utrzymywania stada wołów.

16.Tak też, gdy mnich posiada jedenaście cech, jest zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie. Jakie jedenaście? Tu mnich ma wiedzę o materialnej formie, jest obeznany w charakterystyce, wybiera musze jaja, okłada rany, odkadza stodołę, zna wodopój, wie co to znaczy napić się, zna drogę, jest obeznany w paszach, dojąc pomija pewne i czyni dodatkowe podarunki dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, to jest zdolny do wzrostu, rozwoju o spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

17. Jak mnich ma wiedzę o materialnej formie? Tu mnich rozumie wszystkie rodzaje materialnej formy takimi jakimi w rzeczywistości są, w ten sposób: „wszystkie materialne formy jakiegokolwiek rodzaju składają się z czterech wielkich elementów”. Oto jak mnich rozumie materialnej formy.

18. A jak mnich jest obeznany w charakterystyce? Tu mnich rozumie (charakterystykę) taką jaką w rzeczywistości jest, w ten sposób: „Głupiec charakteryzuje się swoimi czynami, mądry człowiek charakteryzuje się swymi czynami”. Oto jak mnich rozumie charakterystykę.

19. A jak mnich wybiera musze jaja? Tu, gdy powstaje myślenie w połączeniu z zmysłowymi przyjemnościami, mnich nie toleruje tego, porzuca to, usuwa to, odrzuca i anihiluje. Gdy powstaje myślenie w połączeniu ze złą wolą ... z okrucieństwem ...gdy powstają złe, niekorzystne rzeczy, mnich nie toleruje tego, porzuca to, usuwa to, odrzuca i anihiluje. Oto jak mnich wybiera musze jaja.

20. A jak mnich opatruje rany? Tu widząc materialną formę okiem, mnich nie chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję oka niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, praktykuje on drogę wstrzemięźliwości, strzeże funkcję oka, podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji oka. Słysząc dźwięk uchem ... Czując zapach nosem ... Smakując smak językiem ... Dotykając dotykalne ciałem ... Poznając idee umysłem mnich nie chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję umysłu niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, praktykuje on drogę wstrzemięźliwości, strzeże funkcję umysłu, podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji umysłu. Oto jak mnich opatruje rany.

21. A jak mnich odkadza stajnię? Tu mnich uczy innych Dhammy w szczegółach, tak jak ją usłyszał i opanował. Oto jak mnich odkadza stajnię. 

22. A jak mnich zna wodopój? Tu mnich idzie od czasu do czasu do tych mnichów co wiele wiedzą, co są obeznani w pismach, pamiętających Dhammę, kodeksy; i docieka i zadaje pytania: „Jak to jest czcigodny panie? Jakie jest tego znaczenie?” Ci czcigodni odkrywają przed nim nieodkryte, czynią oczywistym to co nieoczywiste i usuwają jego wątpliwości na temat wielu rzeczy dających powody do powstania wątpliwości. Oto jak mnich zna wodopój.

23. A jak mnich wie co to znaczy napić się? Tu gdy Dhamma i Dyscyplina ogłoszone przez Tathagatę są wykładane, mnich doświadcza znaczenia Dhammy, znajduje zadowolenie połączone z Dhammą. Oto jak mnich wie co to znaczy napić się.

24. A jak mnich zna drogę? Tu mnich rozumie szlachetną ścieżkę taką jaką ona w rzeczywistości jest. Oto jak mnich zna drogę.

25. A jak mnich jest obeznany w paszach? Tu mnich rozumie podstawy uważności takimi jakimi w rzeczywistości są. Oto jak mnich jest obeznany w paszach.

26. A jak mnich dojąc opuszcza pewne? Tu wierzący gospodarz zaprasza mnicha by (skorzystał) z szat, jedzenia, miejsca spoczynku i lekarstw dla wyleczenia choroby i zabrał ile chce. Mnich zna (odpowiednią) ilości rzeczy do zaakceptowania. Oto jak mnich opuszcza pewne. 

27. A jak mnich czyni dodatkowe podarunki dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia? Tu mnich podejmuje publicznie i prywatnie gesty przyjazności, ciałem mową i umysłem. Oto jak mnich czyni dodatkowe podarunki dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, jest on zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.