Index File

Lesson V

Full Declension of Nouns ending in " a "

Nara, m. man

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

naro
a man

narà
men

Voc.

nara, narà
O man !

narà
O men !

Acc.

naraü
a man

nare
men

Instr.

narena
by or with a man

narebhi, narehi
by or with men

Abl.

narà, naramhà, narasmà
from a man

narebhi, narehi
from men

Dat.

naràya, narassa
to or for a man

narànaü
to or for men

Gen.

narassa
of a man

narànaü
of men

Loc.

nare, naramhi, narasmiü
in or upon a man

naresu
in or upon men

Neuter Gender

Phala, fruit

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

phalaü

phalà, phalàni

Voc.

phala, phalà

phalà, phalàni

Acc.

phalaü

phale, phalàni

(The rest like the masculine)

THE CASES IN PâìI

Pañhamà

(1st)

Nominative

âlapana

 

Vocative

Dutiyà

(2nd)

Accusative

Tatiyà

(3rd)

Auxiliary*

Karaõa

 

Instrumental*

Catutthi

(4th)

Dative

Pa¤camã

(5th)

Ablative

Chaññhi

(6th)

Genitive

Sattamã

(7th)

Locative

* As Tatiyà (Auxiliary) and Karaõa (Instrumental) have the same terminations, only the Instrumental case is given in the declensions.

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

 

m.

n.

m.

n.

Nom.

o

ü

à

à, ni

Voc.

--, à

à

à, ni

Acc.

ü

e

e, ni

Aux.

ena

ebhi, ehi

Instr.

ena

ebhi, ehi

Dat.

àya, ssa

naü

Abl.

à, mhà, smà

ebhi, ehi

Gen.

ssa

naü

Loc.

e, mhi, smiü

esu

The vowels preceding- ni, bhi, hi, naü and su are always long.

Neuter Substantives :

Bãja

seed, germ

Bhaõda

goods, article

Ghara

home, house

Khetta

field

Lekhana

letter

Mitta

(m. n.) friend

Mukha

face, mouth

Nagara

city

Pàda

(m.n.) foot

Pãñha

chair, bench

Potthaka

book

Puppha

flower

Udaka

water

Vattha

cloth, raiment

Verbs :

Bhu¤jati

(bhuja)

eats, partakes

Khàdati

(khàda)

eats, chews

Likhati

(likha)

writes

Nisãdati

(sada with ni)

sits

Påjeti

(påja)

offers

Vapati

(vapa)

sows

Exercise v

A

 1. Sakuõà phalàni khàdanti.
 2. Mayaü pãñhesu nisãdàma, ma¤cesu supàma.
 3. Narà àpaõehi bhaõdàni kiõanti
 4. Phalàni rukkhehi patanti.
 5. Kassakà khettesu bãjàni vapanti.
 6. Sabbadà mayaü udakena pàde ca mukha¤* ca dhovàma.
 7. Sissà àcariyànaü lekhanàni likhanti.
 8. Idàni ahaü mittehi saddhiü ghare vasàmi.
 9. Dàso taëàkasmiü vatthàni dhovati.
 10. So pupphehi Buddhaü påjeti.
 11. Kasmà tvaü àhàraü na bhu¤jasi?
 12. Ajja sissà àcariyehi potthakàni uggaõhanti.
 13. Maggikà mittehi saddhiü nagarà nagaraü vicaranti.
 14. Ahaü sabbadà àràmasmà pupphàni àharàmi.
 15. Mayaü nagare gharàni passàma.
 16. Kassakà nagare taëàkasmà udakaü àharanti.
 17. Dàrakà janakassa pãñhasmiü na nisãdanti.
 18. Mittaü àcariyassa potthakaü påjeti.
 19. Tumhe narànaü vatthàni ca bhaõdàni ca vikkiõàtha.
 20. âcariyassa àràme samaõà àdarena narànaü Buddhassa Dhammaü desenti.

* Mukhaü + ca = mukha¤ ca

B

 1. I am writing a letter to (my) friend.
 2. We eat fruits.
 3. We offer flowers to the Buddha everyday.
 4. He is not going home now.
 5. You are sowing seeds in the field to-day.
 6. The sons are washing the father's feet with water.
 7. They are partaking food with the friends in the house.
 8. Children's friends are sitting on the benches.
 9. Are you writing letters to the teachers to-day?
 10. I am sending books home through the servant.
 11. I see fruits on the trees in the garden.
 12. The birds eat the seeds in the field.
 13. Friends are not going away from the city to-day.
 14. We are coming from home on foot*.
 15. From where do you buy goods now?
 16. Men in the city are giving clothes and medicine to the sick.

* Use the Instrumental.