Index

Lesson XIX

A. Declension of " go "

go, m. bull

 

SINGULAR

PLURAL

Nom. Voc.

go

gàvo, gavo

Acc.

gàvuü, gavaü, gàvaü

gàvo, gavo

Instr.

gàvena, gavena

gobhi, gohi

Abl.

gàvà, gavà, gàvamhà, gavamhà, gàvasmà, gavasmà

gobhi, gohi

Dat., Gen.

gàvassa, gavassa

gavaü, gunnaü, gonaü

Loc.

gàve, gave, gàvamhi, gavamhi, gàvasmiü, gavasmiü

gosu

 

mana, n. mind

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

manaü

manà, manàni

Voc.

mana, manà

manàni

Acc.

manaü

mane, manàni

Instr.

mansà, manena

manebhi, manehi

Abl.

manasà, manà, manamhà, manasmà

manebhi, manehi

Dat., Gen.

manaso, manassa

manànaü

Loc.

manasi, mane, manamhi, manasmiü

manesu

The following nouns are declined like " mana ":

aha,

day

aya,

iron

ceta,

mind

chanda,

wish, consent, metre

oja,

essence

pàya,

water, milk

raja,

dust

sara,

lake

sira,

head

tama,

darkness

tapa,

asceticism, control

teja,

majesty

ura,

shoulder

vaca,

word

vaya,

age

yasa,

glory

B. Perfect Tense (Hãyattanã)

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

3rd

à

å

2nd

o

ttha

1st

a

mhà

 

paca

 

SINGULAR

PLURAL

3rd

apacà

apacå

2nd

apaco

apacattha

1st

apaca, apacaü

apacamhà

In this tense, as in the first past tense (ajjatanã), " a " is prefixed to the root. Sometimes an additional " ü " is found in the 1st person.

As a rule the Ajjatanã is more commonly used than the Hãyattanã to express the past. It will be safer for the students to adopt the former.*

* See lesson VII

Exercise xix

A

 1. " Etad* avoca satthà. "
 2. " Bhagavà etam'àha. "
 3. " Idam'avoca Bhagavà ".
 4. " âcariyà evam'àha."
 5. " Atthaü hi nàtho saraõaü avoca. "
 6. " Satthà taü itthiü àha -'etissà tava puttaü dehã'ti. "
 7. Eko go tamasi khettaü agamà.
 8. Vayasà ahaü pa¤ca vãsati vassàni.
 9. " Manasà saüvaro sàdhu. "
 10. " Taü sàdhukaü suõàhi, manasi karohi. "
 11. Amhàkaü sattuno pàde mayaü sirasà avandamhà.
 12. Tava vacasà và manasà và mà ki¤ ci pàpakaü kammaü karohi.
 13. Ayaü nàvà ayasà katà.
 14. Satta ahàni mayaü ki¤ci'pi àhàraü na abhu¤jamhà.
 15. Mayhaü bhàtà gonaü tiõaü adà

* Etaü + avoca = Etad avoca.

B

 1. There is no dust in this street.
 2. The consent of the sick monks should be taken.
 3. Fathers carry their sons on their shoulders.
 4. My father is 45 years of age.
 5. The World was in darkness for four, days.
 6. We should purify our own mind.
 7. A fruit from the tree fell on my head.
 8. The farmers caused their sons to give grass to the cattle and went to the city.
 9. People reverence him on account of his asceticism.
 10. In glory may you shine like the moon.
 11. The king by his majesty conquered all the people.
 12. They have no anger in their minds.
 13. The cattle do not, drink the water of this lake.
 14. There is no essence in this milk.