Index

Lesson XII

A. Personal Pronouns

Amha, I

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

ahaü

mayaü, amhe, (no)

Acc.

maü, mamaü

amhàkaü, amhe, (no)

Instr.

mayà (me)

amhebhi, amhehi, (no)

Abl.

mayà

amhebhi, amhehi

Dat., Gen

mama, mayhaü, amhaü, mamaü, (me)

amhàkaü, amhe, (no)

Loc.

mayi

amhesu

 

Tumha, you

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

tvaü, tuvaü

tumhe , (vo)

Acc.

taü, tavaü, tvaü, tuvaü

tumhàkaü, tumhe, (vo)

Instr.

tvayà, tayà, (te)

tumhebhi, tumhehi, (vo)

Abl.

tvayà, tayà

tumhebhi, tumhehi

Dat., Gen

tava, tuyhaü, tumhaü, (te)

tumhaü, tumhàkaü, (vo)

Loc.

tvayi, tayi

tumhesu

" te ", "me ", " vo ", and " no ", are not used in the beginning of a sentence.

B. Conditional Mood (sattamã)

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

3rd

eyya

eyyuü

2nd

eyyàsi

eyyàtha

1st

eyyàmi

eyyàma

 

paca, to cook

 

SINGULAR

PLURAL

3rd

pace, paceyya

he should cook

paceyyuü

they should cook

2nd

paceyyàsi

you should cook

paceyyàtha

you should cook

1st

paceyyàmi

I should cook

paceyyàma

we should cook

The third person singular " eyya " is sometimes changed into " e ".

This mood is also used to express wish, command, prayer, etc. When it is used in a conditional sense, the sentence often begins with " sace ", " ce " or " yadi " -if.

Words: -

Alikavàdã

m.

he who speaks lies

âroceti

(ruca with à)

informs, tells, announces

Asàdhu

m.

bad man; adj. bad, wicked

Bhajati

(bhaja)

associates

Bhaõati

(bhaõa)

speaks, recites

Dàna

n.

alms, giving, gift

Evaü

indec.

thus

Jinàti

(ji)

conquers

Kadariya

m.

miser, avaricious person

Kodha

m.

anger

Khippaü

indec.

quickly, immediately

Paõóita

m.

wise man

Pàpaka

adj.

evil

Sàdhu

m.

good man; adj. good

Vàyamati

(yamu with vi and a)

strives, tries

Vaõõa

m.

appearance, colour, praise, quality

Sacca

n.

truth

Yadà

indec.

when*

Tadà

indec.

then*

* Correlatives

Exercise xii

A

 1. " Gàmaü no gaccheyyàma."
 2. " Buddho'pi Buddhassa bhaõeyya vaõõaü. "
 3. " Na bhaje pàpake mitte. "
 4. " Saccaü bhaõe, na kujjheyya. "
 5. " Dhammaü vo desessàmi. "
 6. Sace ahaü saccàni bujjheyyàmi te àroceyyàmi.
 7. Yadi tvaü vàyàmeyyàsi khippaü paõóito bhaveyyàsi.
 8. Yàva tumhe maü passeyyàtha tàva idha tiññheyyàtha.
 9. Sace bhikkhå dhammaü deseyyuü mayaü sàdhukaü suõeyyàma.
 10. Sàdhu bhante, evaü no kareyyàma.
 11. Yadi tvaü mayà saddhiü gantuü iccheyyàsi tava jananiü àrocetvà àgaccheyyàsi.
 12. Amhesu ca tumhesu ca gahapatayo na khujjheyyuü.
 13. Sace dhammaü sutvà mayi saddhà tava uppajjeyya ahaü tvaü adhipatiü kareyyàmi.
 14. Yàva tumhe muttiü labheyyàtha tàva appamàdena vàyameyyàtha.
 15. " Akkodhena jine kodhaü - asàdhuü sàdhunà jine
  Jine kadariyaü dànena - saccena alikavàdinaü ".
 16. " Khippaü vàyama; paõóito bhava. "

B

 1. You should not go with him.
 2. Children, you should always speak the truth.
 3. Rev. Sir. I should like to ask a question from you.
 4. Well, you should not be angry with me thus.
 5. I shall not go to see your friend until I receive a letter from you.
 6. You should endeavour to overcome your anger by patience.
 7. If you would listen to my advice, I would certainly go with you.
 8. You should tell me if he were to send a book to you.
 9. We should like to hear the doctrine from you, Rev. Sir.
 10. By giving we should conquer the misers.
 11. We should not be born in evil state until we should understand the truths.
 12. Would you go immediately and bring the letter to me?
 13. If a good person were to associate with a wicked person, he may also become a wicked person.
 14. Should wicked persons associate with the wise, they would soon become good men.
 15. If you should hear me well, faith should arise in you.