Index

SELECTIONS FOR TRANSLATION

III

DUGGATASSA DâNAý

A Pauper's Charity

Ahosiü duggato pubbe - Bàràõasi-puruttame
Dànaü denti narà tattha - nimantetvàna bhikkhavo

J vanto bhatiyà so'haü - dànaü dente mahàjane
Tuññhahaññhe pamudite - evaü cintes'ahaü tadà

Samuppaõõa-vatthàlaïkàrà - dànaü dent ime janà
Parattha'pi pahaññhà'va - sampattim'anubhonti te

Buddhu'ppàdo ayaü dàni - dhammo loke pavattati
Sus
là'dàni vattanti - dakkhiõeyyà jinorasà

Avaññhito'va saüsàro - apàyà khalu pårità
Kalyàõa-vimukhà sattà - kàmaü gacchanti duggatiü

Idàni dukkhito hutvà - j vàmi kasiren'ahaü
Daëiddo kapaõo d
no - appabhogo anàëiyo

Idàni b jaü ropemi - sukhette sàdhu-sammate
App'eva nàma ten'àhaü - parattha sukhito siyà

Iti cintiya bhikkhitvà - bhatiü katvàna 'nekadhà
Maõóapaü tattha kàretvà - nimantetvàna bhikkhavo

âyàsena adàs 'ahaü - pàyàsaü amatà yaso
Tena kammavipàkena - devaloke manorame

Jàto'mhi dibbakàmehi - modamàno anekadhà
D
ghàyuko vaõõavanto - tejas 'ca ahos'ahaü.