Index

SELECTIONS FOR TRANSLATION

II

PâNäYADINNASSA VATTHU

Story of the Giver of Water

Jambud´ pe a中atarasmiü janapade kir'eko manusso raññhato raññhaü janapadato janapadaü vicaranto anukkamena Candabhàgà-nad´ t´ raü patvà nàvaü abhiruhitvà parat´ raü gacchati. Ath'àparaü gabbhinitth´ tàya eva'nàvàya gacchati. Atha nàvà gaïgà-majjhà-patta-kàle tassa kammaja vàtà caliüsu. Tato sà vijàyitu'masakkont´ k´ lantà pàn´ yaü me detha pipàsità'mh´ ' ti manusse yàci. Te tassà vacanaü asuõantà viya pàn´ yaü n'àdaüsu. Atha so jànapadiko tassa karuõàyanto pàn´ yaü gahetvà mukhe àsi勺i. Tasmiü khaõe sà laddhàssàsà sukhena dàrakaü vijàyi. Atha te t´ raü patvà katipaya-divasena attano attano ñhànaü pàpuõiüsu. Ath'àparabhàge so jànapadiko a中atara-kiccaü pañicca tassà itthiyà vasana-gharaü patvà tattha tattha àhiõóanto nivàsanaññànaü alabhitvà nagaradvàre sàlaü gantvà tattha nipajji.

Tasmiü y'eva divase corà nagaraü pavisitvà ràjagehe sandhiü chinditvà dhanasàraü gahetvà gacchantà ràjapurisehi anubaddhà gantvà tà y'eva sàlàya chaóóetvà palàyiüsu. Atha ràjapurisà àgantvà taü jànapadikaü disvà -ayaü coro'ti gahetvà pacchàbàhaü gàëhaü bandhitvà puna-divase ra中o dassesuü.

Ra中à "Kasmà bhaõe, corakamma'kàs´ " ti pucchito

"N'àhaü, deva, coro, àgantuko'mhi" ti vutte, ràjà core pariyesitvà alabhanto ayam'eva coro imaü màrethà'ti ànàpesi.

Ràjapurisehi taü gàëhaü bandhitvà àghàtaññhànaü nette sà itth´ taü tatha n´ yamànaü disvà sa大ànitvà kampamàna hadayà muhuttena ra中o santikaü gantvà vanditvà, "deva eso na coro àgantuko, muccath'etaü, devà'ti" 'àha. Ràjà tssà kathaü asaddhahanto yajjetaü mocetum'icchasi tassagghanakaü dhanaü datvà mu勺àpeh´ 'ti.

Sà "sàmi mama gehe dhanaü n'atthi. Api ca me satta-puttehi saddhiü maü dàsiü karohi. Etaü mu勺a devà" ti àha.