Index

SELECTIONS FOR TRANSLATION

V

SELECTIONS FROM DHAMMAPADA

Na hi verena veràni - sammantã'dha kudàcanaü
Averena ca sammanti - esa dhammo sanantano.

Yathà agàraü ducchannaü - vuññhi samativijjhati
Eevaü abhàvitaü cittaü - ràgo samativijjhati.

Yathà'gàraü succhannaü - vuññhi na samativijjhati
Evaü subhàvitaü cittaü - ràgo na samativijjhati.

Idha socati pecca socati - pàpakàrã ubhayattha socati
So socati so viha¤¤ati - disvà kamma-kiliññha'mattano.

Idha modati pecca modati - katapu¤¤o ubhayattha modati
So modati so pamodati - disvà kamma-visuddhi'mattano.

Idha tappati pecca tappati - pàpakàrã ubhayattha tappati
Pàpaü me katan'ti tappati - bh
´ yo tappati duggatiü gato.

Idha nandati pecca nandati - katapu¤¤o ubhayattha nandati
Pu¤¤aü me katan'ti nandati - bh
´ yo nandati suggatiü gato.

Appamàdo amatapadaü - pamàdo maccuno padaü
Appamattà na mãyanti - ye pamattà yathà matà.

Appamàdena maghavà - devànaü seññhataü gato
Appamàdaü pasaïsanti - pamàdo garahito sadà.

Aciraü vata'yaü kàyo - pañhaviü adhisessati
Chuddho apeta-vi¤¤àõo - niratthaü'va kaëiïgaraü.

Yathà'pi bhamaro pupphaü - vaõõagandhaü aheñhayaü
Paëeti rasa'màdàya - evaü gàme munã care.

Na paresaü vilomàni - na paresaü kat'àkataü
Attano'va avekkheyya - katàni akatàni ca.

Yathà'pi puppharàsimhà - kayirà màlàguõe bahå
Evaü jàtena maccena - kattabbaü kusalaü bahuü.

Madhå'va ma¤¤at´ bàlo - yàva pàpaü na paccati
Yadà ca paccati pàpaü - atha bàlo dukkhaü nigacchati.

Selo yathà ekaghano - vàtena na samãrati
Evaü nindà-pasaüsàsu - na sami¤janti paõóità.

Na attahetu na parassa hetu - na putta'micche na dhanaü na raññhaü
Na iccheyya adhammena samiddhi'mattano - sa sãlavà pa¤¤avà dhammiko siyà.

Yo sahassaü sahassena - saïgàme mànuse jine
Ekaü ca jeyya attànaü - save saïgàmaj'uttamo.

Sabbe tasanti daõóassa - sabbe bhàyanti maccuno
Attànaü upamaü katvà - na haõeyya na ghàtaye.

Sabbe tasanti daõóassa - sabbesaü jãvitaü piyaü
Attànaü upamaü katvà na haõeyya na ghàtaye.

Dhammaü care sucaritaü - na taü duccaritaü care
Dhammacàrã sukhaü seti - asmiü loke paramhi ca.

Kiccho manussa pañilàbho - kicchaü macchàna jãvitaü
Kicchaü saddhammasavaõaü - kiccho buddhànaü uppàdo.

Sabbapàpassa akaraõaü - kusalassa upasampadà
Sacitta pariyodapanaü - etaü Buddhàna sàsanaü.

Yo ca Buddha¤ ca dhamma¤ ca - saïgha¤ ca saraõaü gato
Cattàri ariya-saccàni - samma'ppa¤¤àya passati.

Dukkhaü dukkhasamuppàdaü - dukkhassa ca atikkamaü
Ariya¤caññhaïgikaü maggaü - dukkhåpasamagàminaü.

Etaü kho saraõaü khemaü - etaü saraõa'muttamaü
Etaü saraõa'màgamma - sabbadukkhà pamuccati.

Na c'àhu na ca bhavissati - na cetarahi vijjati
Ekantaü nindito poso - ekantaü và pasaüsito.

