Index

Guide to Exercises

II.

B.

13.

Janako dàrakehi gàmaü gacchati.

III.

B.

8.

Myaü taëàkasmà àruhàma.

   

9.

assaü àruhàma.

   

14.

pabbatsmà pabbataü.

IV.

A.

12.

in ponds and seas.

   

13.

I see the sun in the sky, but not the moon.

   

16.

Yes, he, too, goes now, I, too, am going.

   

20.

The merchants are wandering in the villages in chariots with the travellers.

 

B.

7.

Kassakà, kadà tumhe puna idha àgacchatha?

   

8.

vicaranti.

   

9.

Idàni mayaü àkàse suriyaü ca candaü ca na passàma.

   

10.

Kasmà samaõà sadà pabbatesu na vasanti.?

   

14.

always = niccaü.

   

16.

âma, te'pi gacchanti.

V.

B.

7.

àhàraü bu¤janti.

   

10.

Ahaü dàsena potthakàni gharaü pesemi.

   

14.

pàdena

VI.

A.

8.

harituü = to carry.

   

11.

She is the teacher's wife.

   

12.

There is no dispensary in the street to treat the sick.

   

17.

We converse with the teachers in the Pàëi language.

 

B.

1.

Ka¤¤àyo, ajja tumhe àràmaü gantuü icchatha?

   

3.

Idha visikhàyaü osadhasàlàyo na honti.

   

4.

Janaka, ahaü idàni Pàëibhàsàya sallapituü jànàmi.

   

5.

Mayaü gaïgàya nàvàyo na passàma.

   

10.

Gilànasàlàya gilànà na honti

   

15.

Jànàtha tumhe

VII.

A.

1.

was born

   

2.

preached.

   

3.

The child went to the school in the early morning.

   

4.

gave.

   

5.

For a long time they did not come to our house.

   

6.

The girls stood in front of their father.

   

11.

tumhe y'eva = you yourselves.

   

13.

did not receive.

   

14.

I myself.

   

16.

We were your teacher's pupils.

   

18.

Like the ascetics we too heard the Doctrine with faith.

 

B.

1.

supiü.

   

2.

aññhàsiü.

   

3.

Ahaü tassa mittassa lekanaü likhituü sàlàya p´ ñhe nis´ diü.

   

4.

Mayaü pàto'va gaïgàya nahàyimhà

   

5.

Mayam'eva h´ yo gilàne saïgaõhimhà.

   

7.

Dàraka, kasmà tvaü tuyhaü àcariyassa purato aññhàsi?

   

11.

Kasmà tumhe tumhàkaü janako viya Dhammaü na suõittha?

   

12.

Kuhiü tumhe h´ yo sàyamàsaü bhu¤jittha?

   

17.

na àhariüsu.

   

18.

Aham'eva h´ yo pàto gilànànaü osadhaü adàsiü.

VIII.

A.

4.

I was the chief of their temple.

   

5.

We with the laymen brought water form the river, and threw into the fire.

   

6.

The king took the sword in hand and mounted the horse.

   

15.

Having heard the Doctrine, faith in the Buddha arose in the laymen.

 

B.

1.

Munino janako narapati ahosi.

   

2.

Gahapatayo, kasmà tumhe tumhàkaü dàrake pàñhasàlaü gantuü na ovadittha?

   

3.

Mayaü narapatiü disvà agamimhà.

   

4.

Ahaü gantvà kavino vadiü.

   

6.

H´ yo eva ahaü lekhanaü likhitvà mayhaü patino pesesiü.

   

7.

potthakaü saïgaõhitvà.

   

8.

Amhàkaü ¤àtayo atithino ghare vasitvà pàto'va nikkhamiüsu.

   

10.

suõimhà.

   

11.

Narapati àràmaü katvà muõino påjesi.

   

12.

Ahaü atith´ hi saddhiü pàtaràsaü bhu¤jitvà mayhaü ¤àtayo passituü agamiü.

   

13.

kiõitvà adàsiü.

   

14.

Kasmà tvaü aggissa purato ñhatvà kapinà saddhiü ak´ ëi?

   

15.

Munimhà Dhammaü sutvà narapatissa saddhà uppajji.

IX.

A.

3.

Tomorrow, the king will enter the forest and see the sage.

   

6.

will build.

   

7.

will become.

   

8.

will reach.

   

9.

will go.

 

B.

6.

Munayo, kadà tumhe muttiü labhitvà lokassa dhammaü desessatha?

   

9.

ovàdaü gahetvà

   

10.

Ahaü kavi bhavissàmi.

   

11.

Ahaü narapatino purato ñhassàmi.

   

12.

Khantiyà.

   

14.

Mayam'eva

X.

A.

15.

The wise man guards earnestness like an excellent treasure.

 

B.

1.

Dhammacàrino pàpaü akatvà duggat´ su na uppajjissanti.

   

8.

seññhaü dhanaü'va.

   

10.

Brahmacàr´ su medhàvino honti.

   

11.

Hatthiü disvà ajàyo bhayena palàyiüsu (or dhàviüsu).

   

12.

