Index File

Lesson VIII

A. Nouns ending in " ã "

Muni, m. sage

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc.

muni

munã, munayo

Acc.

muniü

munã, munayo

Instr.

muninà

munãbhi, munãhi

Abl.

muninà, munimhà, munismà

munãbhi, munãhi

Dat., Gen.

munino, munissa

munãnaü

Loc.

munimhi, munismiü

munãsu

 

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc.

--

ã, ayo

Acc.

ü

ã, ayo

Instr.

bhi, hi

Abl.

nà, mhà, smà

bhi, hi

Dat., Gen.

no, ssa

naü

Loc.

mhi, smiü

su

 

Aññhi, n. bone

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc.

aññhi

aññhã, aññãni

Acc.

aññhiü

aññhã, aññãni

 

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc.

--

ã, ni

Acc.

ü

ã, ni

The rest like masculine, with the exception of the Loc. plural which has two forms - aññhisu, aññhãsu.

Words :

Adhipati

m.

chief, master

Aggi

m.

fire

Asi

m.

sword

Atithi

m.

guest

Gahapati

m.

house-holder

Kapi

m.

monkey

Kavi

m.

poet

Maõi

m.

jewel

Narapati

m.

King

¥àti

m.

relative

Pati

m.

husband, lord

Vãhi

m.

paddy

Indeclinable Past Participles*

These are generally formed by adding the suffix " tva " to the root. If the ending of the root is " a ", it is often changed into " i ". Sometimes " tvàna " and " tåna " are also added to the roots.

Examples :-

paca

+ tvà

= pacitvà,

having cooked

khipa

+ tvà

= khipitvà,

having thrown

su

+ tvà

= sutvà,

having heard; also sutvàna, sotåna

kara**

+ tvà

= katvà,

having done; also katvàna, kàtåna

* See note and the table in lesson VI - B

** In this case the final " ra " is dropped.

Illustrations :

1.

nisãditvà
having sat

bhu¤ji
he ate,


or he sat and ate

2.

Buddhaü
the Buddha

vanditvà
having saluted

dhammaü
the Doctrine

sotuü
to hear

agamã
he went

or- He saluted the Buddha and went to hear the Doctrine.

3. He stood
So ñhatvà

and

spoke
vadi

4. After playing he went to bathe
So kãëitvà nahàyituü agami

Exercise viii

A

 1. Muni narapatiü Dhammena saïgaõhitvà agami.
 2. Kapayo rukkhaü àruhitvà phalàni khàdiüsu.
 3. Kadà tumhe kavimhà potthakàni alabhittha?
 4. Ahaü tesaü àràme adhipati ahosiü.
 5. Mayaü gahapatãhi saddhiü gaïgàya udakaü àharitvà aggimhi khipimhà.
 6. Narapati hatthena asiü gahetvà assaü àruhi.
 7. Tvaü tuyhaü patiü àdarena saïgaõho.
 8. Gahapatayo narapatino purato ñhatvà vadiüsu.
 9. Atithã amhàkaü gharaü àgantvà àhàraü bhu¤jiüsu.
 10. Sakuõà khettesu vãhiü disvà khàdiüsu.
 11. Narapati gahapatimhà maõiü labhitvà kavino adàsi.
 12. Adhipati atithãhi saddhiü àhàraü bhu¤jitvà muniü passituü agàmi.
 13. Ahaü mayhaü ¤àtino ghare ciraü vasiü.
 14. Sunakhà aññhãhi gahetvà magge dhàviüsu.
 15. Dhammaü sutvà gahapatãnaü Buddhe saddhaü uppajji.

B

 1. The father of the sage was a king.
 2. house-holders, why did you not advise your children to go to school?
 3. We saw the king and came.
 4. I went and spoke to the poet.
 5. The chief of the temple sat on a chair and preached the Doctrine to the householders.
 6. Only yesterday I wrote a letter and sent to my master.
 7. The poet compiled a book and gave to the king.
 8. Our relatives lived in the guest's house for a long time and left only (this) morning.
 9. The householders bought paddy from the farmers and sowed in their fields.
 10. We sat on the benches and listened to the advice of the sage.
 11. The king built a temple and offered to the sage.
 12. After partaking* my morning meal with the guests I went to see my relatives.
 13. I bought fruits from the market and gave to the monkey.
 14. Why did you stand in front of the fire and play with the monkey?
 15. Faith arose in the king after hearing the Doctrine from the sage.

*Use "bhu¤jitvà"