Index

SELECTIONS FOR TRANSLATION

IV

SUMANâDEVIYâ VATTHU

Story of Sumanà Devi

Sàvatthiyaü hi devasikaü Anàthapiõóikassa gehe dve Bhikkhu-sahassàni bhu¤janti; tathà Visàkhàya mahàupàsikàya. Sàvatthiya¤ ca yo yo dànaü dàtukàmo hoti so so tesaü ubhiõnaü okàsaü labhitvà'va karonti. Kiü kàraõà? Tumhàkaü dànaggaü Anàthapiõóiko và Visàkhà và àgatà'ti pucchitvà n'àgatà'ti vutte satasahassaü vissajjetvà katadànam'pi kiü dànaü nàm'etanti garahanti.

Ubho'pi te Bhikkhusaïghassa ruci¤ ca anucchavikakiccàni ca ativiya jànanti. Tesu vicàrentesu bhikkhå cittaråpaü bhu¤janti. Tasmà sabbe dànaü dàtukàmà te gahetvà'va gacchanti. Iti te attano ghare bhikkhå parivisituü na labhanti.

Tato Visàkhà "ko nu kho mama ñhàne ñhatvà bhikkhusaïghaü parivisissat´ " ti upadhàrent´ puttassa dh´ taraü disvà taü attano ñhàne ñhapesi. Sà tassà nivesane bhikkhusaïghaü parivisati. Anàthapiõóiko'pi Mahàsubhaddaü nàma jeññhadh´ taraü ñhapesi. Sà bhikkhånaü veyyàvaccaü karont´ dhammaü suõant´ sotàpannà hutvà patikulaü agamàsi. Tato Cullasubhaddaü ñhapesi. Sà'pi tatth'eva karont´ sotàpannà hutvà patikulaü gatà. Atha Sumanàdeviü nàma kaõiññhadh´ taraü ñhapesi. Sà pana Sakadàgàmiphalaü patvà kumàrikà'va hutvà tathàråpena aphàsukhena àturà àhàrupacchedaü katvà pitaraü daññhukàmà hutvà pakkosàpesi. So ekasmiü dànagge tassa sàsanaü sutvà'va àgantvà - "Kiü amma Sumane'?"ti àha. Sà'pi naü àha- "Kiü tàta kiõiññhabhàtikà"ti.

"Vippalapasi, amma?"

"Na vippalapàmi, kaõiññhabhàtikà" ti.

"Bhàyasi, ammà"ti.

"Na bhàyàmi, kaõiññhabhàtikà" ti.

Ettakaü vatvà y'eva pana sà kàlamakàsi.

So Sotàpanno'pi samàno seññhidh´ tari uppannasokaü adhivàsetuü asakkonto Dh´ tu sar´ rakiccaü kàretvà rodanto Satthusantikaü gantvà "Kiü gahapati dukkh´ dummano assumukho rudamàno upagato's´ "ti? vutte "Dh´ tà me bhante Sumanàdevi kàlakatà" ti àha.

"Atha kasmà socasi? Nanu sabbesaü ekaïsikaü maraõanti."

"Jànàm'etaü bhante. Evaråpà pana me hirottappasampannà dh´ tà sà maraõakàle satiü paccupaññhàpetuü asakkont´ vippalamànà matà'ti me anappakaü domanassaü uppajjati" ti.

"Kiü pana tayà kathitaü mahàseññhi?"

"Ahaü taü bhante 'Amma Sumane' ' ti àmantesiü. Atha naü àha 'Kiü tàta kaõiññhabhàtikà'ti. Tato 'vippalpasi ammà' ' ti? 'Na vippalapàm´ 'ti kaõiññhabhàtikà' ' ti. 'Bhàyasi ammà' ' ti? 'Na bhàyàm´ 'ti kaõiññabhàtikà' ' ti. Ettakaü vatvà kàlamàkas´ " ti.

Atha naü Bhagavà àha. "Na te mahàseññhi dh´ tà vippalap´ " ti.

"Atha kasmà evam'àhà?" ti

Kaõiññhattà y'eva. Dh´ tà hi te gahapati maggaphalehi tayà mahallikà. Tvaü hi Sotàpanno. Dh´ tà pana te Sakadàgàmini. Sà maggaphalehi mahallikattà evam'àhà" ti.

"Evaü bhante!"

"Evaün gahapati!"

"Idàni kuhiü nibbattà, bhante?"

Tusitabhavane gahapat´ 'ti vutte bhante mama dh´ tà idhà ¤àtakànaü antare nandamànà, vicaritvà ito gantvà'pi nandanaññhàne y'eva nibbattà."

Atha naü satthà "âma gahapati appamattà nàma gahaññhà và pabbajità và idha loke ca paraloke ca nandanti y'evà"ti vatvà imaü gàtham'àha.

Idha nandati pecca nandati - katapu¤¤o ubhayattha nandati
Pu¤¤aü me katan ti nandati - bh
´ yyo nandati suggatiü gato.