Na tena paõóito hoti - yàvatà bahu bhàsati
Khemã avero abhayo - paõóito'ti pavuccati.

Na tàvatà dhammadharo - yàvatà bahu bhàsati
Yo ca appam'pi sutvàna - dhammaü kàyena passati
Save dhammadharo hoti - yo dhammaü na'ppamajjati.

Akataü dukkataü seyyo - pacchà tapati dukkataü
Kata¤ ca sukataü seyyo - yaü katvà nànutappati.

Sukhaü yàva jarà sãlaü - sukhà saddhà patiññhità
Sukho pa¤¤àya pañilàbho - pàpànaü akaraõaü sukhaü.

Sabbadànaü dhammadànaü jinàti - sabbaü rasaü dhammarasaü jinàti
Sabbaü ratiü dhammaratiü jinàti - taõhakkhayo sabba dukkhaü jinàti.

Cakkhunà saüvaro sàdhu - sàdhu sotena saüvaro
Ghàõena saüvaro sàdhu - sàdhu jivhàya saüvaro.

Kàyena saüvaro sàdhu - sàdhu vàcàya saüvaro
Manasà saüvaro sàdhu - sàdhu sabbattha saüvaro
Sabbattha saüvuto bhikkhu - sabbadukkhà pamuccati.

Dhammàràmo dhammarato - dhammaü anuvicintayaü
Dhammaü anussaraü bhikkhu - saddhammà na parihàyati.

Yassa kàyena vàcàya - manasà n'atthi dukkataü
Saüvutaü tãhi ñhànehi - tam'ahaü bråmi bràhmaõaü.

 

VI

Mano pubbaïgamà dhammà - mano seññhà manomayà
Manasà ce paduññhena - bhàsati và karoti và
Tato naü dukkham'anveti - cakkaü'va vahato padaü.

Mano pubbaïgamà dhammà - manoseññhà manomayà
Manasà ce pasannena - bhàsati và karoti và
Tato naü sukham'anveti - chàyà'va anapàyinã.

In prose form :-

Dhammà mano pubbaïgamà (honti), mano seññhà (honti), manomayà (honti), (Yo) ce paduññhena manasà bhàsati và karoti và, tato dukkhaü naü anveti cakkaü vahato padaü iva.

Dhammà mano pubbaïgamà (honti), mano seññhà (honti), manomayà (honti), (Yo) ce psannena manasà bhàsati và karoti và, tato sukhaü naü anveti anapàyin´ chàyà iva.

Dhammà-dhara, to hold or support. suffix mma. states or conditions.

Pubbaïgamà - pubba + ü + gamà = going before.

Manoseññhà - mana + seññha. -When words of the mano group are compounded with another word, the final vowel is changed into 'o'.

Manomayà - This is a Nominal Derivative (Taddihita) formed from mana and suffix 'maya' which means-made of.

Paduññhena - pa + dusa, to defile, pollute. This is the Perfect Participle of 'padusa'. Here the suffix 'ta' is changed into 'ññha'. Comp. diññha from disa, to see; naññha from nasa, to perish; daññha from daïsa, to sting; iññha from isu, to wish.

Bhàsati - Present tense of bhàsa, to speak.

Karoti - Present tense of kara, to do.

Anveti - anu + eti The present tense of 'i'', to go. Here 'u' is changed into. 'v'.

Cakkaü'va Cakkaü + iva, This is a Sandhi formed by dropping the following vowel.

Vahato - The Genitive case of 'vahanta', from 'vaha', to carry.

Pasannena - The Perfect Participle of 'pa', + 'sada', to be Pleased. Here the suffix 'ta' is changed into 'nna'. Comp. 'bhinna', from bhidi, to break; chinna from chidi, to cut; channa from chada, to cover.

Anapàyin´ - Na + apàyin´ . Here na is changed into 'an'. Apàyin´ is formed from apa + aya, to go.