Index

Lesson XI

A. Declension of Nouns ending in " u " and " å "

Bhikkhu, m. mendicant

 

SINGULAR

PLURAL

Nom.

bhikkhu

bhikkhå, bhikkhavo

Voc.

bhikkhu

bhikkhå, bhikkhavo, bhikkhave

Acc.

bhikkhuü

bhikkhå, bhikkhavo

Instr.

bhikkhunà

bhikkhåbhi, bhikkhåhi

Abl.

bhikkhunà bhikkhumhà, bhikkhusmà

bhikkhåbhi, bhikkhåhi

Dat., Gen.

bhikkhuno, bhikkhussa

bhikkhånaü

Loc.

bhikkhumhi bhikkhusmiü,

bhikkhåsu

 

âyu, n. age.

 

SING.

PLU.

Nom., Voc.

àyu

àyå, àyuni

Acc.

àyuü

àyå, àyuni

The rest like the masculine

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

 

m.

n.

m.

n.

Nom.

--

--

å, avo

å, ni

Voc.

--

--

å, avo, ave

å, ni

Acc.

ü

ü

å, avo

å, ni

The rest like the " i " terminations

Dhenu, f. cow

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc

dhenu,

dhenå, dhenuyo

Acc.

dhenuü

dhenå, dhenuyo

Instr., Abl.

dhenuyà

dhenåbhi, dhenåhi

Dat., Gen.

dhenuyà

dhenånaü

Loc.

dhenuyà, dhenuyaü

dhenåsu

 

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc

--

å, yo

Acc.

ü

å, yo

The rest like " i " terminations

Abhibhå, m. conqueror

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc

abhibhå

abhibhå, abhibhuvo

Acc.

abhibhuü

abhibhå, abhibhuvo

The rest like bhikkhu

Sabbaいå, m. All-knowing One

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc

sabbaいå

sabbaいå, sabbaいuno

Acc.

sabbaいuü

sabbaいå, sabbaいuno

The rest like bhikkhu

Gotrabhå, n. The Sanctified One

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc

gotrabhå

gotrabhå, gotrabhåni

The rest like bhikkhu

Vadhå, f. young wife

 

SINGULAR

PLURAL

Nom., Voc

vadhå

vadhå, vadhuyo

The rest like dhenu

Words :

âvuso

indec.

friend, brother

Bhante

indec.

Lord, Rev. Sir

Cakkhu

n.

eye

Dàru

n.

wood, fire-wood

Dãpa

n.

light, lamp

Kataいå

m.

grateful person

Khãra

n.

milk

Kujara

m.

elephant

Maccu

m.

death

Madhu

m.

honey

Paha

m.

question

Sàdhukaü

indec.

well

Senà

f.

army

Tiõa

n.

grass

Yàgu

m.

rice-gruel

Yàva

indec.

till*

Tàva

indec.

until*

*Correlatives as long as-so long

 

B Verbs : Imperative and Benedictive Mood (Pacamã)

Terminations

 

SINGULAR

PLURAL

3rd

tu

antu

2nd

hi

tha

1st

mi

ma

 

paca, to cook

 

SINGULAR

PLURAL

3rd

pacatu

may he cook

pacantu

may they cook

2nd

paca, pacàhi

may you cook

pacatha

may you cook

1st

pacàmi

may I cook

pacàma

may we cook

This mood is used to express a command or wish, and it corresponds to the Imperative and Benedictive moods.

The vowel preceding " hi ", " mi ", and " ma " is always lengthened. In the second person there is an additional termination " a ".

Illustrations :

COMMAND

Idha àgaccha,

come here.

Tvaü gharasmà nikkhamàhi,

you go away from the house.

Tumhe idha tiññhatha,

you stand here.

 

WISH

Ahaü Buddho bhavàmi,

may I become a Buddha.

Buddho dhammaü desetu,

let the Buddha preach the Doctrine.

The prohibitive particle " " is sometimes used with this mood,* e.g.,

mà gaccha

do not go.

* This particle is mostly used with the Aorist 3rd person; e.g.,

agamàsi,

do not go.

aññhàsi,

do not stand.

bhuいji,

do not eat.

Verbs :

Bujjhati

(budha)

understands

Dhunàti

(dhu)

destroys

Kujjhati

(kudha)

gets angry

Jãvati

(jãva)

lives

Pucchati

(puccha)

asks

 

Exercise xi

A

 1. Sabbaいå bhikkhånaü dhammaü desetu!
 2. Dhenu tiõaü khàdatu!
 3. âvuso, añaviyà dàruü àharitvà aggiü karohi.
 4. Gahapatayo, bhikkhåsu mà kujjhatha.
 5. Bhikkhave, ahaü dhammaü desessàmi, sàdhukaü suõàtha.
 6. " Dhunàtha maccuno senaü - naëàgàraü'va kujaro. "
 7. Yàvà'haü gacchàmi tàva idha tiññhatha.
 8. Bhikkhå pahaü sàdhukaü bujjhantu!
 9. Sissà, sadà kataいå hotha.
 10. Kataいuno, tumhe àyuü labhitvà ciraü jãvatha!
 11. "Dhammaü pibatha, bhikkhavo. "
 12. Mayhaü cakkhåhi pàpaü na passàmi, Bhante.
 13. Dhenuyà khãraü gahetvà madhunà saddhiü pibàma.
 14. âvuso, bhikkånaü purato mà tiññhatha.
 15. Bhante, bhikkhumhà mayaü pahaü pucchàma.
 16. Narà ca nàriyo ca bhikkhåhi dhammaü sàdhukaü sutvà puいaü katvà sugatãsu uppajjantu!

B

 1. Let him salute the mendicants!
 2. May you live long, O All-knowing One!
 3. Do not give grass to the cows in the afternoon.
 4. Friend, do not go till I come.
 5. Rev. Sirs, may you see no evil with your eyes!
 6. Let us sit on the ground and listen to the advice of the Bhikkhus.
 7. May you be grateful persons!
 8. Let them stay here till we bring firewood from the forest.
 9. young wives, do not get angry with your husbands.
 10. May I destroy the army of death!
 11. May I drink rice-gruel with honey!
 12. May we know your age, O bhikkhu!
 13. Do not stand in front of the elephant.
 14. house-holders, treat your mothers and fathers well.
 15. Friends, do not offer rice-gruel to the Bhikkhus till we come.
 16. Do not drink honey, child.