Index File

Lesson VI

A. Nouns ending in " à "

Kaいà, f. maiden, virgin

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

Kaいà,

Kaいà, Kaいàyo

Voc.

Kaいe

Kaいà, Kaいàyo

Acc.

Kaいaü

Kaいà, Kaいàyo

Instr., Abl.

Kaいàya

Kaいàbhi, Kいàhi

Dat., Gen.

Kaいàya

Kaいànaü

Loc.

Kaいàya, Kaいàyaü

Kaいàsu

 

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

--

--, yo

Voc.

e

--, yo

Acc.

--, yo

Instr., Abl

ya

bhi, hi

Dat., Gen.

ya

naü

Loc.

ya, yaü

su

All nouns ending in " à " are in the feminine with the exception of " ", m. dog.

Feminine Substantives :

Bhariyà

wife

Bhàsà

language

Dàrikà

girl

Dhammasàlà

preaching-hall

Gangà

Ganges, river

Nàvà

ship, boat

Osadhasàlà

dispensary

Pàëibhàsà

Pàëi language

Paいà

wisdom

Pàñhasàlà

school

Saddhà

faith, devotion, confidence

Salà

hall

Gilànasàlà

hospital

Visikhà

street

B. Infinitive

The Infinitives are formed by adding the suffix " tuü " to the root. If the ending of the root is " a ", it is often changed into " i ".

Examples : -

paca

+ tuü

= pacituü

to cook

rakkha

+ tuü

= rakkhituü

to protect

+ tuü

= dàtuü

to give

Generally the above suffix is added to the forms the roots assume before the third person plural termination of the present tense*

Examples : -

desenti

desetuü

kiõanti

kiõituü

bhujanti

bhujituü

suõanti

suõituü, sotuü

pesenti

pesetuü

* This same principle applies to the Indeclinable Past Participles and Present Participles which will be treated later.

TABLE

Root

Meaning

3rd per. pres. pl.

Infinitive

Ind. Past Part.*

disa

to preach

desenti

desetuü

desetvà

disa

to see

passanti

passituü

disvà, passitvà

gaha

to take

gaõhanti

gaõhituü

gaõhitvà, gahetvà

gamu

to go

gacchanti

gantuü

gantvà

gamu with à

to come

àgacchanti

àgantuü

àgantvà, àgamma

to be

honti

hotuü

hutvà

isu

to wish

icchanti

icchituü

icchitvà

kara

to do

karonti

kàtuü

katvà

lapa with saü

to converse

sallapanti

sallapituü

sallapitvà

à (jàna)

to know

jànanti

àtuü, jànituü

atvà, jànitvà

nahà

to bathe

nahàyanti

nahàyituü

nahàyitvà,nahàtvà

to drink

pibanti, pivanti

pàtuü, pibituü

pãtvà, pibitvà

ruha with à

to ascend

àruhanti

àruhituü

àruhitvà, àruyha

ñhà

to stand

tiññhanti

ñhàtuü

ñhatvà

* These Indeclinable Past Participles will be treated in lesson VIII.

Illustrations :

1.

Bhariyà
The wife

dàrikànaü
to the girls

dàtuü
to give

odanaü
rice

pacati.
cooks.

2.

Dàrikàyo
The girls

uggaõhituü
to learn

pàñhasàlaü
to school

gacchanti.
go.

3.

Te
They

gaïgàyaü
in the river

kãëituü
to play

icchanti.
wish.

4.

Kaいàyo
The maidens

àhàraü
food

bhujituü
to eat

sàlàyaü
in the hall

nisãdanti.
sit.

 

Exercise vi

A

 1. Kaいàyo gaïgàyaü nahàyituü gacchanti.
 2. Ahaü pàñhasàlaü gantuü icchàmi.
 3. Mayaü Dhammaü sotuü sàlàyaü nisãdàma.
 4. Kuhiü tvaü bhariyàya saddhiü gacchasi?
 5. Dàrikàyo saddhàya Buddhaü vandanti.
 6. Sissà idàni Pàëibhàsàya lekhanàni likhituü jànanti.
 7. Narà paいaü labhituü bhàsàyo uggaõhanti.
 8. Kaいe, kuhiü tvaü pupphàni harituü icchasi?
 9. Kaいàyo dàrikàhi saddhiü gilàne phalehi saïgaõhituü vejjasàlaü gacchanti.
 10. Assà udakaü pibituü gaïgaü oruhanti.
 11. Sà àcariyassa bhariyà hoti.
 12. Gilàne saïganhituü visikhàyaü osadhasàlà na hoti.
 13. Narà bhariyànaü dàtuü àpaõehi vatthàni kiõanti.
 14. Dàrikà gharaü gantuü maggaü na jànàti.
 15. Dàrakà ca dàrikàyo ca pàñhasàlàyaü pãñhesu nisãdituü na icchanti.
 16. Gilànà gharàni gantuü osadhasàlàya nikkhamanti.
 17. Mayaü àcariyehi saddhiü pàëibhàsàya sallapàma.
 18. Bhariye, kuhiü tvaü gantuü icchasi?
 19. Mayaü gaïgàyaü nàvàyo passituü gacchàma.
 20. Paいaü ca saddhaü ca labhituü mayaü Dhammaü suõàma.

B

 1. maidens, do you wish to go to the temple to-day?
 2. I am coming to take medicine from the dispensary.
 3. There are no dispensaries in the street here
 4. Father, I know to speak in Pàëi now.
 5. We see no ships on the river.
 6. She wishes to go with the maidens to see the school.
 7. With faith the girl goes to offer flowers to the Buddha.
 8. You are sitting in the preaching hall to hear the Doctrine.
 9. Boys and girls wish to bathe in rivers.
 10. There are no patients in the hospital.
 11. We study languages to obtain wisdom.
 12. I do not wish to go in ships.
 13. With faith they sit in the hall to learn the Doctrine.
 14. I do not know the language of the letter.
 15. girls, do you know the way to go home?
 16. He is bringing a book to give to the wife.