Narapati mahesiyà saddhiü h´ yo nagaraü pàpuõi.

XI.

A.

7.

You stand here till I go.

 

B.

4.

Mitta, yàvà'haü àgacchàmi tàva mà gacchasi.

   

8.

Yàva mayaü añaviyà dàruü àharàma tàva te idha tiññhantu.

   

15.

âvuso, yàva mayaü àgacchàma tàva mà yàguü bhikkånaü detha.

XII.

A.

13.

kareyyàmi, I would make.

   

15.

Jine, one should conquer.

   

16.

Strive quickly (and) be wise.

 

B.

2.

always = niccaü.

   

3.

Bhante, taü pa¤haü pucchituü iccheyyàmi.

   

4.

Sàdhu, mayà saddhiü evaü mà kujjheyyàsi.

   

5.

Yàva tava lekhanaü labheyyàmi tàva ahaü tuyhaü mittaü passituü na gaccheyyàmi.

   

6.

to overcome = abhibhavituü

   

7.

Sace tvaü mayhaü ovàdaü suõeyyàsi tayà saddhiü ahaü have gaccheyyàmi.

   

11.

Yàva mayaü saccàni bujjheyyàma tàva mayaü duggat´ su na uppajjeyyàma.

   

12.

Tvaü khippaü gantvà me lekhanaü àhareyyàsi.

XIII.

A.

1.

Who (are) you?

   

2.

Who (is) he?

   

3.

Who (is) your teacher?

   

5.

What do you question him?

   

6.

What is this woman to you?

   

8.

To which mendicant shall we send that book?

   

9.

Of what use to me is their wealth?

   

10.

Who knows what he will do?

   

11.

Of which fruit is that?

   

14.

He who sees the Doctrine sees the Buddha........

   

15.

What you wish, tell it to him.

   

16.

Whatever they do that alone they take and go to the other world.

   

17.

In whatever direction he lives in that direction also they too wish to live.

   

23.

He does not know to do anything.

 

B.

1.

Kà esà?

   

2.

Kiü tassa nàmaü?

   

4.

Nanu eso tava ¤àti?

   

10.

Etena tassa và tassà và kiü payojanaü.

   

12.

Seññhi, tava dhanena kiü payojanaü? Tvaü taü sabbaü gahetvà paraü lokaü na gacchasi. Tasmà suññhu bhu¤jàhi. Tava dhanassa mà ratiü karohi. Tena soko jàyati. Tava dhanena pu¤¤aü karohi. Gilànànaü gilànasàlàyo ca dàrakànaü pàñhasàlàyo ca bhikkhånaü bhikkhun´ naü àràme ca karohi. Yadà tvaü paraü lokaü gacchasi tadà tàni tàni pu¤¤àni gahetvà gacchasi.

   

14.

Yaü icchasi so taü vadatu.

   

16.

Yaü tava cakkhunà passasi sabbaü a¤¤esaü mà vadeyyàsi.

   

17.

Yesu nagaresu paõóità vasanti tesu mayaü vasituü icchàma.

XIV.

A.

2.

He came when I went.

   

3.

What did he do? (it. What was done by him?)

   

4.

Extolling his virtues he approached me.

   

5.

Whilst I was going on the way I saw a bird seated on that tree.

   

8.

Today, I should go by that road.

   

12.

When you go to the other world, good or evil done by you goes with you.

   

13.

Standing or sitting or going or sleeping I (lit. do) extend (my) loving-kindness towards all beings.

   

15.

Not knowing what should be done they stood in front of me.

   

19.

We saw them bathing in the river.

   

20.

Leaving aside the cudgel towards all beings, not hurting any of them he would not wish for a son. Whence a friend? One should wonder alone like a rhinoceros.

 

B.

1.

Idaü tayà kataü.

   

2.

Sàkhà tena chinnà.

   

3.

Ahaü visikhàya gacchantaü purisaü passiü.

   

4.

Sà muniü vandant´ aññhàsi.

   

5.

Tasmiü pàñhasàlaü gate ahaü gharaü àgato.

   

6.

Kapayo patitàni phalàni khàdiüsu.

   

7.

nis´ dantiü

   

8.

Tayà na nahàtabbaü.

   

9.

Yaü kattabbaü taü so karotu.

   

10.

Evaü tayà taü daññhabbaü.

   

11.

Mayà likhitàni potthakàni tesaü na dàtabbàni.

   

12.

Aggimhi khittaü maõiü mama sahàyà passiüsu.

   

13.

Bhikkåhi desitaü dhammaü suõanto (ahaü) bhåmiyaü nis´ diü.

   

14.

Guõavantehi bahuü pu¤¤aü kattabbaü.

   

15.

Vejjena dinnaü osadhaü pibante gilàne manussà passiüsu.

XV.

A.

1.

What is this?

   

2.

Whose are these?

   

3.

Of what use is this to you?

 

B.

1.

Ko eso dàrako?

   

5.

Idaü mayà kataü.

XVI.

A.

9.

He gave his three sons twelve fruits, four for each.

   

13.

At least the five precepts should be observed by laymen.

