)) ud ksj;a; + wNslalu ))

)) fkd kj;skak + bosrshg hkak ))