 

B.

3.

Amhàkaü dve chakkhåni atthi, api ca ekaü mukhaü.

   

6.

Imesaü paõõàkàrànaü kiü tvaü gaõheyyàsi?

   

7.

Dàrako t´ ni ambàni kiõitvà ekaü bhu¤jitvà, dve gharaü hari.

   

10.

dve satàni.

   

11.

Ito sattame divase.

   

15.

So pa¤ca satàni datvà sahassaü alabhi.

   

18.

Ekånatiüsatime vasse gharasmà nikkhamitvà cha vassàni vàyamitvà cattàri saccàni bujjhitvà pa¤ca-tiüsatime vasse so Buddho abhavi. Buddho hutvà so pa¤ca-cattàë´ sa vassàni dhammaü desesi.

XVII.

A.

2.

This is not my soul.

   

3.

We shall mention that matter to the Blessed One.

   

4.

Walk in the right, O king.

   

5.

Self indeed is one's refuge for who else could refuge be?

   

6.

He who protects oneself protects others, he who protects others protects oneself.

   

10.

àgatà, came.

   

13.

me-atthi - lit. to me have - Sons have I, wealth have I thus the fool perishes. Self indeed is not for self. Whence sons, whence wealth?

   

14.

By self alone is evil done, by self is one defiles. By self is not evil done. By self is one purified.

 

B.

1.

Ahaü attano pati.

   

2.

So attànaü ovadi.

   

3.

pesità.

   

6.

It is not good = na sundaraü.

   

7.

Guõavantà niccaü sabehi påjità.

   

8.

good = attha

   

13.

Ekacce ràjàno a¤¤esaü raññhànaü lobhena viha¤¤anti. (nassanti)

   

15.

dibbati

XVIII

A.

1.

Praise be to the teacher.

   

2.

Make us also hear the Doctrine heard by you.

   

7.

aggiü dàpetha = kindle a fire.

   

12.

bodhento = causing to understand.

 

B.

3.

taught and made = uggaõhàpetvà kàresi.

   

4.

made to give = dàpesiü.

   

7.

Sadà mayhaü màtà ca pità ca sabbesu sattesu mettaü bhàvetvà amhe'pi tathà kàtuü ovadanti.

   

12.

caused to erect = kàresuü.

   

14.

Bhikkhu bhåmiü na khaõeyyuü và na khaõàpeyyuü.

XIX.

A.

1.

That the teacher said.

   

2.

The Blessed One spoke thus.

   

5.

Meaning indeed is the guide the Lord said.

 

B.

2.

gahetabbà.

   

8.

caused to give = dàpetvà.

   

11.

conquered = jin´ .

   

12.

have no = n'atthi.

XX.

A.

7.

vejjakammaü - medical work.

   

9.

s´ todakaü - cold water.

   

12.

One should ever live with a heart of love towards bipeds and quadrupeds.

   

13.

I have never before seen Saints or heard the doctrine of the teacher.

   

14.

Men and women experiencing pain and pleasure wander in the three fold existence.

   

16.

Saddhàcetasà - with a heart of faith. Samaõadhammaü = duties of a monk.

 

B.

7.

village-school = gàmapàñhasàlà.

   

9.

well-water = kåpodaka. sea-water = samuddodaka.

   

12.

Etàni ma¤cap´ ñhàni ajja dàsadàs´ hi dhovitàni.

   

13.

Desireless One = nittaõho.

   

15.

Ahaü setahatthiyo và n´ lasse và na diññhapubbo.

   

16.

gift of truth = Dhammadàna.

XXI.

A.

1.

Stop not proceed.

   

3.

yathàbuddhaü = according to seniority.

   

6.

yathàkammaü = according to deeds.

   

8.

His pupils wandering in villages and hamlets arrived in the city at sunrise.

   

11.

paõóitasotånaü = to the wise hearers.

   

13.

Sattasattàhaü = seven weeks.

 

B.

1.

in due course = yathàkkamena.

   

3.

Suriyatthaïgatey'eva yathàkkamena to upanagaraü sampàpuõiüsu.

   

5.

come together = samàgacchanti.

   

7.

It is not right = na vaññati.

   

14.

Candodaye tamo antaradhàyati.

XXII.

A.

13.

lokiyajanà = worldlings.

   

14.

By the power of their truth, virtue, patience and loving-kindness may they protect you in health and happiness.

 

B.

14.

Dàrumayama¤cà ayomayama¤cehi sundaratarà.

XXIII

A.

1.

Giver of what is a giver of strength........

   

2.

d´ pado = giver of lights.

   

4.

He who drinks the Dhamma lives happily.

   

8.

Taõhakkhayo = he who has destroyed craving.

   

12.

Amidst prosperity and adversity be unshaken in mind.

   

13.

dhammasavaõatthàya = for the purpose of hearing the Dhamma.

 

B.

1.

Ràga-dosa-mohakkhayena muttiü labhanti.

   

6.

coming = àgamanaü.

   

14.

Dàyakà dhammasavaõatthàya gantukàmà tehi påjita-sàvake upasaïkamiüsu.